Menu

+358 207304210

SuomiSuomi

SANASTO

Lisätietoja teknisistä termeistä, jotka liittyvät 6 liiketoiminta-alustaamme; Lubricants & Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water ja Water Treatment, katso sanastoa.

A-gloss
 • Aerobinen kasvu - Bakteerit, jotka tarvitsevat happea/ilmaa kasvamiseen.
 • Amylaasi - Entsyymi, joka aloittaa hiilihydraattien hajottamisen.
B-gloss
 • Bacillus - Gram Negatiivisia fakultatiivisia anaerobisia bakteereita. Se on erityisesti valittu jätevesisovelluksissa johtuen sen kyvystä hajottaa rasvoja, öljyjä ja ihraa.
 • Bensiinimoottori - Bensiinimoottori on sisäinen polttomoottori, missä on kipinäsytytys, suunniteltu toimimaan bensiinillä. Räjähdysprosessi koostuu:
  1. Imutahti – polttoaine sekoittuu ilmaan
  2. Puristustahti – mäntä nousee , polttoaineen/ilman seos puristuu
  3. Syttymistahti – polttoaineen/ilman seos syttyy sytytystulpan kipinästä
  4. Poistotahri – Mäntä nousee ylös ja työntää pakokaasun pakokaasuventtiilistä.
 • BOD - Biological Oxygen Demand (BHK=biologinen hapen kulutus). Mitta, joka määrittää hapen määrän, jonka aerobinen organismi tarvitsee orgaanisen aineksen rikkomiseksi jätevesijärjestelmässä.
C-gloss
 • COD - Chemical Oxygen Demand (KHK=kemiallinen hapen kulutus). Mitta, joka määrittää orgaanisen materiaalin määrän jätevedessä.
D-gloss
 • Dielektrinen vahvuus - (=läpilyöntilujuus) testi öljyille ja liuottimille, joita käytetään sähkölaitteissa. Kaksi metallilevyä upotetaan nesteeseen, ja niiden välille johdetaan virta. Kun se on riittävän korkea, se "rikkoo" nesteen. Virta kirjataan ylös.
 • Dieselin lisäaineet - Dieselin lisäaineita käytetään parantamaan diesel-polttoaineen suorituskykyä (parantamaan palamista, vähentämään epäpuhtauksia, vähentämään päästöjä ja lisäämään voitelua).
 • Diesel moottori - Kehittänyt Rudolf Diesel ja patentoitiin 18921, dieselmoottori on polttomoottori, joka käyttää puristuspaineen synnyttämää kuumuutta sytyttämään ja ylläpitämään palamista polttoaineelle, joka on suihkutettu palokammikoon. Räjähdysprosessi koostuu:
  1.Imutahti – Sisäänottoventtiilit avautuvat, ilmaa virtaa sisään, män menee alas.
  2.Puristustahti – Mäntä nousee ylös, ilma puristuu (kuumenee 540°C’een)
  3.Työtahti – Polttoaine ruiskutetaan puristustahdin loppuvaiheessa, se syttyy, mäntä menee alas
  4.Pakotahti – Mäntä nousee ylös, pakokaasut työntyvät pakoventtiilistä ulos
 • Diesel-polttoaineen laatu - tuotantoprosessi vaikuttaa polttoaineen laatuun. Raakaöljyn karkeammat laadut poistetaan. Parhaita osia käytetään bensiinin, lentopetrolin ja kerosiinin valmistukseen. Dieselpolttoaine jalostetaan vastaamaan markkinoiden minimistandardeja, laatu voi kuitenkin vaihdella alueittain ja alueen sisällä.
 • Dispergoivat & pesuaineet - lisäaineet, jotka auttavat erottamaan ei-toivotut epäpuhtaudet ja puhdistamaan polttoaineletkut.
E-gloss
 • Emulgaattori - Aine, joka edistää öljyn ja veden tai minkä tahansa kahden aineen sekoittumista, mitkä eivät luonnollisesti sekoitu.
 • Emulgoituminen - öljyn ja veden tai minkä tahansa kahden aineen sekoittaminen, jotka eivät luonnollisesti sekoitu keskenään, johon vaaditaan emulgaattoria.
