Förändra dåliga rutiner vid byte av växellådsolja

NCH förklarar hur tekniker exakt kan bevaka oljans tillstånd

Benjamin Franklin sade en gång, “det är lättare att förhindra dåliga vanor än att bryta dem”. Detta klingar bekant för industrisektorn, där det är lättare att skapa en vana av gott förebyggande underhåll, än att återhämta sig från maskinskador eller driftstopp.

Det är däremot lättare sagt än gjort. Förebyggande underhåll kräver konstant vaksamhet för att den ska vara effektiv, se till att underhållstekniker vet när det är den rätta tidpunkten att smörja kullager, applicera en rostförebyggande beläggning eller behandla vattentillförseln. Dessa uppgifter kommer att variera i frekvens, så det kan innebära en brant inlärningskurva att få det rätt.

Tyvärr vet vi alla att problem inte väntar på att man ska bli klar och speciellt när det kommer till att byta växelolja, leder det ofta till problem om man inte får till det på rätt sätt. Att byta olja för snabbt, exempelvis, leder till högre kostnader då fler byten kommer vara nödvändiga än vad som krävs. Å andra sidan, att glömma att byta oljan vid den rätta tidpunkten, ökar sannolikheten till maskinskada- och defekter, vilka i sig leder till ökade driftkostnader.

Trots att båda extremfallen leder till utökade kostnader för företaget, är det bara 20 procent av alla oljebyten som sker vid rätt tidpunkt. Detta är inte överraskande om man har i åtanke faktum att många variabler kan vara avgörande hur ofta oljan behöver bytas ut. Medan många kanske fyller upp en maskin och förväntar sig att den kräver utbyte av olja efter en viss tidsperiod, är det faktiskt kvaliteten på oljan i sig som måste mätas.

Detta är förstås svårt utan en övergripande strategi till industriell analys av växelolja. För att pålitligt mäta kvaliteten på oljan och när ett utbyte behöver genomföras, måste tekniker identifiera kvantiteterna av externa föroreningar och metallslitage, liksom oljans generella tillstånd.

Till exempel är oxidation en naturligt förekommande process som påverkar olja över tid. Där det finns syre, kommer oljan att börja brytas ned och detta reducerar själva oljans livslängd. Utöver detta, produceras slam som gör att utrustningen måste jobba hårdare och driver upp driftkostnaderna.

Om detta fortgår länge nog, kommer surheten av den oxiderade oljan stadigt öka och resultera i korrosion och gropfrätning. Medan detta är problematiskt om det lämnas under utökade tidsperioder, tillåter surheten en mer exakt genomgång av oljans tillstånd. Genom att mäta ökningar i systemets totala syratal (TAN), kan underhållstekniker-, samt anläggningschef identifiera när oljans surhet når den maximala acceptabla nivån och agera därefter.

Emellertid står TAN bara för en del av det övergripande systemet på växellådans kondition och det finns mycket annat att ha i åtanke, såsom drifthälsan på själva maskineriet. Det är av stor vikt att tekniker överväger alla aspekter för att garantera optimal prestanda.

För detta ändamål, har NCH utvecklat Oljeserviceprogramet (NOSP) för att hjälpa företag att hålla sina maskiner verksamma och deras oljebyten inom lämplig tid. Prov på växelolja analyseras och användarvänliga rapporter genereras så att anläggningstekniker kan se exakta översikter av resultaten.

Exakt analys hjälper tekniker att förhindra att falla för den dåliga vanan med felaktig oljehantering. Genom att kombinera denna insikt med en effektiv rengöringslösning och en passande växelolja, kan framtida dåliga oljebytesvanor och avbrott hållas på avstånd