Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

ORDLISTA

For more information on some of the technical terms associated with each of our 6 business platforms; Lubricants & Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water and Water Treatment, take a look at our glossary listing.

A-gloss
 • Aerob tillväxt - Bakterier som kräver syre/luft för att växa.
 • Amylas - Enzym som startar nedbrytningen av kolhydrater.
 • Antikorrosionsmedel - additiv som skyddar smorda metallytor från kemiska attacker från vatten eller andra föroreningar.
 • Avdunstning - Är när vätska omvandlas från vätska till gas. Medel med låg flampunkt eller mycket lättantändliga lösningsmedel avdunstar vanligtvis snabbt.
 • Avgasrecirkulation (EGR)  - System som reducerar utsläpp av kväveoxider (Nox). Via en ventil blandas en del av avgaserna med luftintaget. Det här reducerar mängden syre som krävs och leder till lägre förbränningstemperaturer vilket minskar benägenheten för att Nox ska bildas. I de flesta EGR system kyls även avgaserna ner innan de blandas med gasen.
 • Avsköljning krävs inte  - Efterlämnar inga oljiga rester som drar till sig smuts. Behöver inte sköljas av eller skrubbas bort efter användning.
 • Avvattningsmedel - Additiv för att separera vatten och trycka ner vattnet till botten på tanken. Hjälper till att minska blockeringar i filter som annars kan uppstå vintertid på grund av isbildning.
B-gloss
 • Bacillus - Gramnegativ, fakultativ anaerob bakterie. Är speciellt utvald för behandlingar av avloppsvatten tack vare dess förmåga att bryta ner fett och olja.
 • Bensinmotorer - En bensinmotor är en förbränningsmotor med tändstift som är utvecklad för att drivas med bensin. Explosionsprocessen är följande:
  1.Insugningsslag – Bränslet blandas med luft
  2.Arbetstakt – Kolv går upp, bränsle/luft komprimeras
  3.Expansionsslag – Bränsle/luftblandningen antänds med användning av tändstift
  4.Avgastakt – Kolv går upp och trycker ut avgaserna genom avgasventilen
 • BOD - Biological Oxygen Demand. Mätning som fastställer den mängd syre som aeroba organismer behöver för att bryta ner organiska ämnen i avloppsvattensystem.
 • Brandfarliga - Alla substanser som främjar förbränning. I visa länder betyder “inflammable” detsamma. Vid produktmärkning anses allt som har en flampunkt på 38°C eller lägre som brandfarligt. Brandfarliga vätskor kan antändas med bara en gnista eller elektrisk urladdning.
 • Brännbar - Alla vätskor som brinner när det antänds av en låga.
C-gloss
 • Cetan - Färglös, flytande kolväte. Antänds lätt när det utsätts för en liten mängd värme.
 • Cetanförbättrare  - Ett additiv (vanligtvis organisk nitrat) som stärker ett bränsles cetantal vilket ger bättre förbränning.
 • Cetantal - Cetantalet är ett mått på dieselbränslets tändkvalitet. Ju högre cetantalet är desto enklare förbränns bränslet i en kompressionsenhet (som en dieselmotor).
 • COD - Chemical Oxygen Demand. Mätning som avgör hur stor mängd med organiskt avfall som finns i avloppsvattnet.
D-gloss
 • Dielektrisk styrka -Ett test för oljor och lösningsmedel som används på elektriska objekt. Hela namnet är dielektrisk genomslagsspänning. Två metallplattor sänks ner i vätska och en ökande elektrisk ström passerar mellan dem och när strömmen är tillräckligt hög för att “bryta” vätskan så registreras spänningen i strömmen.
 • Dieseladditiv - Dieseladditiv används för att förstärka dieselbränslets prestanda (förbättra förbränningen, minska föroreningar, reducera avgasutsläppen och öka smörjningen).
