Senaste ändringar i legionella föreskrifter från health and safety executive (HSE), har lagt ett större ansvar på företag för att aktivt hantera legionellarisken i deras vattensystem. Företag som inte uppfyller de nya reglerna kan bli åtalade, som en del av en gemensam insats för att driva på förbättringar inom sektorn. Dr. Simona Vasilescu, från Innovationsplattformen för Vattenbehandling från NCH, tittar på vad företag behöver göra för att behålla kontrollen

Bakterien Legionella pneumophilia är relativt harmlös vid intag. Den existerar trots allt i mindre antal i naturliga vattenkällor såsom floder, sjöar och reservoarer. Inkapslad i en mikroskopisk droppe av vattenånga som sedan andas in i lungorna, kan det emellertid leda till den dödliga Legionärssjukan. Med symptom som påminner om vanlig förkylning, kan denna sjukdom vara ännu svårare att diagnostisera i första taget.

Även om alla är mottagliga för risken att bli infekterade, är sannolikheten att det förvärras med ålder och hos människor med svagare immunförsvar, såsom diabetiker, rökare och de som dricker stora mängder av alkohol.

Medan koncentrationen av legionellabakterier är relativt låg i naturen, kan de snabbt förökas när det kommer in i ett företags vattentillförsel. De varma, fuktiga miljöerna som orsakas av stillastående vatten i lagringstankar, värmeväxlare och milslånga rörledningar, ger en utmärkt grogrund som snabbt kan leda till utbrytning.

Lagstiftningsreformer

I syfte att förbättra inom hälsa- och säkerhet för personer i arbete, är den brittiska regeringen fast besluten att vidta stränga åtgärder för lokaler i riskzonen. Health and Safety Executive (HSE) har utfärdat nya riktlinjer som kallas för L8 Approved Code of Practice (ACoP), fjärde utgåvan. Dessa riktlinjer följs av tekniska styrdokument i tre delar för att göra det lättare för företag att följa lagen.

De nya reglerna utökar nu ansvaret på företagen och för särskilda personers ansvarsområden inom dem. ’Tjänstansvariga’ såsom arbetsgivare, hyresvärdar och de som är ansvariga för alla typer av platser, har nu laglig skyldighet att identifiera och hantera risken med att utsättas för legionella, utveckla förebyggande- samt kontrollåtgärder, säkerställa att processen är dokumenterad, genom att använda en regelbundet uppdaterat ’levande dokument’ och tillsätta en behörig fackman för att genomföra kontrollåtgärderna.

Steg för steg

Så vad behöver du göra för att säkerställa att ditt system inte är i riskzonen? Första steget är att fastställa om din plats är i låg risk eller inte. Om du är i en liten byggnad utan vattenlagringstankar, där kallvattnet kommer direkt från huvudledningen och varmvatten tillförs direkt från omedelbara eller låga volymvattenberedare vid runt 50 grader, är det en mycket liten risk för enskilda att bli utsatta. Den enda riktiga riskkällan är från toaletter och handfat.

Om du är i låg risk behöver du inte göra någonting mer. Du behöver helt enkelt utföra en regelbunden riskbedömning, dokumentera processen och granska den när förändringar görs i systemet.

För företag som är verksamma i något annat än en liten byggnad, exempelvis om du driver en anläggning, är risken mycket högre. Byggnader som har mer komplexa vattensystem behöver skapa en tillgångsförteckning; ett schematiskt diagram över systemet som lyfter fram deadlegs – längder av rörledningar där vatten kan stagnera – och identifiera möjliga källor av föroreningar liksom att se över nuvarande desinfektions- och behandlingsmetoder.

Vattenreningssystem inkluderar all anläggningsutrustning och installerade komponenter såsom rör, pumpar, inmatningsbehållare, duschar, värmeväxlare, härdningstankar, vattenmjukgörare, kylare och luftfuktare för att nämna ett fåtal. Dessa typer av installationer är väldigt gynnsamma för vattentemperaturer mellan 20-45 grader Celcius i vattenkällor, vilket kan leda till att legionella bakterier blir luftburna.

Som företag är det ofta lätt att förbise det faktum att även om huvudverktyget har ett ansvar att ge ett bakteriefritt vatten, när nätspänningen kommer in i byggnaden på kulventilen, kan även små mängder av bakterier snabbt förökas. Rör under byggnader och anläggningar är ofta decennier gamla, innehållande rost, slam och mikrobiologiska filmer. Dessa är perfekta miljöer för legionella att frodas.

Stressfri

För många företag kan det bli en mardröm att ta kontroll över denna process. Även om temperaturbaserad övervakning är rättfram, så saknar många företag helt enkelt kompetens att hantera de mer komplexa kontrollmetoder som omfattar kemisk dosering och vattenrening. Som tur är, är reglerna tillåtet för företag att tilldela en kompetent ansvarig för att hantera bedömningen och kontroll av legionella.

När det kommer till vattenrening, är det viktigt att välja rätt kemikalier. Oavsett om det är klorin, brom eller någon oxiderande biocid, att förstå kontakttiden, intervallet på systemets vattenomsättning och halveringstid är av vikt för att utveckla en hållbar långsiktig behandlingsplan. Det är också mer kostnadseffektivt att sätta bedömningen genom platsundersökning och övervakning till en expert som verkligen förstår hur ditt företag ska kunna tillmötesgå kraven.

De nya reglerna är helt klart tydligare i vem som bär ansvaret på företag när det kommer till att minska riskerna för utsättning av legionella. Medan detta vid första anblick kan verka skrämmande, så kan företag med den rätta hjälpen och användningen av kontrollmetoder, inte bara tillmötesgå lagkraven, utan också vara ett föredöme för bästa praxis.