Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

SLOVNÍČEK POJMOV

Re viac informácií o niektorých technických pojmoch týkajúcich sa našich šiestich obchodných platforiem (Lubricants & Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water a Water Treatment) môžete nahliadnuť do nášho slovníčku pojmov.

A-gloss
 • Aerobný rast - Baktérie, ktoré k rastu vyžadujú kyslík/vzduch.
 • Amyláza - Enzým, ktorý spúšťa rozklad karbohydrátov.
 • Antikorozné činidlá - Prísady, ktoré chránia premazané kovové plochy pred chemickým narušením vodou alebo inými nečistotami.
 • Apač tukov - vnútorný odlučovač tukov, ktorý tiež môže byť umiestnený pod zemou. Lapač tukov je zariadenie určené k separácii a zachyteniu odpadových tukov a pevných častíc jedla z odpadových vôd komerčných kuchýň.
B-gloss
 • Bacillus - Gramnegatívna fakultatívne anaerobná baktéria. Je špecificky vybraná pre aplikáciu úpravy odpadových vôd pre svoju schopnosť rozkladať tuky, oleje a mastnoty.
 • Bod vzplanutia - najnižšia teplota (stupne Celsia - °C), pri ktorej sa rozpúšťadlo vznieti v prípade, že je v kontakte so zdrojom vznietenia.
 • Blow-by - Priechod pre nespálené palivo a spaliny okolo piestnych krúžkov spalovacích motorov. Spôsobuje zriedenie paliva, znečistenie motorového oleja a stratu výkonu.
 • BSK - Biologická spotreba kyslíka. Meranie, ktoré určuje množstvo kyslíku potrebné pre aerobné organismy k tomu, aby dokázali rozložiť organický obsah v systéme odpadových vôd.
C-gloss
 • Carbon Residues - Coked material remaining after an oil has been exposed to high temperatures under controlled conditions.
 • Catalytic Converter - An integral part of vehicle emission control systems since 1975. Their job is to convert harmful pollutants into less harmful emissions. Oxidising converters help remove hydrocarbons and carbon monoxide (CO) from exhaust gases, while reducing converters control nitrogen oxide (Nox) emissions.
 • Cetán - bezfarebný, kvapalný uhlovodík. Pri vystavení malému množstvu tepla sa ľahko zapáli.
 • Cetane Improvers - An additive (usually an organic nitrate) that boosts the cetane number of a fuel which gives improved combustion.
 • Cetanové číslo - Cetanové číslo je merítkom kvality zapalovania motorovej nafty. Čím vyššie je cetanové číslo, tým ľahšie sa palivo spáli v danom kompresnom pomere (ako napríklad v naftovom motore)..
 • Chlórované / fluórované rozpúšťadlá - ropné látky, do ktorých bol pridaný chlór a fluór, aby boli menej horlavé alebo úplne nehorlavé.
 • Čistíace rozpúšťadlá - uvolňujú a odstraňujú usadeniny pre zlepšenie výfukových emisií a výkonu.
 • Common Rail technológie - vysokotlakové čerpadlo dopravuje palivo do systému common rail (dutý hriadeľ). Tu sa palivo hromadí a dávkuje v presnom množstve pod tlakom až 25000 psi do spalovacej komory pomocou počítačom ovládaných vstrekovacích trisiek. Tieto trysky sú úplne nezávislé na otáčkach a zaťažení motora.
 • ČOV – čistička odpadových vôd
 • CHSK - chemická spotreba kyslíka. Miera, ktorá určuje množstvo organického materiálu v odpadových vodách.
D-gloss
 • Dielektrická pevnosť - skúška pre oleje a rozpoúšťadlá používaná v elektrických zariadniach. Správny názov je odolnosť materiálu voči elektrickému polu. Dva plechy sa ponoria do kvapaliny a prechádza nimi zvyšujúce sa elektrické napätie. Keď je napätie dostatočne vysoké, aby prešlo kvapalinou, daná hodnota elektrického napätia sa zaznamená.
