Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

ORDLISTE

For mer informasjon om noen tekniske uttrykk assosiert med våre 6 virksomhetsplatformer; Lubricants and Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water og Water Treatment, studer vår ordliste.

A-gloss
 • Aerob Vekst - Bakterier som behøver oksygen/luft for å gro.
 • Amylase - Enzym som starter nedbrytingen av karbohydrater.
 • Avvanningsmidler - Tilsetningsstoffer som separerer og presser vann til bunnen av tanken. Reduserer filterblokkeringer om vinteren på grunn av frost.
B-gloss
 • Bacillus - Gram-negative fakultative anaerobe bakterier. Spesielt valgte i avløpsvannapplikasjoner for evnen til å forringe fett og olje.
 • Baffle/Weir - Fysisk barriere i fettfeller som tillater separasjon av faste fettstoffer fra vann.
 • Bensinmotor - En bensinmotor er en intern forbrenningsmotor med gnisttenning, designet for å forbrenne bensin. Eksplosjonsprosessen er:
  1.Inntaksslaget – Drivstoff blandes med luft
  2.Kompresjonsslaget – Stempelet går opp, drivstoff-luft-blandingen komprimeres
  3.Antenningsslaget – Drivstoff-luft-blandingen antennes ved hjelp av en tennplugg
  4.Eksosslaget – Stempelet går opp og dytter eksos ut eksosrøret
 • Blow-by - Forbifart av ubrent drivstoff og forbernningsgasser forbid stempelringene i de interne forbrenningsmotorene. Dette resulterer i drivstoffortynning, forurensing av motorolje og tap av kraft.
 • BOF - Biological Oxygen Demand (Biologiske Oksygenkrav). Mål som fastslår mengden oksygen som trengs av aerobiske organismer for å bryte ned organisk materiale i et avløpsvannsystem.
 • Brannfarlig - Stoffer som støtter forbrenning. Innen produktmerking blir alle stoffer med flammepunkt 38°C eller under, betraktet som brannfarlige. Brannfarlige væsker vil antenne ved bare en gnist eller elektrisk utladning.
 • Brennbar - Faste eller flytende stoffer som antennes ved hjelp av en flame.
C-gloss
 • Cetan - Fargeløs, flytende Hydrokarbon. Antennes lett hvis utsatt for små mengder varme.
 • Cetantallforbedrere - Tilsetningsstoff (ofte organisk nitrat) som øker cetannummeret i drivstoffet, som gir bedre forbrenning.
 • Cetannummer - Cetannummeret måler antennelseskvaliteten til dieselen. Jo høyere cetannummere, jo lettere vil drivstoffet antennes under kompresjon (som i en dieselmotor).
 • COD (KOF) - Chemical Oxygen Demand (Kjemisk Oksygenbehov). Måling som fastslår mengden organisk materiale i avløpsvann.
D-gloss
 • Dielektrisk/Dielektrisk Styrke - En test for oljer og løsemidler brukt på elektriske gjenstander. Det fulle navnet er Dielektrisk Sammenbruddsspenning. To metallplater senkes i væske og en økende elektrisk spenning ledes gjennom dem. Når spenningen er høy nok til å ‘bryte’ væsken, noteres spenningen.
 • Dieseltilsetninger - Dieseltilsetninger brukes for å forbedre drivstoffets ytelse (forbedre forbrenning, redusere forurensing, redusere eksosutslipp og øke smøreevne).
 • Dieselmotor - Laget av Rudolf Diesel og patentert i 1982. En dieselmotor er en forbrenningsmotor som bruker varmen fra kompresjon til å starte forbrenning av drivstoffet i forbrenningskammeret. Eksplosjonsprosessen består av fire deler:
  1.Inntaksslaget – Inntaksventilen åpnes, luft slippes inn, og stempelet går ned.
  2.Kompresjonsslaget – Stempelet går opp, luften komprimeres, og blir varmet opp til 540°C.
  3.Antennelsesslaget – Drivstoffet slippes inn (til rett tid), antennes, og stempelet går ned.
  4.Eksos – Stempelet går opp og dytter eksosen ut gjennom eksosventilen.
 • Dieselkvalitet - Drivstoffets kvalitet påvirkes av produksjonsprosessen. The quality of fuel is affected by the production process. Grovere råolje hentes ut. De beste delene brukes til å lage bensin, flydrivstoff & parafin. Dieseldelen raffineres for å møte minstekravene til regionale markeder, men kvaliteten kan variere både mellom regioner og i regioner.