 • Dieselmotorn - Skapad av Rudolf Diesel och patenterad 1892, en dieselmotor är en förbränningsmotor som använder kompressionsvärme för att initiera tändning och bränna det bränsle som sprutats in i förbränningskammaren. Explosionsprocessen är följande:
  1.Insugningsslag – Insugningsventil öppnas, luft in, kolv går ner
  2.Arbetstakt – Kolv går upp, luft komprimeras (uppvärmd till extrema 540°C)
  3.Expansionsslag – Bränsle sprutas in (rätt tidpunkt), tändning, kolven går ner
  4.Avgastakt – Kolv går upp, trycker ut avgaserna genom avgasventilen
 • Dieselbränslets kvalitet - Bränslets kvalitet påverkas av produktionsprocessen. Tuffare kvaliteter av råolja utvinns. De bästa delarna används för att producera bensin, flygbränsle & fotogen. Dieselbränslet raffineras till att uppnå minimumstandarder inom regionala marknader men kvaliteten kan variera mellan regioner och inom regioner.
 • Dispergeringsmedel och tvättmedel - Additiv som hjälper till att dispergera oönskade föroreningar och rengöra bränsleledningar.
E-gloss
 • Ej brandfarligt - Alla substanser som inte främjar förbränning. Många av de fluorerade och klorerade lösningsmedlen var inte brandfarliga. Idag är fler och fler lösningsmedel och rengöringsmedel brandfarliga eller brännbara.
 • Emissioner (Mobila källor-fordon) - Förbränningen av bränsle leder till utsläpp i avgaser som kan betraktas som föroreningar. Vatten och CO2 är inte inkluderade i den här kategorin men CO, kväveoxid och kolväte ingår i lagstiftningskontroller. Alla tre finns i utsläpp från bensinmotorer. Dieselmotorer släpper också ut partiklar (t.ex. PM10)
 • Emissioner (Stationära källor) - Bränslesammansättningen kan påverka utsläppen av svaveloxider och partiklar från kraftverk- Lokala myndigheter kontrollerar svavelinnehållet i de tunga eldningsoljorna som används i sådana
 • Emulgering - Blandning av olja och vatten eller två andra substanser som vanligtvis inte brukar blandas naturligt utan kräver en emulator.
 • Emulator - En substans som främjar blandningen av olja och vatten eller två andra substanser som inte brukar blandas naturlig.
 • EN590 - EN590 beskriver de fysiska egenskaperna som alla dieselbränslen för fordon måste uppfylla om de ska säljas inom EU, Kroatien, Island, Norge och Schweiz. För närvarande tillåts en blandning med upp till 7 % biodiesel (d.v.s.fettsyrametylestrar) med vanlig diesel.
 • Enzym - En substans som vanligtvis används i små mängder i förhållande till reaktanterna som modifierar och ökar reaktionsnivån utan att själva förbrukas i processen.
F-gloss
 • Fackulativ anaerob tillväxt - Bakterier som växer med eller utan syre/luft.
 • FAME - FAME produceras av en alkalikatalyserad reaktion mellan fett (vegetabiliska och animaliska oljor och oljor från avfall) eller fettsyror och metanol. Den har fysikaliska egenskaper som liknar de i vanlig diesel. Är inte giftigt och biologiskt nedbrytbart. Molekylerna i biodiesel är huvudsakligen FAME.
 • Fettavskiljare - Inomhus, placerad ovan eller under oljeavskiljare. En fettavskiljare är en anordning som separerar och fångar upp fett från avfall och fasta matrester i avloppsvatten från kommersiella kök.
 • Fettsyror - Syror som produceras när fett bryts ner. De här syrorna är inte särskilt vattenlösliga och kan användas som energi för de flesta typer av celler.
 • Fernissa - En tunn, olöslig, inte avtorkningsbar film som förekommer på motordelar. Kan orsaka fastklibbning och ändra avståndet mellan rörliga delar.
 • Flampunkt - Den lägsta temperaturen då ett lösningsmedel flammar till (antändas) när det utsätts för en antändningkälla.
 • FOG - Fett och olja. En mätning som visar de här ämnenas koncentration i avloppsvatten. FOG är vanligtvis det största problemet som våra kunder har med kommersiellt avloppsvatten (fettavskiljare). FOG är inte en testparameter för avloppsvatten.
 • Fosfor - ett ickemetalliskt grundämne med symbolen P och atomnummer 15.
 • Fosforsyra - Rena 75-85% vattenbaserade lösningar (de vanligaste) är klara, färglösa, luktfria, beständiga, ganska viskösa, sirapsliknande men går fortfarande att hälla. Fosforsyra används ofta som en vattenbaserad lösning med 85 % fosforsyra eller H3PO4. Eftersom det är en koncentrerad syra kan en 85 % -ig lösning vara korrosiv, men inte giftig när det späds ut.