 • EN590 - EN590 kuvaa ajoneuvoissa käytettävän diesel polttoaineen fysikaalisia ominaisuuksia, kun polttoainetta myydään myydään EU:ssa, Kroatiassa, Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä. Tällä hetkellä se sallii sekoittaa 7% bio-dieseliä (eli rasvahapon metyyliestereitä) "perinteiseen" dieseliin.
 • Entsyymi - aine, jota käytetään yleensä pieniä määriä suhteessa reaktantteihin, joka muokkaa ja lisää reaktionopeutta ilman, että se kuluu prosessissa.
 • Erotuslevy - Fyysinen este rasvanerottimessa, joka erottelee kiinteän rasvan vedestä.
 • Estoaine - Korroosionestoaine auttaa suojaamaan pintoja.
 • Exhaust Gas Recirculation (EGR) - järjestelmä vähentää typpipäästöjä (Nox). Venttiilin kautta se sekoittaa pakokaasuja ilmanottoon. Tämä vähentää tarvittavaa hapen määrää, johtaa alempiin palamislämpötiloihin, ja vähentää Noxin muodostumisen taipumusta. Useimmissa EGR-järjestelmissä pakokaasut myös jäähdytetään, ennen kuin ne sekoitetaan kaasun kanssa.
F-gloss
 • Fakultatiivinen anaerobinen kasvu - Bakteerit, jotka kasvavat hapen/ilman kanssa tai ilman ilmaa.
 • FAME - Fatty Acid Methyl Esters, rasvahapon metyyliesteri. Sen fyysiset ominaisuudet ovat samanlaisia kuin perinteisessä dieselissä, myrkyttömiä ja biohajoavia. Biodieselin molekyylit ovat pääasiallisesti rasvahapon metyyliestereitä.
 • FOG - Fats, Oils and Grease (rasvat, öljyt, voiteluaineet) mitta, joka määrittää näiden elementtien pitoisuuden jätevedessä. FOG on yleensä asiakkaan suurin ongelma julkisissa jätevedenkäsittelysovelluksissa (rasvaloukut). FOG ei ole jäteveden testattu parametri.
 • Fosforihappo - Puhtaat 75-85% vesipitoiset liuokset (yleisimmät) ovat kirkkaita, värittömiä, hajuttomia, lähes haihtumittomia, melko viskooseja, siirappisia nesteitä, joita voidaan silti kaataa. Fosforihappoa käytetään yleisesti 85% vesiliuoksena tai H3PO4:na. Koska se on happotiiviste, 85% liuos voi olla syövyttävä, vaikka se on myrkytöntä laimennettuna.
 • Fosfori - Ei-metallinen kemiallinen alkuaine, jonka symboli on P ja atomiluku 15.
H-gloss
 • Haihtuminen - Nopeus, jolla neste muuttuu nesteestä kaasuksi. Erittäin syttyvät liuokset haihtuvat yleensä nopeasti.
 • Hapettumisen estoaine - lisäaineet, jotka vähentävät polttoaineen hapettumista säilytyksessä, joka voi johtaa hartsikertymien muodostumiseen ja tukoksiin linjoissa.
 • Hiilijäämät - Materiaali, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun öljy on altistunut korkeille lämpötiloilla kontrolloiduissa olosuhteissa.
I-gloss
 • Inhibiittorit - Korroosionestoaineet, jotka auttavat suojaamaan aineita tai pintoja.
 • Itiö - Bacillus itiöt ovat nukkuvia, lepovaiheessa solun peittää seinämä.
K-gloss
 • Kasvava solu - bakteerisolu, joka kykenee kasvamaan aktiivisesti.
 • Katalysaattori - Sisäinen osa ajoneuvon päästönhallintajärjestelmää vuodesta 1975 lähtien. Sen tehtävä on muuntaa haitallisia saasteita vähemmän haitallisiksi päästöiksi. Hapettavat katalysaattorit auttavat poistamaan hiilivetyjä ja hiilimonoksidia (CO) pakokaasuista, kun taas pelkistävät katalysaattorit poistavat typen oksideita (NOx).