 • Dispergeringsmiddel- og Vaskemiddelagenter - Tilsetningsstoffer som sprer uønskede forurensere og renser drivstoffledningen.
E-gloss
 • Emulgering - Blandingen av olje og vann eller to stoffer som ikke naturlig kan blandes, og en emulgator er nødvendig.
 • Emulgator - Et stoff som muliggjør blandingen av olje og vann eller to andre stoffer som ikke naturlig kan blandes.
 • EN590 - EN590 beskriver de fysiske egenskapene all bilrelatert diesel må ha om det skal selges i EU, Island, Norge og Sveits. Per i dag tillates en blanding på opp til 7% biodiesel (for eksempel fettsyremetylestere) med ‘konvensjonell’ diesel.
 • Enzym - Et stoff, ofte brukt i små mengder i forhold til reaktantene, som endrer og øker hastigheten av en reaksjon uten å bli forbrukt i prosessen.
 • Eksosresirkulering (EGR) - System som reduseres utslipp av Nitrogenoksider (NOX). Via en ventil blandes eksosgassene med luftinntaket. Dette reduserer mengden oksygen som trengs, som leder til lavere forbrenningstemperaturer, som igjen reduserer mengden NOX som dannes. I de fleste EGR-systemer kjøles også eksosen ned før den blandes med gassen.
F-gloss
 • Fakultativ Anaerob Vekst - Bakterier som vokser med eller uten oksygen/luft.
 • FAME - Fatty Acid Methyl Esters (Fettsyremetylestere). FAME produseres av en alkalie-katalysert reaksjon mellom fett (vegetabilske, animalske eller avfallsmatoljer) eller fete syrer og methanol. De har fysiske egenskaper like egenskapene til konvensjonell diesel og er ikke giftige og biologisk nedbrytbare.
 • Fettsyrer - Syrer produsert når fett brytes ned. Disse syrene er ikke lett løselige i vann og kan bli brukt som energikilder av de fleste typer celler.
 • Flammepunkt - Laveste temperatur (Centigrader - °C) et løsemiddel tar fyr (antennes), utsatt for en antennelseskilde.
 • Fellesrørteknologi - En høyttrykkspumpe som transporterer drivstoff til et fellesrørsystem (hult). Dette oppbevrarer og leverer presise mengder drivstoff på opp til 25 000 psi til forbrenningskammeret gjennom datakontrollerte elektriske injektorer. Sistnevnte er avhengig av fart og last.
 • Fettavskjæringsjager - Utendørs (ofte under bakken) fysisk separator av fett og faste stoffer fra avløpsvann. Dette er ofte det siste leddet før avløpsvannet sendes til byen.
 • Fettfelle - Fettavskjæringsjager plassert innendørs eller over/under bakken. En fettfelle er en enhet laget for å separere og fange avfallsfett og matrester fra avløpsvann fra kommersielle kjøkken.
 • FOG - Fett og oljer (Fats, Oils and Grease). Måling som fastslår konsentrasjonen av disse elementene i avløpsvann. FOG er vanligvis kundenes største problem hva gjelder kommersielle avløpsvannsapplikasjoner (fettfeller). FOG er ikke en testet parameter i avløpsvann.
 • Forbrenningsforstøvere - Tilsetningsstoffer som reduserer drivstoffets overflatespenning og leder til større forstøving (mindre draper). Forbedrer antennelse og reduserer utslipp.
 • Fordamping - Farten en væske bruker på å endres fra væske til gass. Speed at which liquid changes from liquid state to gas. Low flash eller meget brannfarlige løsemidler fordamper ofte raskt.
 • F - Fosfor. Et ikke-metallisk element med symbol P og atomnummer 15.
 • Fosforsyre - Ren 75-85% vandige løsninger (vanligst) er klare, fargeløse, luktfrie, Ganske tyktflytende, ikke-flyktige, seige, men fortsatt mulige å helle. Fosforsyre blir ofte brukt som en vandig løsning med 85% fosforsyre eller H3PO4. Fordi det er en konsentrert syre kan en løsning på 85% være etsende, men ikke giftig hvis fortynnet.
G-gloss
 • Gjennomtrengende Agenter - Tilsetningsstoffer som trenger igjennom fett/oljer for å forbedre rengjøring eller smøring.
