pH je mírou kyselosti nebo zásaditosti vodného roztoku. Roztoky s hodnotou pH nižší než 7 jsou kyselé a roztoky s hodnotou pH vyšší než 7 jsou zásadité. pH čisté vody se pohybuje kolem 7.

Kyselé a zásadité roztoky mohou nabývat různých stupňů kyselosti a zásaditosti. Je užitečné vědět, nejen, jestli je nějaký roztok kyselý nebo zásaditý, ale jak je kyselý nebo zásaditý. Kyselost a zásaditost se měří podle stupnice pH.

pH je stupnice s rozsahem hodnot od 0 do 14. Kyselé roztoky mají hodnoty 0 až 6 a zásadité 8 až 14.

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
Silná kyselina Kyselina Slabě kyselé Neutrální Slabě zásadité Zásadité Silně zásadité

Kyselé roztoky

Chemické látky, sloučeniny, směsi, které mají nadbytek iontů vodíku H+. Na stupnici pH mají hodnotu od 0 do 6. Čím je toto číslo nižší, tím více iontů H+ látka má a je tedy silnější kyselinou. Organické kyseliny (ovoce) mají obvykle pH mezi 4 až 6.

Neutrální roztoky

Čistá voda je pH neutrální.

Má jeden iont H+ (vodík) a jeden iont OH- (hydroxid) = H2O.

Neutrální chemické látky, sloučeniny a směsi mají ionty OH- a H+ v rovnováze. Neutrální látky mají hodnotu pH 7.

Zásadité

Chemické látky, sloučeniny, směsi, které mají přebytek iontů hydroxidu (OH-). Na stupnici pH mají 8 až 14. Čím je toto číslo vyšší, tím vyšší je koncentrace iontů. Odmašťovadla s vysokým pH se obvykle používají na silné znečištění.