 • Diesel Fuel Quality - The quality of fuel is affected by the production process. Rougher grades of crude are extracted. The best parts are used to produce gasoline, jet fuel & kerosene. Diesel Fuel part is refined to meet minimum standards for regional markets, however the quality can vary between regions as well as with in regions.
 • Disperzanty a detergenty - aditíva, ktoré pomáhajú rozptýliť nežiadúce nečistoty a čistia palivové potrubie.
 • Dissolved Oxygen (DO) - Measurement of the amount of oxygen dissolved in water and available to promote bacteria growth.
E-gloss
 • Emisie (mobilné zdroje - vozidlá) - spalovanie paliva spôsobuje emisie výfukových plynov, ktoré môžu byť považované za znečisťujúce látky. Voda a CO2 do tejto kategórie nepatria, ale CO, NOx a uhlovodíky podliehajú legislatívnej kontrole. Všetky tri sú súčasťou výfukových plynov spalovacích motorov. Vznetové motory tiež vypúšťajú pevné častice (napr. PM10).
 • Emisie (stacionárne zdroje) - zloženie paliva môže ovplyvniť emisie oxidov síry a pevných častíc z elektrární. Miestne úrady kontrolujú v týchto aplikáciách obsah síry v ťažkých vykurovacích olejoch.
 • Emulgácia - miešanie oleja a vody alebo akýchkoľvek dvoch látok, ktoré niesú prirodzene zmiešateľné a vyžadujú emulgátor.
 • Emulgátor - látka, ktorá podporuje premiešanie oleja a vody alebo akýchkoľvek dvoch látok, ktoré nie sú prirodzene premiešateľné.
 • EN590 - opisuje fyzické vlastnosti, ktoré musí motorová nafta spĺňať, aby ju bolo možné predávať v Eúrópskej únii, Chorvátsku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku. V súčasnosti umožňuje premiešanie až 7% bionafty (tj. methylesterov mastných kyselín) s “bežnou” naftou.
 • Engine Deposits - Hard or persistent accumulation of sludge, varnish and carbonaceous residues due to blow-by of unburned and partially burned fuel, or the partial breakdown of the crankcase lubricant. Water from the condensation of combustion products, carbon, residues from fuel or lubricating oil additives, dust and metal particles also contribute.
 • Enzým - látka, zvyčajne používaná v malom množstve vo vzťahu k reakčným zložkám, ktorá upravuje a urýchluje priebeh reakcie, bez toho aby v priebehu procesu došlo k jej spotrebovaniu.
 • Exhaust Gas Recirculation (EGR) - System to reduce emissions of nitrogen oxides (Nox). Via a valve, it mixes some of the exhaust gases with the air intake. This reduces the amount of oxygen needed, leading to lower combustion temperatures, thereby reducing the tendency for Nox to form. In most EGR systems, the exhaust is also cooled before it's mixed with the gas.
F-gloss
 • Fakultatívny anaeróbny rast - baktérie, ktoré rastu v prostredí s kyslíkom i bez kyslíka / vzduchu.
 • FAME - (Fatty Acid Methyl Esters) methylestery mastných kyselín. FAME sa vyrába pomocou alkalicky katalyzovanej reakcie tukov (rastlinnými, živočíšnymi alebo odpadovými jedlými olejmi) alebo mastných kyselín a metanolom. Fyzické vlastnosti sú podobné bežné nafte. Je netoxická a biologicky odbúrateľná. Molekuly bionafty tvoria prevažne FAME.
 • Fatty Acids - Acids produced when fats are broken down. These acids are not highly soluble in water and can be used for energy by most types of cells.
 • Filter pevných častíc - je zariadenie určené na odstraňovanie pevných častíc alebo sadzí z výfukových plynov. Filter je obvykle možné regenerovať pasívnym procesom (teplota výfukových plynov je dostatočne vysoká, aby spálila častice sadzí).