 • Förbränningsatomiserare  - Additiv som minskar ett bränsles ytspänning vilket leder till bättre atomisering (mindre droppar). Hjälper till att förbättra förbränningen och minska utsläpp.
G-gloss
 • Genomblåsning - Obränt bränsle och förbränningsgaser passerar genom kolvringar i förbränningsmotorer. Det här resulterar i utspädning av bränse, föroreningar i motorolja och kraftförlust
I-gloss
 • Inhibitor - Korrosionsinhibitor hjälper till att skydda underlag och ytor.
K-gloss
 • Kolrester - Koksat material som är kvar efter det att en olja har utsatts för höga temperaturer under kontrollerade former.
 • Katalysator  - En viktig del i ett fordons kontrollsystem för utsläpp sedan 1975. Deras jobb är att omvandla skadliga gifter till mindre farliga utsläpp. Oxidadtionsomvandlare hjälper till att avlägsna kolväten och kolmonoxid (CO) från avgaserna samtidigt som reduktionsomvandlare kontrollerar kväveoxidutsläppen (Nox).
 • Klorerade/Flourerade lösningsmedel - Petroleummaterial där klor och flor har tillsats för att göra medlet mindre brandfarligt eller helt brandsäkert.
 • Kväveoxid - Kväveoxid (NOx, NxO) kan syfta på en binär förening av syre och kväve eller en blandning med de här ämnena.
L-gloss
 • Lipaser - Enzym som startar nedbrytningen av FOG.
 • Löst syre (DO) - Mätning av mängden syre som löses upp i vatten och som främjar bakterietillväxt.
 • Lösningsmedel - Kolväte eller klorerade medel med fullständig avdunstningsförmåga. Alla substanser som har förmågan att lösa upp andra substanser för att bilda en dispergerad blandning.
 • Lösningsbaserat avfettningsmedel - Avfettningsmedel som innehåller över 50 % Petroleum eller lösningsmedel med terpen.
M-gloss
 • Motoravlagringar. Hård eller ihållande ansamling av slam, fernissa och kolhaltiga rester på grund av genomblåsning av oförbränt och delvis oförbränt bränsle eller partiell nedbrytning av smörjmedel. Vatten från kondensering av förbränningsprodukter, kol, rester från bränsle eller smörjmedelsoljor, damm och metallpartiklar bidrar också.
N-gloss
 • N – Nitrogen = Kväve. Är grundämnet med atomnummer sju. Vid rumstemperatur är det en gas med diamotära molekyler. Kväve är färglöst och luktar inte.
O-gloss
 • Oktantal - Oktantal är en standardmätning av diesel/bensinbränsles prestanda. Ju högre ett oktantal är ju högre kompression kan ett bränsle motstå innan det antänds (utan gnista). I breda termer så använder man högre oktantal i högpresterande bensinmotorer som kräver större kompressionsnivåer.
 • Oljeavskiljare - Utomhus, vanligtvis nergrävda i marken, separerar fett och fasta ämnen från vatten. Det här är vanligtvis det sista steget innan avloppsvattnet skickas till staden.
 • Organiska ämnen - Material som kommer från en gång levande organismer som kan brytas ner eller är en produkt av nedbrytning eller består av organiska föreningar.
 • Oxidationsinhibitor - Additiv som reducerar uppkomsten av bränsleoxidation vid förvaring vilket annars kan leda till gumbildning och blockeringar i ledningar.
P-gloss
 • Partikelfilter - Ett dieselpartikelfilter (DPF) är ett filterelement som är designat för att avlägsna dieselpartiklar eller sot från avgaserna. DPF regenereras vanligtvis genom passiv funktion (avgastemperaturerna är så pass höga att de bränner bort sotpartiklar).
 • Penetrerande tillsats - Additiv som tränger igenom fett/jord för enklare rengöring eller smörjning.
 • Petroleumbaserat lösningsmedel - En kolvätevätska som utvunnits från raffinerad eller delvis raffinerad råolja eller naturgas.
 • Pseudomonas - Bakterie som inte bildar en spor och förblir en vegetativ cell.