 • Klooratut/fluoratut liuottimet - Raakaöljymateriaaleja, joihin on lisätty kloriinia ja fluoriinia, joka tekee niistä huonommin syttyviä tai täysin syttymättömiä.
 • Kloorivetyhappo - kloorivetyhappo on kemiallinen vesipohjainen liuos vetykloridikaasusta. Se on vahva happo, vatsahapon merkittävä osa ja laajassa teollisessa käytössä. Erittäin syövyttävä neste.
 • Korroosionestoaineet - lisäaine, joka suojaa voideltuja metallipintoja veden ja muiden saasteiden kemialliselta hyökkäykseltä.
L-gloss
 • Lakka - Ohut, liukenematon, pois pyyhkimätön kalvo, jota ilmenee moottorin sisäosissa. Voi aiheuttaa tarttumista ja vikaantumista toisiaan lähellä olevien liikkuvien osien välillä. Kutsutaan dieselmoottorin lakaksi.
 • Leimahduspiste - Alin lämpötila ( °C) jossa liuos leimahtaa (syttyy), kun se altistuu sytytyslähteelle.
 • Lipaasi - Entsyymi, joka aloittaa FOG:n hajottamisen.
 • Liuotin - Hiilivedyt tai klooratut yhdisteet, joilla on täydellinen haihtumiskyky. Kaikki aineet, jotka ovat kykeneviä liuottamaan toisen aineen yhtenäiseksi liuokseksi.
 • Liuennut happi (DO) - Veteen liuennut happi, joka edistää bakteerien kasvua.
 • Liuotinpohjaiset rasvanpoistoaineet - Rasvanpoistoaineet, jotka sisältävät yli 50% raakaöljy- tai terpeeniliuottimia.
M-gloss
 • Moottorin kertymät - Voimakkaat tai pysyvät kertymät lietettä, lakkaa ja hiilipohjaisia jäänteitä johtuen palamattoman ja osittain palaneen polttoaineen ohivirtauksesta tai osittaisesta kampikammioöljyn hajoamisesta. Vaikutusta on myös palamistuotteiden kondensaatiosta muodostuva vesi, hiili, jäänteet polttoaineesta ja voiteluöljyn lisäaineista, pöly ja metallipartikkelit.
 • Maaöljypohjainen liuotin - Hiilivetyneste, mikä on jalostettu tai osittain jalostettu raakaöljystä tai maakaasusta.
N-gloss
 • N – Typpi on kemiallinen alkuaine, jonka atomiluku on 7. Huoneen lämpötilassa se on kaksiatomisista molekyyleistä koostuva väritön ja hajuton kaasu.
O-gloss
 • Oktaaniluku - Oktaaninumero on suorituskyvyn standardimitta bensiinille, mitä korkeampi oktaaniluku, sitä enemmän puristusta polttoaine kestää ennen syttymistä (ilman kipinää). Polttoaineita, joilla on korkeampi oktaaniluku käytetään korkean suorituskyvyn bensiinimoottoreissa, jotka vaativat suurempia puristussuhteita.
 • Orgaaninen aines - Elävästä organismista tullutta materiaalia, joka pystyy mädäntymään tai mädäntymistuote, joka koostuu orgaanisista aineksista.
 • Ohivirtaus - Palamattoman polttoaineen ja palokaasujen ohivirtaus männänrenkaista polttomoottoreissa.
P-gloss
 • P - Fosfori. Ei-metallia sisältävä kemiallinen alkuaine, jolla on symboli P ja atomiluku 15.
 • Pakokaasun kierrätys (EGR) - Järjestelmä typpioksidipäästöjen (NOx) vähentämiseksi. Venttiilin välityksellä kierrättää osan pakokaasuista sisääntuloilman joukkoon. Tämä vähentää tarvittavan hapen määrää, johtaen alempiin palamislämpötiloihin ja siten taipumusta NOx muodostumiseen. Useimmissa EGR järjestelmissä, pakokaasupäästöt jäähdytetään myös ennen kuin se sekoitetaan kaasuun.
 • Palamisen atomisoijat - Lisäaineet, jotka vähentävät pinnan jännitettä, joka johtaa suurempaan atomisaatioon (pienemmät pisarat). Auttaa parantamaan palamista ja vähentämään päästöjä.
