Nedávné změny v předpisech pro zdraví a bezpečnost (HSE) kladou větší důraz na odpovědnost podniků aktivně se podílet na posuzování a řízení rizik Legionelly v jejich vodních systémech. Podniky nesplňující nová pravidla mohou čelit stíhání, jako součást společného úsilí dosáhnout zlepšení v tomto odvětví. Dr. Simona Vasilescu z divize Water Treatment Innovation Platform společnosti NCH vysvětluje, co vše musí firmy udělat pro dodržení potřebných předpisů.

Požití bakterie Legionelly pneumophilia je relativně neškodné. Koneckonců se vyskytuje pouze v malém počtu v přírodních vodních zdrojích, jako jsou řeky, jezera nebo vodní nádrže. Nicméně vdechnutí mikroskopické kapičky vodní páry s touto bakterií do plic může mít za následek velmi závažné onemocnění – legionářskou nemoc. S příznaky připomínajícími zpočátku nachlazení, je složité toto onemocnění diagnostikovat na první pohled.

Pravděpodobnost nakažení touto chorobou se zvyšuje s věkem, u lidí se slabším imunitním systémem, jako jsou diabetici, kuřáci a osoby závislé na alkoholu.

Zatímco koncentrace bakterie Legionella v přírodě je relativně nízká, bakterie se může velmi rychle namnožit, jakmile se dostane do průmyslového vodovodního systému. Teplé a vlhké podmínky stojaté vody v zásobnících, tepelných výměnících a dlouhém potrubí jim poskytují prosperující živnou půdu k namnožení.

Regulační reforma

Pro zajištění zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci chce vláda Spojeného království rázně zakročit proti předpokládaným rizikům. The Health and Safety Executive (HSE) vydala nové směrnice pod názvem L8 Approved Code of Practice (ACoP), čtvrté vydání. Pro zjednodušení orientace v právní legislativě jsou tyto směrnice opatřeny technickým pokyny, skládajícími se ze tří částí.

Nová pravidla zvyšují odpovědnost podniků a jejich konkrétních zaměstnanců. Zodpovědné osoby, jako jsou například zaměstnavatelé nebo majitelé budov, mají nyní ze zákona povinnost identifikovat a řídit rizika výskytu Legionelly, zajistit preventivní a kontrolní opatření a zaznamenávat tento proces s pomocí pravidelně aktualizovaného systému v návaznosti na příslušný kontrolní orgán.

Krok za krokem

Co je tedy třeba udělat, aby váš systém nebyl v ohrožení? V prvé řadě je třeba zjistit, zda patříte do kategorie s nízkým nebo vysokým rizikem. Pokud jste v malé budově bez zásobníků vody, kde studená voda přichází přímo z veřejné vodovodní sítě a horká voda je přiváděna přímo z průtokových ohřívačů nebo nízkoobjemových bojlerů o teplotě zhruba 50°C, pak existuje jen velmi malé riziko výskytu Legionelly. Jediným zdrojem rizika jsou toalety a umyvadla.

Pokud spadáte do kategorie s nízkým rizikem, nemusíte přijímat žádná další regulační opatření. Pouze potřebujete provést pravidelné zhodnocení rizik, zdokumentovat tento proces a zkontrolovat pokaždé, když dojde k nějakým změnám ve vašem systému.

U podniků působících v jiné než malé budově, například pokud máte továrnu, je riziko mnohem vyšší. U budov, které mají složitější vodní systémy, je třeba vytvořit registr; schematický diagram zdůrazňující oblasti stagnujících částí systému – a identifikovat možné zdroje kontaminace, stejně tak jako posoudit současný způsob dezinfekce a ošetření systému.

Vodovodní systém zahrnuje veškeré provozní vybavení a instalované komponenty, jakými jsou například: potrubí, čerpadla, zásobníky, sprchy, výměníky tepla, požární nádrže, změkčovače vody, chladicí jednotky a zvlhčovače. Tato zařízení mají často podmínky ke vzniku stagnující vody o teplotě mezi 20-45°C a riziku produkce aerosolu s výskytem Legionelly.

Při podnikání lze často snadno přehlédnout fakt, že i když odebíráme ošetřenou a Legionellou nekontaminovanou vodu z veřejné vodovodní sítě, hrozí v místě kulového ventilu, kde voda vstupuje do budovy, riziko rychlého namnožení bakterie. Potrubí v budovách a pod nimi je často staré, zasažené rzí a pokryté slizem a mikrobiálním filmem. To je ideální prostředí, kde se Legionelle velmi dobře daří.

Žádný stres

Pro mnoho společností znamená převzetí kontroly nad tímto procesem noční můru. Ačkoli sledování teploty je jednoduché, mnohé společnosti prostě nemají znalosti potřebné k řešení složitějších metod řízení, které zahrnují dávkování chemikálií a úpravu vody. Naštěstí předpisy umožňují, aby si společnosti mohli zvolit kompetentní osobu pro správu, posouzení a kontrolu rizik Legionelly.

V případě nutnosti ošetření vody, je důležité zvolit správné chemikálie. Ať už je to chlor, brom nebo jakýkoliv oxidační biocid, znalost minimální doby kontaktu, průtoku a poločasu rozpadu jsou nezbytné pro udržitelný dlouhodobý plán ošetření vody. Z hlediska nákladů je efektivnější zadat posouzení, průzkum a sledování rizik odborníkovi, který opravdu ví, jak zajistit aby bylo vaše podnikání v souladu s požadovanými předpisy.

Nová pravidla jasněji vymezují odpovědnosti podniků, pokud jde o snižování rizika vystavení Legionelle. I když se to na první pohled může zdát skličující, se správnou pomocí a kontrolními metodami může být podnikání nejen v souladu se zákony, ale může se také stát příkladem správné praxe.