pH er målingen av surheten eller alkaliteten til en vanding løsning. Løsninger med en pH lavere enn 7 er sure, og løsninger med en pH større enn 7 er alkaliske. Rent vann har en pH veldig nærme 7.

Løsninger av syrer og alkalier kan variere veldig i surhet og alkalitet. Det er nyttig å kunne vite ikke bare om en løsning er sur eller basisk, men også hvor sur eller alkalisk den er. Surhet og alkalitet måles etter en pH-skala.

Skalaen går fra pH 0 til pH 14. pH måler surhet (0-6) eller alkalitet (8-14).

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
Sterk syre Syre Svakt surt Nøytral Svakt alkalisk Alkaliner Sterkt alkalisk

Sur

Kjemiske stoffer, sammensetninger og blandinger som har et overskudd av H+-ioner (Hydrogenioner). Når de måles på en pH-skala, ligger verdiene mellom 0 og 6. Jo lavere verdi, jo flere H+-ioner og jo surere syren. Organiske syrer (frukt)har ofte en pH på 4-6.

Nøytral

Rent vann er pH-nøytralt.

Det har ett H+-ion og ett OH-ion (Hydroksidion) = H2O.

Nøytrale kjemiske stoffer, sammensetninger og blandinger har H+- og OH-ioner i balance. Nøytrale stoffer har pH-verdi lik 7.

Alkaliner (Baser)

Kjemiske stoffer, sammensetninger og blandinger som har et overskudd av OH-ioner. (Hydroksidioner). Måles det med et pH-meter ligger verdiene på 8-14. Jo høyere Verdi, jo høyere konsentrasjon av ioner. Avfettingsmidler med høy pH er ofte robuste rengjørere.