 • Palamaton - Mikä tahansa aine, joka ei ylläpidä palamista. Monet kielletyistä fluoratuista ja klooratuista liuottimista olivat syttymättömiä. Nykyään yhä useammat puhdistusliuottimet ovat syttyviä ja/tai palavia.
 • Palava - Mikä tahansa neste tai kiinteä aine, joka palaa sytytettäessä tulella.
 • Partikkelisuodatin (DPF) - Dieselin partikkelisuodatin on laite, joka on suunniteltu poistamaan dieselin partikkeliaines tai noki pakokaasuista. DPF normaalisti regeneroidaan passiivitoiminnoilla (pakokaasun lämpötila on tarpeeksi korkea polttamaan nokipartikkelit).
 • Pseudomonas - Bakteeri, joka ei muodosta itiöitä ja pysyy kasvavana soluna.
 • Proteaasi - Entsyymi, joka aloittaa proteiinien hajottamisen.
 • Puhdistusliuottimet - Irrottavat ja poistavat kerrostumia parantamaan pakokaasupäästöjä ja suorituskykyä.
 • Päästöt (liikkuvat lähteet – ajoneuvot) - Polttoaineen palaminen johtaa pakokaasupäästöihin, joita voidaan pitää saasteina. Vesi ja hiilidioksidi eivät kuulu tähän kategoriaan, mutta CO, Nox ja hiilivedyt ovat lainsäädännöllä hallittuja. Diesel-moottoreista tulee myös partikkeleita (esim. PM10).
 • Päästöt (kiinteät lähteet) - Polttoaineen koostumus voi vaikuttaa rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöihin voimalaitoksilta. Paikalliset viranomaiset kontrolloivat raskaiden polttoöljyjen rikkipitoisuuksia tällaisissa kohteissa.
R-gloss
 • Rasvahapot - Rasvojen hajotessa syntyviä happoja. Nämä hapot eivät liukene veteen ja useammat solutypit voivat käyttää niitä energiaksi.
 • Rasvaloukku - Rasvaloukku on laite, joka on suunniteltu erottelemaan ja vangitsemaan rasvaa ja kiinteää elintarvikejätettä kaupallisten keittiöiden jätevedestä.
 • Rasvalukko - Ulkoinen (yleensä haudattu maahan) fyysinen erottelija rasvalle ja kiinteällä ainekselle jätevedestä. Tämä on yleensä lopullinen kohta, ennen kuin jätevesi lähetetään kaupunkiin.
 • Rikki - Luonnollisesti voiteleluaine diesel-polttoaineessa, mikä antaa lisävoitelua. EU:n mandaatit allivat kuitenkin enintään 10 ppm:n rikkipitoisuuden diesel-polttoaineessa rikkidioksikaasupäästöjen (SOx) välttämiseksi.
S-gloss
 • Selective catalytic reduction (SCR) - Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen (SCR) muuntaa typenoksidit (NOx) katalyytin ja kemikaalien avulla typeksi (N2) ja vedeksi. Kemikaali on yleisesti urealiuos (esim. Adblue), joka ruiskutetaan pakokaasun poistojärjestelmään ja kosketuksessa SCR katalyytin kanssa se tuottaa ammoniakkia, joka edelleen muuttaa NOx typeksi ja vedeksi.
 • Setaani - Väritön, nestemäinen hiilivety. Syttyy helposti, kun se altistuu pienelle lämpömäärälle.
 • Setaaniluku - Setaaninumero on diesel-polttoaineen syttymislaadun mitta. Mitä korkeampi setaaniluku, sitä helpommin polttoaine palaa paineenalaisena (esim. diesel-moottorissa).
 • Setaanin parantaja - Lisäaine (yleensä orgaaninen nitraatti), joka tehostaa polttoaineen setaanilukua ja parantaa palamista.
 • SS - Suspended Solids. Pienet kiintoaineksen partikkelit, jotka jäävät veteen. Sitä käytetään veden laadun indikaattorina. SS poistetaan sedimentaatiolla ja/tai vesisuodattimilla. Tämän jälkeen tulee desinfiointi, joilla varmistetaan, että SS-jäämät ovat tehottomia.