 • FOG - (Fats, Oils and Grease) Tuky, oleje a mastnoty. Meranie, ktoré určuje koncentráciu týchto látok v odpadových vodách. FOG zvyčajne pre zákazníkov predstavuje najväčší problém týkajúci sa komerčných aplikácií s odpadovou vodou (lapače tukov). FOG nie je testovaným parametrom odpadových vôd.
G-gloss
 • Gasoline Engine - A gasoline engine is an internal combustion engine with spark-ignition, designed to run on petrol (gasoline). The explosion process is:
  1.Intake stroke – Fuel is mixed with air
  2.Compression stroke – Piston goes up, fuel/air mix is compressed
  3.Ignition stroke – Fuel/air mix is ignited through the use of a spark plug
  4.Exhaust stroke – Piston goes up, pushes exhaust through the exhaust valve
 • Grease Interceptor -- vonkajší (zvyčajne sa nachádza v zemi) fyzický odlučovač tukov a pevných látok z odpadových vôd. Zvyčajne sa jedná o posledné miesto úpravy vody pred tým, ako je odpadová voda odvedená do mestskej kanalizácie.
H-gloss
 • Horlavina - akákoľvek kvapalina alebo pevná látka, ktorá bude po zapálení plameňom horieť.
 • Horľavina - akákoľvek látka, ktorá podporuje horenie. Akýkoľvek výrobok s bodom vzplanutia 38°C alebo nižším musí byť označený ako horľavý. Horľavé kvapaliny môžu vzplanúť len kontaktom s iskrou alebo elektrickým výbojom.
 • Hydrochloric Acid - The chemical compound hydrochloric acid is the aqueous (water-based) solution of hydrogen chloride (HCl) gas. It is a strong acid, the major component of gastric acid and of wide industrial use. A highly corrosive liquid.
I-gloss
 • Inhibítory - inhibítory korózie pomáhajú chrániť substráty alebo povrchy.
 • Inhibítory oxidácie - aditíva obmezujúce vznik oxidácie skladovaného paliva. Oxidácia môže viesť k gelovateniu a ucchatiu palivového potrubia.
J-gloss
 • Jetting - Use of a special sonde/drill with high pressure water to clean up drain lines and remove any blockages. This is normally carried out by an external company.
K-gloss
 • Katalycký konvertor - Je neoddeliteľnou súčasťou regulácie emisií vozidiel od roku 1975. Jeho úlohou je premeniť škodlivé látky na menej škodlivé emisie. Oxidačné konvertory pomáhajú odstrániť uhlovodíky a oxid uhoľnatý (CO) z výfukových plynov pri súčasnom znížení emisií oxidu dusíka (NOx).
 • Karbonizácia - tenká, nerozpustná, neomývateľná vrstva, ktorá vzniká na vnútorných častiach motora. Môže spôsobiť poškodenie a poruchu tesných pohyblivých častí.
 • Kvalita motorovej nafty - kvalitu paliva ovplyvňuje výrobný proces. Ťažia sa hrubšie stupne ropy. Nejlepšie zložky sa používajú k výrobe benzínu, leteckého paliva a petroleja. Zložka motorovej nafty se rafinuje, aby spĺňala minimálne štandardy na regionálnych trhoch. Jej kvalita sa ale môže výrazne líšiť ako v jednotlivých regiónoch, tak aj v rámci samotných regiónov.
 • Kyselina chlorovodíková - chemická zlúčenina, ktorá je vodný roztok plynného chlorovodíku. Ide o silnú kyselinu, ktorá je hlavnou zložkou žalúdočných kyselín a má široké použitie v priemysle. Je to vysoko korozívna kvapalina.
 • Kyselina fosforečná - čistý 75-85% vodný roztok (najčastejší pomer) je čirá, bezfarebná, bez zápachu, neprachavá, viskózna, sirupová kvapalina. Často sa používa ako vodný roztok 85% kyseliny fosforečnej alebo H3PO4. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o koncentrovanú kyselinu, 85% roztok môže byť korozívny, aj keď nie je po zriedení toxická.
