Hyödynnä tilaisuutesi kasvaa kestävästi

Maailmantalous on toipumassa lamasta. Yksistään Isossa-Britanniassa kansantalous on kasvussa, työttömyys alhaisimmillaan sitten vuoden 2008 ja talous 2,8 prosentin kasvuvauhdissa vuonna 2014. Tuotantoteollisuudessa on havaittu tämä myönteinen kehitys, joka kristallisoituu liiketoiminnan nousukautena. Kasvuun liittyy kuitenkin myös omat haasteensa, ja niinkin yksinkertainen asia kuin jätevesien käsittely voi hidastaa kehitystä. Jätevesien käsittelyä kehittävän yksikön johtaja Mario Kelly NCH Europe:sta tarkastelee seuraavassa lisääntyneiden jätevesipäästöjen seurauksia.

Hiljattain julkaistu Research and Markets –tutkimus ennusti Ison-Britannian elintarviketeollisuuden sekä prosessiteollisuuden kasvavan kolmesta neljään prosenttia saavuttaen 113,1 puntaa (GBP) vuosiin 2018-19 mennessä. Nämä luvut kertovat talouden toipumisesta, ja kasvu tulee myös jatkumaan seuraavien vuosien aikana. Kun tähän lisätään jatkuvasti lisääntyvä ja kehittyvä automatisointi, tulemme epäilemättä näkemään uuden aallon tuotantoteollisuudessa.

Tämä on erittäin hienoa teollisuuden, kuluttajien ja maailmantalouden kannalta, kunhan vain tämä aalto saadaan aikaan kestävällä tavalla. Kaikkeen tuotannon lisäämiseen liittyy aina myös jätemäärän kasvu. Kasvusta voi kuitenkin tulla yritykselle myös haaste, mikäli se ei pysty käsittelemään kasvanutta jätemäärää asianmukaisesti sekä huolehtimaan siihen liittyvistä maksuista ja luvista.

Jätevesien luvat ja kulut
Vesiteollisuuslaki vuodelta 1991 määrittelee reunaehdot tuotannossa käytetyn jäteveden hävittämiselle sekä pesemiseen ja jäähdyttämiseen tarkoitettujen laitosten toiminnalle niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Erityisesti teollisten tuotantolaitosten jätevesille on tarkat säännökset, sillä siinä oleva kiintoaine voi olla haitallista ympäristölle, vesistöille sekä jätevesiviemäreille.

Tästä syystä kaikkien jätevesiä päästävien yritysten on hankittava sitä varten asianmukainen lupa sekä maksettava vuosittainen maksu, joka määräytyy veden likaisuuden perusteella. Lupa ilmoittaa jäteveden määrän, jonka yritys saa laskea vuorokaudessa.

Lupa ilmoittaa myös rajat orgaaniselle kuormitukselle, kiintoaineelle sekä erotettaville rasvoille ja öljyille, millä pyritään hallitsemaan ympäristövaikutuksia sekä vähentämään haitallisia päästöjä viemärijärjestelmään.

Annetuissa raja-arvoissa pysyminen on yritysten kannalta olennaista, sillä ylityksistä aiheutuu taloudellisia seuraamuksia. Jätevesimaksut tarkistetaan vuosittain ja päästöjä valvotaan säännöllisin tarkastuksin. Maksu määräytyy veden kemiallisen hapenkulutuksen sekä kiintoainekuormituksen keskiarvojen perusteella. Mitä korkeammat pitoisuudet, sitä suurempi maksu.

Lisääntynyt tuotanto, lisääntynyt jäte
Kaikenlainen toiminnan lisääminen, kuten lisälaitosten rakentaminen alkuperäisen yhteyteen tai tuotannon kasvattaminen, kasvattaa painetta myös yritysten jätevesien käsittelyssä.

