Att vara smart med avfall

Förändra världen av industriellt avloppsvatten

Medan Internet of Things (IoT) fortsätter att förbättra vår samverkan med vår omvärld och gör oss alltmer effektiva och miljövänliga, är pressen påtaglig för affärsverksamheter att göra deras processer mer effektiva. NCH, ser på förändringen inom avloppsvattenbehandling.

Som konsumenter, lever vi alltmer i en delad värld. Å ena sidan tar konsumentsektorn för elektronik till sig inträdet av Internet of Thing (IoT), där ett perfekt exempel på detta är LGs senaste erbjudande ett smart kylskåp, utvecklad att tweeta ägaren när förrådet börja att sina. Å andra sidan, är industrisektorn fortfarande beroende av system som använder manuellt intensiva processer som är kostsamma och tidskrävande.

Grovt arbete

Maskineri och utrustning som används för en rad olika tillämpningar, inklusive anläggningar som hanterar livsmedel och industriella anläggningar som hanterar vattenavfall, kan snabbt bli igentäppta med fett, oljor och smörjmedel (FOG) liksom andra typer av biologiska avfall. För att säkerställa att anläggningar fortsätter att fungera effektivt, måste drifttekniker regelbundet lösa proppar i avloppsrör, fettavskiljare och pumpstationer med inget mer än ett fåtal handverktyg, tunga kemikalier och hårt arbete.

Även om denna process till slut får jobbet utfört, är det både manuellt intensivt, skadligt för miljön och kräver ofta kostsamma driftstopp för att fullföljas. Även om företag har vant sig vid dessa kostnader med tiden, är en verklig konkurrensfördel i slutändan för de företag som kan arbeta säkrare, hårdare och smartare.

Bli smart

För att komma över detta problem, har NCH Europes ledande forskare och ingenjörer kombinerat mikrobiologi med ingenjörskonst för att utveckla BioAmp. En patenterad och datorkontrollerad mikrobiell fermenteringsenhet som installeras på plats. BioAmp levererar en anpassad dosering av aktiva, naturligt förekommande bakterier direkt i avloppen, fettavskiljare och pumpstationer. Bakterierna är verksamma direkt och reducerar ansamlingen av FOG och biologiskt avfall i utsläpp och eliminerar lukter.

Det är här möjligheten finns att ta till sig IoT. Fabriker kan bli smartare och vattenavfallsanläggningar mer effektiva. Exakt och automatisk dosering är bara en del av det som erbjuds. BioAmp 5000 CCU innefattar även automatisk kontroll, använder den senaste teknologin för programmerbar logisk styrteknik (PLC), liksom uppkoppling via GSM-nätet så att nyckelfunktioner av systemet kan övervakas på distans för ett lätt underhåll.

På många anläggningar ser vi redan tillkomsten av förstärkt verklighet med datorseende som kan ge drifttekniker en översikt av interna processer, samt virtualiseringsmjukvara som kan spegla en anläggning i realtid genom att använda data från otaliga inbyggda sensorer.

De praktiska detaljerna

En av de största regulatoriska utmaningar som industrier och anläggningar som hanterar avfallsvatten möts av, är att vara i linje med regler för avfallsutsläpp. Acceptabla nivåer och kostnader som är förknippad med avfallsutsläpp, bestäms med hjälp av Mogden-skalan som mäter olika egenskaper såsom Kemisk syreförbrukning (COD), mängd av suspenderade ämnen (SS), liksom koncentrationen av ammoniak inom vissa tillämpningar.

För mindre tillämpningar, är BioAmp 750CCU ett klimatkontrollerat, leveranssystem av 30 biljoner levande, säkra och aktiva bakterier för inom- eller utomhusbruk, som snabbar upp den naturliga nedbrytningen av organiskt avfall. För större, mer komplexa tillämpningar, är BioAmp 5000 CCU kapabel att leverera 500 biljoner levande, växande bakterier, var 24:e timme.

Kostnadsbesparingar

För att uppnå betydande kostnadsbesparingar, innehåller det större BioAmp-systemet en uppvärmd tillväxtkammare som matas med aktiv FreeFlow, en speciellt utformad näringslösning som innefattar ett unikt luftningssystem, som håller upplöst syre på maximala nivåer.

Med tiden kan BioAmp 5000 CCU minska de upplösta syrgasbestämmelserna i systemet, så luftningspumpar och motorer inte behöver arbeta så hårt, är slamvolymen drastiskt sänkt och den organiska belastningen på systemet reduceras genom dynamisk matsmältning. Detta minskar också mängden av koaguleringsmedel och flockningsmedel av kemikalier som krävs för avloppsbehandling .

En smart strategi

Ofta kritiseras för att vara långsam att ändra, kan företag inom industrisektorn verkligen dra nytta av ökningen av IoT internet genom att vidta smartare förhållningssätt till världen av industriellt avloppsvatten. På så sätt kan vi hoppas att överbrygga klyftan i en värld delat med tekniken.