L-gloss
 • Lipáza - enzým, ktorý spúšťa proces rozkladu FOG.
 • Lubricity Agents - Control of friction and wear by the introduction of a friction-reducing film between moving surfaces.
M-gloss
 • Mastné kyseliny - kyseliny, ktoré sa tvoria pri rozklade tukov. Tieto kyseliny nie sú vo vode dobre rozpustné a väčšina typov buniek ich používa pre tvorbu energie.
 • Mazacie činidlá - kontrola trenia a opotrebenia pomocou vytvorenia vrstvy medzi pohybujúcimi sa plochami, ktorá znižuje trenie.
N-gloss
 • Naftové aditíva - používajú sa pre zvýšenie výkonu motorovej nafty (zlepšujú spalovanie, obmedzujú nečistoty, znižujú výfukové emisie a zlepšujú mazivosť paliva).
 • N - Dusík - Je chemický prvok s atómovým číslom sedem. Pri izbovej teplote má plynné skupenstvo tvorené dvojatómovými molekulami. Je bezfarebný a bez zápachu.
 • Nehorľavé – akákoľvek látka, ktorá nepodporuje horenie. Mnoho zakázaných fluorovaných a chlorovaných rozpúšťadiel bolo nehorľavých. Stále viac a viac dnešných rozpúšťadiel sú horľaviny.
O-gloss
 • Oktanové číslo - štandardné merítko výkonu benzínového paliva. Čím vyššie oktánové číslo je, tým väčšej kompresii palivo dokáže odolať, než dôjde k jeho vznieteniu (bez zážehu). Všeobecne platí, že sa palivá s vyšším oktanovým číslom používajú vo vysoko výkonných zážihových motoroch, ktoré vyžadujú väčší kompresný pomer.
 • Odmasťovadlá na báze rozpúšťadiel - odmasťovadlá, ktorá obsahujú viac ako 50% rozpúštadiel na báze ropy alebo terpenov.
 • Odmasťovadlá na vodnej báze - odmasťovadla, ktoré obvykle obsahujú viac ako 50% vody.
 • Odparovanie - rýchlosť, pri ktorej kvapalina prechádza z tekutého stavu do plynného. Vysoko horľavé rozpúšťadlá sa zvyčajne odparujú veľmi rýchlo.
 • Odčerpávanie - obsah odlučovača tukov (voda, ztužené FOG, pevné látky) je odčerpávaný do nádrže nákladneho auta.
 • Organická hmota - materiál, ktorý pochádza z kedysi živých organizmov a je biologicky rozložiteľný. Taktiež sa môže jednať o produkt biologického rozkladu alebo zmes organických zlúčenín.
 • Oxid dusnatý - oxidy dusíka (NOx, NxO) môžu odkazovať na binárnu zlúčeninu kyslíka a dusíka alebo zmes takých zlúčenín.
 • Odvodňovacie činidlá - aditíva, ktoré separujú vodu a vytláčajú ju na dno nádrže. Prispievajú k ochrane proti upchávaniu filtrov v zimnom období v dôsledku tvorby ľadu.
P-gloss
 • P - Fosfor - Nekovový chemický prvok so symbolom P a atomovým číslom 15.
 • Penetračné činidlá - aditíva, ktoré prenikajú skrz mastnotou a nečistotami a umožňujú lahšie čistenie alebo mazanie.
 • Petroleum Solvent - A hydrocarbon liquid derived from refined or partly refined crude oil or natural gas.
 • Phosphoric Acid - Pure 75-85% aqueous solutions (the most common) are clear, colourless, odourless, non-volatile, rather viscous, syrupy liquids, but still pourable. Phosphoric acid is very commonly used as an aqueous solution of 85% phosphoric acid or H3PO4. Because it is a concentrated acid, an 85% solution can be corrosive, although not toxic when diluted.
