Nedávne zmeny v predpisoch pre zdravie a bezpečnosť (HSE) kladú väčší dôraz na zodpovednosť podnikov aktívne sa podieľať na posudzovanie a riadenie rizík Legionelly v ich vodných systémoch. Podniky nesplňujúce nové pravidlá môžu čeliť stíhaniu, ako súčasť spoločného úsilia dosiahnuť zlepšenie v tomto odvetví. Dr. Simona Vasilescu z divízie Water Treatment Innovation Platform spoločnosti NCH Europe vysvetľuje, čo všetko musia firmy spraviť pre dodržanie potrebných predpisov.

Požitie baktérie Legionelly pneumophilia je relatívne neškodné. Koniec koncov sa vyskytuje iba v malom počte v prírodných vodných zdrojoch, ako sú rieky, jazerá alebo vodné nádrže. Avšak vdýchnutie mikroskopickej kvapôčky vodnej pary s touto baktériou do pľúc môže mať za následok veľmi závažné ochorenie – legionársku chorobu. S príznakmi pripomínajúcimi spočiatku nachladnutie, je zložité toto ochorenie diagnostikovať na prvý pohľad.

Pravdepodobnosť nakazenia touto chorobou sa zvyšuje s vekom, u ľudí so slabším imunitným systémom, ako sú diabetici, fajčiari a osoby závislé na alkohole.

Zatiaľ čo koncentrácia baktérie Legionella v prírode je relatívne nízka, baktéria sa môže veľmi rýchlo namnožiť, ako náhle sa dostane do priemyslového vodovodného systému. Teplé a vlhké podmienky stojatej vody v zásobníkoch, tepelných výmenníkoch a dlhom potrubí im poskytujú živnú pôdu na prosperovanie a množenie.

Regulačná reforma

Pre zaistenie zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci chce vláda Spojeného kráľovstva rázne zakročiť proti predpokladaným rizikám. The Health and Safety Executive (HSE) vydala nové smernice pod názvom L8 Approved Code of Practice (ACoP), štvrté vydanie. Pre zjednodušenie orientácie v právnej legislatíve sú tieto smernice opatrené technickými pokynmi, skladajúcimi sa z troch častí.

Nové pravidlá zvyšujú zodpovednosť podnikov a ich konkrétnych zamestnancov. Zodpovedné osoby, ako sú napríklad zamestnávatelia alebo majitelia budov, majú teraz zo zákona povinnosť identifikovať a riadiť riziká výskytu Legionelly, zaistiť preventívne a kontrolné opatrenia a zaznamenávať tento proces s pomocou pravidelne aktualizovaného systému nadväzujúceho na príslušný kontrolný orgán.

Krok za krokom

Čo je teda potrebné spraviť, aby váš systém neohrozoval? V prvom rade je potrebné zistiť, či patríte do kategórie s nízkym alebo vysokým rizikom. Pokiaľ ste v malej budove bez zásobníkov vody, kde studená voda prichádza priamo z verejnej vodovodnej siete a horúca voda je privádzaná priamo z prietokových ohrievačov alebo nízko objemových bojlerov pri teplote zhruba 50°C, potom existuje len veľmi malé riziko výskytu Legionelly. Jediným zdrojom rizika sú toalety a umývadlá.

Pokiaľ spadáte do kategórie s nízkym rizikom, nemusíte prijímať žiadne ďalšie regulačné opatrenia. Iba potrebujete vykonať pravidelné zhodnotenie rizík, zdokumentovať tento proces a skontrolovať za každým, keď dôjde k nejakým zmenám vo vašom systéme.

V podnikoch pôsobiacich v inej než malej budove, napríklad pokiaľ máte továreň, je riziko oveľa vyššie. V budovách, ktoré majú zložitejšie vodné systémy, je potrebné vytvoriť register; schematický diagram zdôrazňujúci oblasti stagnujúcich častí systému – a identifikovať možné zdroje kontaminácie, rovnako tak ako posúdiť súčasný spôsob dezinfekcie a ošetrenia systému.

Vodovodný systém zahŕňa všetko prevádzkové vybavenie a nainštalované komponenty, akými sú napríklad: potrubie, čerpadlá, zásobníky, sprchy, výmenníky tepla, požiarne nádrže, zmäkčovače vody, chladiace jednotky a zvlhčovače. Tieto zariadenia majú často podmienky ku vzniku stagnujúcej vody pri teplote medzi 20-45°C a riziku vytvorenia aerosólu s výskytom Legionelly.

Pri podnikaní je často ľahko prehliadnuť fakt, že aj keď odoberáme ošetrenú a Legionellou nekontaminovanú vodu z verejnej vodovodnej siete, hrozí v mieste guľového ventilu, kde voda vstupuje do budovy, riziko rýchleho namnoženia baktérie. Potrubie v budovách a pod nimi je často staré, zasiahnuté hrdzou a pokryté slizom a mikrobiálnym filmom. To je ideálne prostredie, kde sa Legionelle veľmi dobre darí.

Žiadny stres

Pre mnoho spoločností znamená prevzatie kontroly nad týmto procesom nočnú moru. Hoci sledovanie teploty je jednoduché, mnohé spoločnosti proste nemajú znalosti potrebné k riešeniu zložitejších metód riadenia, ktoré zahŕňajú dávkovanie chemikálií a úpravu vody. Našťastie predpisy umožňujú, aby si spoločnosti mohli zvoliť kompetentnú osobu pre správu, posúdenie a kontrolu rizík Legionelly.

V prípade nutnosti ošetrenia vody, je dôležité zvoliť správne chemikálie. Či už je to chlór, bróm alebo akýkoľvek oxidačný biocíd, znalosť minimálnej doby kontaktu, prietoku a polčasu rozpadu sú nevyhnutné pre udržateľný dlhodobý plán ošetrenia vody. Z hľadiska nákladov je efektívnejšie zadať posúdenie, prieskum a sledovanie rizík odborníkovi, ktorý naozaj vie, ako zaistiť aby bolo vaše podnikanie v súlade s požadovanými predpismi.

Nové pravidlá jasnejšie vymedzujú zodpovednosti podnikov, pokiaľ ide o znižovanie rizika vystavenia Legionelly. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať skľučujúce, so správnou pomocou a kontrolnými metódami môže byť podnikanie nie len v súlade so zákonmi, ale môže sa tiež stať príkladom správnej praxe.