Vähennä kustannuksia vähentämällä jätettä

Vaaralliset jätteet ovat huomattava uhka terveydellemme ja ympäristölle. Tästä huolimatta tuotamme yli 400 miljoonaa tonnia jätettä vuosittain. Se on lähes 60 kg henkilöä kohti ja määrä vain lisääntyy Maailman luonnonsäätiön (WWF) raportin mukaan. Jätteen vähentäminen voi parantaa tuottavuutta, säästää yritysten kuluja ja luoda terveellisempi työ- ja elinympäristö.

Vaarallinen jäte on usein valmistusprosessien sivutuote. Useimmissa yrityksissä suuri osa tästä jätteestä syntyy, kun tuotantolaitoksen, laitteiden tai osien puhdistamiseen käytetään kaupallisia tuotteita ja kun vallitsee harhakäsityksiä vesipohjaisista liuoksista. Perinteisesti vesipohjaisten tuotteiden uskotaan olevan vähemmän tehokkaita kuin voimakkaita kemikaaleja sisältävät puhdistustuotteet.

Todellisuus on se, että vesiliuokset eivät vain puhdista tehokkaasti vaan ne myös synnyttävät vähemmän haitallista jätettä, minkä ansiosta jätteen keräystiheyttä voidaan harventaa. Vaikka jäte on yhä vaarallista puhdistettavan saasteen tai lian vuoksi, vesipohjainen tekniikka vähentää vaaran minimiin, sillä seokseen ei lisätä voimakkaita kemikaaleja. Tämä helpottaa jätteen kierrätystä.

Teollisuusympäristöissä syntyvä jäte sisältää usein vaarallisiksi luokiteltuja aineosia. Jotkin saasteet kerrostuvat laitteen sisäisiin ja ulkoisiin osiin, minkä vuoksi niitä on vaikea poistaa.

Perinteisesti insinöörien on harjattava likaantunut alue käsin, usein sen jälkeen, kun osat ovat lionneet yön yli. Tämä on aikaa vievä ja tehoton prosessi, joka vaatii insinöörin huomiota ja pitää koneet poissa käytöstä tarpeettoman pitkään.

Tehtaanjohtajat voivat ratkaista tämän ongelman investoimalla automaattisiin tai korkeapaineella toimiviin osapesureihin. Yleensä useimmat osapesurit käyttävät kuitenkin voimakkaita kemiallisia liuoksia ja lisäävät näin lisäkemikaalia jo ennestään ympäristölle haitalliseen valumaveteen. Kun tämä jäte hävitetään, kemiallinen liuos on jo ehtinyt nostaa jätteen vaaraluokitusta.

Monissa maissa vaarallisten jätteiden jätehuolto vaatii jätekuljetuslomakkeiden täyttämistä. Maksuvelvollinen on jätteen tuottaja. Maksut määräytyvät yleensä ennemminkin jätteen tyypin ja keräystiheyden kuin määrien mukaan, joten jätteiden siirtotiheyden vähentäminen voi laskea kustannuksiasi: kemikaalien elinkaaren pidentäminen on avain syntyvän jätteen vähentämiseen.

Jätteen tuottajien on myös pidettävä kirjaa ja toimitettava viranomaisille tiedot kaikkien vaarallisten jätteiden koostumuksista ja määristä. Tiedot on annettava jätteiden talteenottoa, hävittämistä, kuljetusta ja siirtoa koskevien asiakirjojen avulla prosessin asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi. Tuottaja on viime kädessä vastuussa jätteestä loppusijoitukseen saakka; nk. ”kehdosta hautaan” -konsepti.

Tämä on ymmärrettävästi aikaa vievä ja kallis prosessi etenkin, jos tuotantolaitoksessa syntyy paljon ongelmajätettä. Vesipohjaisten liuosten käyttö ja kemikaalien elinkaaren pidentäminen vähentävät jätteiden siirtotiheyttä ja liittyviä kustannuksia.

Tuotantolaitosten tuottaman jätemäärän vähentäminen voi merkittävästi keventää yrityksen sääntelytaakkaa, sillä joutuminen suoraan kosketukseen puhdistusprosessissa syntyvien liuottimien ja savujen kanssa voi olla haitallista insinööreille. Tämä tarkoittaa, että yritysten on harkittava, miten kemikaaleja käytetään, mille erilaisille kemikaaleille työntekijät altistuvat ja miten jäte lopulta hävitetään.

Sen vuoksi on suositeltavaa, että yritykset tekevät yhteistyötä palveluntarjoajan kanssa, joka tarjoaa alueelliset määräykset täyttävän, kaiken kattavan palvelun. Näin taataan vaarallisen jätteen turvallinen käsittely, kuljetus ja hävittäminen kustannuksia nostamatta.

Tämä on tietysti vain osittainen ratkaisu. Tehtaanjohtajan on puututtava ongelmaan sen lähteellä vaarallisen jätteen määrän vähentämiseksi Maailman luonnonsäätiön (WWF) ilmoittamasta määrästä 60 kg/henkilö. Tämä tarkoittaa vaihtoehtojen löytämistä perinteisille kemiallisille liuoksille aina kun se on mahdollista, olipa kyse tuotantolaitoksesta, laitteista, huollosta tai osien puhdistuksesta.