H-gloss
 • Hemmere - Korrosjonshemmere hjelper til med beskyttelsen av underlag eller overflater.
I-gloss
 • Ikke-brennbart - Alle stoffer som ikke støtter antennelse. Mange av de forbudte florerte og klorerte løsningene var ikke-brennbare. I dag er flere og flere rengjøringsløsninger brennbare og antennbare.
K-gloss
 • Karbonrester - Forkokset material som blir igjen etter at olje har blitt utsatt for høye temperaturer under kontrollerte forhold.
 • Katalysator - En integrert del av kjøretøyets utslippskontrollsystemer siden 1975. Jobben deres er å omgjøre skadelige forurensere til mindre skadelig forurensing.Oksiderende omformere hjelper til med å fjerne Hydrokarboner og Karbonmonoksid (CO) fra utslippsgasser. Samtidig som de reduserer, kontrollerer omformere også utslipp av Nitrogenoksid (NOX).
 • Klorerte/Flourerte Løsemidler - Petroleummaterialer der klor og flour har blitt tilsatt for å gjøre gjenstanden mindre brannfarlig eller ikke-brannfarlig.
L-gloss
 • Lakk - En tynn, ikke-løselig, ikke-vaskelig film som forekommer inne i motorer. Kan forårsake seighet på og funksjonsfeil i bevegelige deler.
 • Lipase - Enzym som starter nedbrytingen av FOG.
 • Løsemiddel - Hydrokarbon eller klorerte sammensetninger med komplette evaporaskonsegenskaper. Alle stoffer som kan løse opp andre stoffer for så å danne en disbergert blanding.
 • Løsemiddelbaserte avfettingsmidler - Avfettingsmidler som inneholder mer enn 50% petroleum eller terpenløsninger.
M-gloss
 • Motoravleiringer - Hard eller vedvarende opphopning av slam, lakk og karbonholdige rester på grunn av blow-by av uforbrent og delvis brent drivstoff, eller delvis nedbrytning av veivhussmøremidler. Vann fra kondensasjon av forbrenningsprodukter, karbon, rester fra drivstoff eller smøreoljetilsetninger, støv og metallpartikler bidrar også.
N-gloss
 • N - Nitrogen. Det kjemiske elementet med atomnummer 7. Ved romtemperatur er det en gass bestående av diatomiske molekyler, og har verken farge eller lukt.
 • Nitrogenoksid - Nitrogenoksider (NOx, NxO) kan referere til binært sammensatt Nitrogen og Oksygen, eller en blanding av slike sammensetninger.
O-gloss
 • Oktantall - Oktantallet er en standardmåling av ytelsen til drivstoffet. Jo høyere oktantall, jo mer kompersjon tåler drivstoffet før forbrenning starter (uten gnist). I grove trekk blir drivstoff med høyere oktantall brukt i høytytende bensinmotorer som krever høyere kompresjonsforhold.
 • Oppløst Oksygen (Dissolved Oxygen - DO) - Måler mengden oksygen som er løst opp i vannet og tilgjengelig for å fremme bakterievekst.
 • Organisk Materiale - Materiale som stammer fra en tidligere levende organisme og kan brytes ned, er resultatet av en nedbrytning eller er satt sammen av organiske forbindelser.
 • Oksidasjonsinhibitorer - Tilsetningsstoffer som reduserer oksidasjon av drivstoff under lagring, som kan lede til dannelse av gummi og linjeblokkeringer.
P-gloss
 • Partikkelfilter - Et Dieselpartikkelfilter (DPF) er en enhet som fjerner partikler eller sot fra eksosgassen. DPF regenereres vanligvis av passiv handling (eksostemperaturen er høy nok til å brenne sotpartiklene).
 • Petroleumløsemiddel - En Hydrokarbonvæske laget på raffinert eller delvis raffinert råolje eller naturgass.
 • Pseudomonas - Bakterie som ikke skaper sporer og forblir en vegetativ celle.
 • Protease - Enzym som starter nedbrytningen av proteiner.
 • Pump-Outs - Innholdet i en fettavskjæringsjager (vann, fast SOD, faste stoffer) pumpes ut ved å bli sugd inn i tanken på en pumpebil.
R-gloss
 • Rengjøringsløsemidler - Løsner og fjerner avsetninger for å forbedre eksosutslipp og ytelse.
 • Rustbeskyttelsesmidler - Tilsetningsstoff som beskytter smørte metalloverflater mot angrep fra vann eller andre forurensere.
