pH är måttet på hur sur eller basisk en vattenlösning är. En lösning med ett pH som är lägre än 7 är surt och en lösning med ett pH som är större än 7 är basisk. Rent vatten har ett pH som ligger nära 7.

Lösningar med syror och alkaliniteter kan variera väldigt mellan surt och alkaliskt. Det är viktigt att inte bara veta om lösningen är en syra eller alkali utan även hur sur eller basisk den är. Aciditeten och alkaliniteten mäts med en pH mätare.

pH skalan går från pH 0 till pH 14. pH Mäter surhetsgraden (0-6) eller alkaliniteten (8-14).

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
Stark syra Syra Svag syra neutral Svagt alkalisk alkalisk Starkt alkalisk

Syrlig

Kemiska ämnen, föreningar och blandningar som har ett överskott av H+ (Väte) joner. Vid mätning med en pH-mätare ger en avläsning på 0 till 6. Ju lägre siffran är desto mer vätejoner och starkare syra. Organiska syror (frukt) har vanligtvis ett pH på 4 - 6.

Neutral

Rent vatten är pH neutralt.

De tar en H+ jon (Väte) och en OH- jon (Hydroxid) = H2O.

Neutrala kemiska ämnen, föreningar och blandningar blandas när OH- och H+ joner är i balans. Neutrala ämnen har ett pH på 7.

Alkalisk

Kemiska ämnen, föreningar och blandningar har ett överskott av hydroxidjoner (OH-). När de mäts med en pH-mätare ger en avläsning 8 till 14. Ju högre siffran blir desto högre är koncentrationen av joner. Avfettningsmedel med högt pH är vanligtvis mycket kraftfulla rengöringsmedel.