Esimerkiksi suklaatehdas saattaa toimia erittäin aktiivisesti joulua ja pääsiäistä edeltävinä kuukausina ja kuormittaa näinä kausina jätevesijärjestelmäänsä enemmän kuin tavallisesti. Toisaalta yritys, joka keskittää tuotantoaan useasta erillisestä laitoksesta saman katon alle, lisää niin ikään painetta sen jätevesijärjestelmää kohtaan pitempiaikaisesti. Myös automatisointi saattaa lisätä tuotantoa merkittävästi ja samalla lisätä huomattavasti jätevesikuormitusta.

Kasvaneet jätevesimäärät käsittelyjärjestelmissä ja –laitoksissa aiheuttavat myös sen, ettei kiintoaineita ja muita epäpuhtauksia ehditä käsitellä kovin pitkälle ennen kuin ne on päästettävä eteenpäin. Tämä nostaa epäpuhtauksien määrää myös jätevesiviemäreissä sekä ympäristössä. Nämä seikat on otettava huomioon, jotta yritykset eivät rajoita omaa tuotantoaan ja aseta itseään alttiiksi sakoille ja rangaistuksille.

Yrityskohtaisten kiintoainepäästöjen ja potentiaalisesti haitallisten aineiden päästörajojen ylittämisen seurauksena on huomattava sakko. Mikäli yritys päästää jätevettä vesistöön siten, että se on ristiriidassa lupien kanssa, voivat viranomaiset pysäyttää yrityksen toiminnan kokonaan ja haastaa sen oikeuteen.

Kestävää kasvua
Vaikka yritys pystyisikin ennustamaan jätevedenkäsittelyn tarpeen kasvun, ei luvan päivittäminen suuremmille pitoisuuksille ole helppo prosessi. Entä, jos tuotannon lisäys onkin vain väliaikaista tai odottamatonta? Tulisiko yrityksen kieltäytyä tilauksista?

Puutteellinen jätevesijärjestelmien hallinnointi voi johtaa siihen, että jätevedet muodostuvat yrityksen kasvun esteeksi joko tuotantoa rajoittamalla tai ohjaamalla investointeihin tarkoitettuja varoja lisenssi- ja lupaprosesseihin tai jätevesijärjestelmän parantamiseen.

Näiden rajoitusten puitteissa voi kuitenkin toimia tehokkaasti siten, että pitoisuuksiltaan luvan mukaista jätevettä voidaan laskea viemäriverkostoon tiheämmin. NCH Eurpoe on omassa tutkimus- ja kehitystyössään panostanut tähän tarpeeseen vastaamiseen.

Monet jäteveden käsittelyssä käytettävät aineet pysyvät passiivisina useita tunteja niiden lisäämisen jälkeen. Sen sijaan NCH:n BioAmp –järjestelmän vapauttama elävä bakteeristo aloittaa toimintansa välittömästi veteen päästessään.

Vedenkäsitteyssä käytettävä bakteeristo pystyy helposti pilkkomaan monimutkaisia hiilihydraatteja, proteiineja sekä erilaisia öljyjä ja rasvoja. Tämä tekee siitä tehokkaan kompostoituvan ja pahaa hajua aiheuttavan jätteen tuhoajan poistaen rasvojen ja öljyjen aiheuttamia tukkeumia putkistoissa sekä rasvanerottimissa. Menetelmä pilkkoo lisäksi epäpuhtauksia, jotka lisäävät biokemiallista ja kemiallista hapenkulutusta sekä kiintoainepitoisuutta myötävaikuttaen päästörajoituksissa pysymiseen ja ohjearvojen noudattamiseen.

Järjestelmä voidaan helposti integroida olemassa olevaan jätevedenkäsittelylaitteistoon ja se mahtuu hyvin myös pieniin tiloihin. Se pilkkoo epäpuhtaudet ilman aikaa vievää filtteriteknologiaa poistaen huolet määräysten noudattamisesta.

Kestävä kehitys liittyen taloudelliseen kasvuun on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä liike-elämän ja poliitiikan keskustelunaiheista. Moni asia voi vaikeuttaa yrityksen pyrkimyksiä toimia kestävällä tavalla, mutta ei ole mitään syytä antaa jäteveden käsittelyn olla yksi niistä.