 • Preplňovaný motor - názov Turbo-diesel označuje akýkoľvek vznetový motor vybavený turbodúchadlom. Proces preplňovania stláča vzduch, aby sa do valce dostalo viac vzduchu a viac paliva, a tým je dosiahnutý väčší výkon. V moderných autách a nákladných vozoch sa turbodúchadlá bežne používajú pre vyšší výkon, nižšie emisie a lepšiu účinnosť v porovnaní s motorom s rovnakým objemom.
 • Pseudomonas - Baktérie, ktoré nevytvárajú spóry a vytvárajú vegetatívne bunky.
 • Proteáza - enzým, ktorý spúšťa proces rozkladu bielkovín.
R-gloss
 • Recirkulácia výfukových plynov (EGR) - systém, ktorý pomáha znížiť emisie oxidov dusíka (NOx). Cez ventil premiešava určité množstvo výfukových plynov so vzduchom. Tým znižuje množstvo potrebného kyslíka, čo vedie k nižším teplotám spalovania a tiež sa obmedzuje tvorba NOx. Vo väčšine systémov EGR sa výfukové plyny pred premiešaním so vzduchom tiež ochladzujú.
 • Regulačná klapka/priehrada - Fyzická bariéra v lapači tuku, ktorá umožňuje oddelenie mastnoty tuku od vody
 • Riediteľnosť vodou - rozpúšťadlo alebo detergent, ktorý sa pred použitím obvykle riedi vodou.
 • Ropné rozpúšťadlo - Uhľovodíková kvapalina získaná z rafinovanej alebo čiastočne rafinovanej ropy alebo zemného plynu..
 • Rozpúšťadloo - uhľovodík alebo chlórovaná zlúčenina schopná kompletného odparenia. Akákoľvek látka schopná rozpustiť inú látku, pričom vznikajú homogénne zmesi, roztoky.
 • Rozpustený kyslík (DO) - meranie množstva kyslíka rozpusteného vo vode, ktorý je k dispozícii pre podporu rastu baktérií.
S-gloss
 • Selektívna katalytická redukcia (SCR) - prevádza oxidy dusíka (NOx) pomocou katalyzátora a chemickej látky na dusík (N2) a vodu. Ako chemická látka sa obvykle používa močovina (napr. AdBlue), ktorá sa vstrekuje do prúdu výfukových plynov a pri kontakte s SCR katalyzátorom produkuje čpavok, ktorý potom prevádza NOx na dusík a vodu.
 • Solvent - Hydrocarbon or chlorinated compound with complete evaporation capability. Any substance capable of dissolving another substance to form a dispersed mixture.
 • Spalovacie atomizéry - aditíva, ktoré znižujú povrchové napätie paliva, čo spôsobuje väčšiu atomizáciu (menšie kvapôčky). To zlepšuje spalovaciu charakteristiku a znižuje emisie.
 • Spóra - spóry baktérii bacillus sú vo spiacom, kľudovom stave pokryté určitým druhem škrupiny.
 • SS (Suspended Solids) Nerozpustené látky - malé pevné častice, ktoré zostávajú vo vode. Používa sa ako indikátor kvality vody. Nerozpustené látky sa obvykle odstraňujú pomocou sedimentácie alebo vodných filtrov. Potom nasleduje dezinfekcia, aby sa zaistilo, že sú zostávajúce nerozpustené látky neaktívne.
 • Sulfamová kyselina – taktiež známa ako kyselina amidosulfónová, je molekulárna zlúčenina so vzorcom H3NSO3. Táto bezfarebná, ve vode rozpustná zlúčenina, má mnoho aplikácii. Sulfamová kyselina patrí do skupiny týchto zlúčenín: H2SO4 (kyselina sírová), H3NSO3 (kyselina sulfamová), H4N2SO2 (sulfamid).
 • Síra - prírodné mazivo v motorovej nafte, ktoré palivu dodáva dodatočnú mazivosť. V snahe zabrániť úniku plynov oxidu siričitého (SOx) Európske spoločenstvo obmedzuje množstvo síry v motorovej nafte maximálne na 10 ppm.