 • Proteas - Enzym som startar nedbrytningen av proteiner.
R-gloss
 • Rengörande lösningsmedel. Löser upp och avlägsnar avlagringar för att förbättra avgasutsläpp och prestanda.
S-gloss
 • Saltsyra - Den kemiska föreningen saltsyra är en vattenbaserad lösning av vätekloridgas (HCl). En mycket stark syra:har ett brett användningsområde inom industrin. Är en starkt frätande syra.
 • Selektiv katalytisk reduktion (SCR) - Selektiv katalytisk reduktion (SCR) omvandlar kväveoxider (NOx), med hjälp av en katalysator och en kemikalie till kväve (N2) och vatten. Kemikalien är vanligtvis en lösning av urinämnen (eg. Adblue) som sprutas in i avgasströmmen och som vid kontakt med SCR-katalysatorn producerar ammoniak som sedan omvandlar NOx till kväve och vatten.
 • Skvalpskott - Fysisk barriär i fettavskiljare som separerar fasta ämnen och fett från vattnet.
 • Smörjmedel - Kontrollerar friktion och slitage genom att bilda en friktionsreducerande film mellan två ytor.
 • Spor - En Bacillus spor är en inaktiv, vilande cell täck med någon typ av skal.
 • SS - Suspended Solids - Små fasta partiklar som stannar i suspension i vatten. Används som en indikator för vattenkvaliteten. Avlägsnandet av SS uppnås ofta genom att man använder sedimentering och/eller vattenfilter. Det här följt av desinficering ser till att eventuell kvarvarande mängd SS förblir overksamma.
 • Sulfaminsyra - Sulfaminsyra, också känd som amidosylfonsyra, amidosylfonsyraadrivat, amidossvavelsyra och sulfaminsyra, är en molekylär förening med formeln H3NSO3. Den här färglösa, vattenlösliga föreningen har många användningsområden. Sulfaminsyra är medlem av följande föreningar: H2SO4 (svavelsyra), H3NSO3 (sulfaminsyra), H4N2SO2 (sulfamid)
 • Svavel - Ett naturligt smörjmedel i dieselbränsle som ger extra smörjning. Men för att undvika utsläpp av svaveldioxidgas (SOx) etc. bemyndigar EU att man maximalt får använda 10 ppm svavel i dieselbränsle.
T-gloss
 • Terpener - Naturligt lösningsmedel som förekommer i de flesta eteriska oljor och hartser av växter – de flesta kommersiella terpener kommer från citrusskal eller tallar.
 • TSS - Total Suspended Solids. Mätning som fastställer procenten fasta ämnen som är suspenderade i vatten. Vanligtvis kan man inte se de här partiklarna med blotta ögat.
 • Turbomotor - Turbodiesel syftar till alla diselmotorer som är utrustade med en turboladdare. Turboladdning komprimerar luften så att mer luft kan klämmas in i en cylinder med mer bränsle för att få mer kraft. Vanligt i moderna dieselmotorer för bilar och lastbilar för att producera högre effekter, lägre utsläppsnivåer
U-gloss
 • Utpumpningar - Innehåll från en oljeavskiljare (vatten, solidifierat FOG, fasta ämnen) pumpas ut genom utsugning från tanken till en slambil.
V-gloss
 • Vanlig Rail Teknologi - En högtryckspump överför bränsle till ett vanligt railsystem (ihålig axel). Det här lagrar och levererar sedan exakt mängd bränsle upp till 25,000 psi, till förbränningskammaren via datorkontrollerade injektorer. Det senare är oberoende a motorns hastighet och belastning.
 • Vegetativ Cell - En bakteriecell som har förmågan att växa aktivt.
 • VOC - Volatile Organic Compounds är organiska kemikalier som enkelt bildar ånga vid normal temperatur och tryck. Är färg och doftlösa. De kallas organiska eftersom de innehåller grundämnet kol i sina molekylärstrukturer.
 • Vattenbaserade avfettningsmedel - Avfettningsmedel som vanligtvis innehåller mer än 50 % vatten.
 • Vattenspädbar - lösningsmedel/rengöringsmedel som späds med vatten vid användning.
 • Vattenreningsverk- WWTP - Waste Water Treatment Plant.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.