Snižte náklady snížením množství odpadu

Nebezpečný odpad představuje velkou hrozbu pro naše zdraví a životní prostředí. I přesto se ho stále vyprodukuje více než 400 milionů tun ročně. To je téměř 60 kg na osobu a podle zpráv Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se toto množství stále zvyšuje. Snížení množství odpadu může zlepšit produktivitu, ušetřit firmám peníze a zajistit zdravější pracovní a životní prostředí.

Nebezpečný odpad je často vedlejším produktem výrobních procesů. Pro většinu společností vzniká velká část tohoto odpadu používáním komerčních produktů na čistění prostor, zařízení nebo dílů a mylnými představami o čisticích přípravcích na bázi vody. Tradičně se předpokládá, že čisticí výrobky na bázi vody jsou méně účinné než čisticí prostředky se silnými chemikáliemi.

Skutečnost je taková, že vodní roztoky nejenže účinně čistí, také se při jejich používání vyprodukuje méně škodlivého odpadu a tím se může snížit frekvence sběru odpadu. Pokud je odpad stále nebezpečný z důvodu kontaminantů nebo nečistot, technologie na bázi vody minimalizuje riziko tím, že se do odpadní směsi nepřidávají další chemické látky a zjednodušuje se tím také samotná recyklace vzniklého odpadu.

Odpad vzniklý v průmyslovém prostředí bude často obsahovat prvky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné. Některé kontaminanty způsobují, že se na vnitřních a vnějších částech zařízení tvoří usazeniny, které se jen těžce odstraňují.

Pracovníci musí většinou čistit postižená místa ručně, často musí jednotlivé části zařízení namáčet na celou noc. Jedná se o časově náročný a neefektivní proces, který vyžaduje pozornost pracovníka a udržuje stroje mimo provoz déle, než je nutné.

Správci zařízení to mohou vyřešit investicí do automatických nebo vysokotlakých mycích zařízení. I přesto však většina mycích zařízení používá silné chemické roztoky, které do už tak nebezpečného odpadu přidávají další chemikálie. V okamžiku likvidace odpadu tento chemický roztok ještě zhorší klasifikaci nebezpečného odpadu.

Nakládání s nebezpečným odpadem v mnohých zemích zahrnuje vyplňování odpadových formulářů, což představuje pro původce nebezpečného odpadu další náklady. Poplatky, které jsou s tím spojené, se častěji řídí druhem odpadu a frekvencí jeho likvidace, než jeho objemem, proto snížení frekvence odvozu odpadu může snížit vaše náklady: prodloužení životního cyklu chemie je klíčem ke snížení množství produkovaného odpadu.

Producenti odpadu musí též vést záznamy a poskytovat příslušným orgánům informace o složení a množství nebezpečného odpadu. Informace musí být poskytovány prostřednictvím série dokladů o využití, likvidaci a přepravě odpadů, aby se zabezpečilo řádné vykonání celého procesu. Původce odpadu je v konečném důsledku zodpovědný za odpad až do okamžiku jeho konečné likvidace; tzv. koncept od kolébky do hrobu.

Jedná se pochopitelně o časově náročný a nákladný proces, zejména pokud zařízení produkuje velké množství nebezpečného odpadu. Použití roztoků na bázi vody a prodloužení životního cyklu chemie následně sníží frekvenci pohybu odpadu a související náklady.

Snížení množství odpadu, který stroje produkují, může výrazně snížit regulační zatížení podniku, protože přímý kontakt s rozpouštědly a výpary vznikajícími při čištění může být pro zaměstnance škodlivý. To znamená, že společnosti musí zvážit, jakým způsobem tyto chemické látky používají, jakým chemickým látkám své zaměstnance vystavuje a nakonec i jakým způsobem se odpad likviduje.

Doporučuje se proto, aby se podniky spojily s poskytovatelem služeb, který nabízí all-inclusive službu, která splňuje regionální předpisy pro bezpečnou manipulaci, přepravu a likvidaci nebezpečného odpadu bez navýšení nákladů.

To je samozřejmě jen částečné řešení. Aby provozovatelé zařízení snížili množství nebezpečného odpadu z 60 kg na osobu podle WWF, musí problém řešit přímo u zdroje. To znamená hledání alternativ k tradičním chemickým roztokům tam, kde je to možné, ať se to týká údržby prostorů, zařízení nebo mytí součástek.