T-gloss
 • Terpény - prírodné rozpúšťadlá, ktoré sa vyskytujú vo väčšine esenciálnych olejov a rastlinných živíc. Väčšina komerčne používaných terpénov sa vyrába zo šupiek citrusov a borovicových stromov.
 • TSS (Total Suspended Solids) - celkové množstvo nerozpustených látok - miera, ktorá určuje percentuálny pomer nerozpustených látok vo vode. Obvykle sa jedná o častice, ktoré nie sú obyčajný okom viditeľné.
U-gloss
 • Uhlíkové usadeniny - Spečený materiál, ktorý vzniká po tom, čo bol olej vystavený vysokým teplotám v riadiacom prostredí.
 • Usadeniny v motore - tvrdé alebo trvalé hromadenie kalu a uhlíkatých usadenín z nespáleného alebo čiastočne spáleného paliva a tiež z čiastočne rozloženého maziva kľukovej skrine. Svojou mierou prispieva tiež voda z kondenzácie spalin, uhlík, zbytky paliva alebo mazacích aditiv, prach a kovové častice.
V-gloss
 • Varnish - A thin, insoluble, non wipeable film occurring on interior engine parts. Can cause sticking and malfunction of close-clearance moving parts. Called lacquer in diesel engines.
 • Vegetatívna bunka - bunka baktérie, ktorá je schopná aktívne rásť.
 • VOC (Volatile Organic Compounds) Prchavé organické látky - sú organické chemické látky, ktoré ľahko tvoria výpary pri normálnej teplote a tlaku. Sú bezfarebné a bez zápachu. Hovorí sa im organické, pretože ich molekulárna štruktúra obsahuje uhlík.
 • Voľné oplachovanie - nezanecháva olejový povlak, ktorý priťahuje prach. Po aplikácii nie je treba čistiť.
 • Vznetový motor - navrhnutý a patentovaný Rudolfom Dieselom v roku 1982. Vznetový motor je typ spalovacieho motora, ktorý využíva teplo kompresie k vznieteniu paliva, ktoré bolo vstreknuté do spalovacej komory. Proces spalovania sa skladá zo štyroch dôb:
  1. Sanie - sací ventil sa otvorí, piest ide dole a nasáva vzduch
  2. Kompresia - piest ide hore, vzduch je stláčaný (a ohrieva sa na teplotu cez 540°C)
  3. Rozpínanie - palivo je vstreknuté (v správnu dobu), vznietenia, piest ide dole
  4. Výfuk - piest ide hore a vytláča výfukové plyny von cez výfukový ventil.
W-gloss
 • Water Extendibility - Solvent/detergent diluted with water for use.
Z-gloss
 • Zážihový motor - je typ spaľovacieho motora so zážihovým zapaľovaním, ktorý je navrhnutý pre benzín. Proces chodu motora tvorí 4 doby:
  1. Sanie - palivo sa mieša so vzduchom
  2. Kompresia - piest ide hore, zmes paliva a vzduchu je stlačená
  3. Expanzia - zmes paliva a vzduchu je zapálená pomocou zapalovacej sviečky
  4. Výfuk - piest ide hore a vytláča výfukové plyny von cez výfukový ventil.
 • Zlepšovače cetánového čísla - aditívum (zvyčajne organický dusičnan), ktorý zlepšuje cetanové číslo paliva a tým zlepšuje jeho spalovaciu charakteristiku.
Preplňovaný motor - názov Turbo-diesel označuje akýkoľvek vznetový motor vybavený turbodúchadlom. Proces preplňovania stláča vzduch, aby sa do valce dostalo viac vzduchu a viac paliva, a tým je dosiahnutý väčší výkon. V moderných autách a nákladných vozoch sa turbodúchadlá bežne používajú pre vyšší výkon, nižšie emisie a lepšiu účinnosť v porovnaní s motorom s rovnakým objemom.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.