 • Sulfamiinihappo - Sulfamiinihappo, joka myös tunnetaan amidosulfonihappona, amidorikkihappona, aminosulfonihappona ja sulfamidihappona, molekyylikaava on H3NSO3. Tämä väritön, veteen liukeneva yhdiste on monikäyttöinen. Suflfamiinihappo kuuluu seuraaviin yhdisteisiin: H2SO4 (rikkihappo), H3NSO3 (sulfamidihappo), H4N2SO2 (sulfamidi).
 • Syttyvät (flammable) – Aine, joka tukee palamista. Joissakin maissa (inflammable) tarkoittaa samaa. Tuote, jolla leimahduspiste 38°C tai alle pidetään syttyvänä. Syttyvät nesteet palavat pienen kipinän tai sähköpurkauksen vaikutuksesta.
T-gloss
 • Terpeenit - Luonnollisia liuottimia, joita on useimmissa eteerisissä öljyissä ja hartseissa – kaupallisimmat terpeenit johdetaan sitruksen kuorista tai mäntypuista.
 • TSS - Total Suspended Solids. Mitta, joka määrittä kiinteän aineksen prosenttiosuuden vedessä. Yleensä näitä partikkeleita ei näe ihmissilmällä.
 • Tunkeutumisaineet - Lisäaineet, jotka tunkeutuvat rasvan/lian läpi mahdollistaen paremman voitelun.
 • Turbomoottori - Turbo-diesel tarkoittaa mitä tahanasa diesel-moottoria, jossa on turboahdin. Turboahdin puristaa ilmaa niin, että enemmän ilmaa pääsee sylinteriin, jossa suurempi määrä polttoainetta tuottaa enemmän tehoa.Yleinen uusissa autoissa ja kuorma-auton dieselmoottoreissa aikaansaamaan korkeampaa tehoa, alentamaan päästötasoja ja parantamaan samankokoisen moottorin tehokkuutta.
 • Tyhjennyspumppaukset - Rasvanerottimien sisältö (vesi, kiinteät FOG, kiintoaineet) pumpataan imemällä keräysauton säiliöön.
 • Typpioksidi - Typpioksidit (NOx, NxO) voivat viitata hapen ja typen binääriseen yhdisteeseen tai niiden yhdisteiden seoksiin.
V-gloss
 • Vapaasti huuhtoutuva - Ei jätä öljyisiä jäämiä, joihin tarttuu pöly. Ei tarvetta hankaukseen levityksen jälkeen.
 • Vedellä jatkettava - Liuotin/puhdistusaine, joka laimennetaan vedellä käytettäväksi.
 • Vedenpoistoaineet - Lisäaineet erottelevat ja työntävät vettä säiliön pohjalle. Auttaa vähentämään suodattimen tukoksia talvella johtuen jään muodostamista tukoksista.
 • Vesipohjaiset rasvanpoistoaineet - Rasvanpoistoaineet, jotka sisältävät yli 50% vettä.
 • VOC - (Volatile Organic Compounds) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat orgaanisia kemikaaleja, jotka muodostavat höyryjä helposti normaalissa lämpötilassa ja paineessa; ne ovat myös värittömiä ja hajuttomia. Niitä kutsutaan orgaanisiksi, koska ne sisältävät hiiltä niiden molekyylirakenteissa.
 • Voiteluaineet - Hallitsevat kitkaa ja kulumista ottamalla käyttöön kitkaa vähentävän kalvon liikkuvien pintojen väliin.
W-gloss
 • WWTP (Waste Water Treatment Plant) - Jäteveden käsittelylaitos (JVKL).
Y-gloss
 • Yhteispainetekniikka - Korkeapainepumppu siirtää polttoainetta yhteispainejärjestelmään (ontto varsi). Tämä säilyttää ja sitten tuottaa tarkan määrän polttoainetta 1724 barin (25000 Psi) paineella palamiskammioon tietokoneohjatuilla elektronisilla injektoreilla. Jälkimmäiset riippuvat moottorin nopeudesta ja kuormasta.

© Tekijänoikeus 2019 NCH (UK) Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubrocants, Partsmaster & Facilities ovat kaikki NCH Europen osa-alueita.