S-gloss
 • Saltsyre - Den kjemiske sammensetningen av saltsyrer den vandige (vannbaserte) løsningen av Hydrogenkloridgass (HCI). Det er en sterk syre, og hovedkomponenten i magesyre og vidt brukt i industrien. Veldig etsende væske.
 • Selektiv katalytisk reduksjon (SKR) - Selektiv katalytisk reduksjon (SKR) konverterer Nitrogenoksider (NOx), med hjelp av en katalysator og et kjemikalie, til Nitrogen (N2) og vann. Kjemikalien er ofte en løsning av urea (f.eks. Adblue) som sprøytes inn i eksosgassen og kommer i kontakt med SKR-katalysatoren. Da produseres Ammoniakk, som videre konverterer Nitrogenoksider til Nitrogen og vann.
 • Spore - En Bacillus-spore er en dominant celle i hviletilstand, dekket av et slags skjell.
 • SS - Suspendert Stoff. Små, faste partikler som forblir suspenderte i vann. De blir brukt som indikatorer på vannkvalitet. Fjerning av SS oppnås ofte gjennom bruk av sedimentering og/eller vannfiltre. Dette følges av desinfisering for å sikre at rester av SS blir ineffektive.
 • Smøremidler - Kontroll over friksjon og slitasje etter introduksjonen av friksjonsreduserende film mellom bevegelige overflater.
 • Sulfaminsyre - Sulfaminsyre, også kjent som amidosulfonsyre, er en molekylær forbindelse med formel H3NSO3. Denne fargeløse, vannløselige forbindelsen har mange bruksområder. Sulfaminsyre er en del av følgende rekke forbindelser: H2SO4 (Svovelsyre), H3NSO3 (Sulfaminsyre) og H4N2SO2 (Sulfamid).
 • Svovel - Et naturlig smøremiddel i diesel som gir ekstra smøreevne. For å forhindre utslipp av svoveldioksid (SOX) o.l, har Det Europeiske Fellesskap bestemt at maks 10 ppm av svovel er tillatt i diesel.
 • Sporfrie Rengjøringsmidler - Etterlater ikke oljeavleiringer som samler støv. Ikke behov for skrubbing etter bruk.
T-gloss
 • Terpener - Naturlige løsemidler som forekommer i de viktigste oljene og harpiksen i planter. Det meste av kommersiell terpen kommer fra citrusskall eller furutrær.
 • TSS - Totalt Suspenderte Stoffer (Total Suspended Solids). Måling som fastslår prosentandelen av faste stoffer som er suspenderte i vannet. Disse partiklene kan sjeldent sees med det blotte øyet.
 • Turbomotorer - Turbodiesel refererer til dieselmotorer som er utstyrte med turboladere. Turbolading komprimerer luften slik at mer luft kan komme inn i en sylinder med mer drivstoff, som resulterer i mer kraft. Dette er vanlig i de fleste dieselmotorer i biler og lastebiler for å generere mer kraft, mindre utslipp og økt effektivitet i motoren.
U-gloss
 • Utslipp (Mobile Kilder - Kjøretøy) - Forbrenningen av drivstoff leder til utslipp av eksosgasser som kan sees på som forurensere. Vann og CO2 er ikke inkluderte i denne kategorien, men CO, NOX og hydrokarboner underlagt lovgivning. Alle tre slippes ut av bensinmotorer. Dieselmotorer slipper også ut partikler (e.g. PM10).
 • Utslipp (Stasjonære Kilder) - Drivstofforbrenning kan påvirke utslipp av Svoveloksider og partikler fra kraftverk. Lokale myndigheter kontrollerer svovelinnholdet i tungolje som brukes på slike områder.
V-gloss
 • Vannbaserte Avfettingsmidler - Avfettingsmidler som ofte inneholder over 50% vann.
 • Vannutvidbarhet - Løsemiddel/vaskemiddel utvannet med vann til bruk.
 • Vegetativ Celle - En bakteriecelle som aktivt vokser.
 • VOC - Flyktige Organiske Forbindelser (Volatile Organic Compounds) er organiske kjemikalier som lett danner damp ved normale temperaturer og trykk: de er også lukt- og fargeløse. De kalles organiske fordi karbon er inkludert i molekylstrukturen deres.
W-gloss
 • WWTP - Renseanlegg for avløpsvann.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.