img water article text

Zástupci Chem-Aqua často odpovídají na otázku: „Jak často musíme testovat vodu?“ Odpověď se liší stejně, jako se odlišují jednotlivé vodní systémy, které v Chem-Aqua ošetřujeme. V určení nejlepšího postupu pro konkrétní systém vždy hraje roli několik faktorů, jako například:

1. O jaký typ systému se jedná?
2. Jak důležitý je systém z hlediska provozu?
3. Kolik je v provozu zaměstnanců? Jsou zaškoleni na obsluhu systému?
4. Je frekvence testování regulována zákonem nebo firemním nařízením?
5. Jak spolehlivé je aktuální režim úpravy vody?

1. Typ systému

Při zodpovídání úvodní otázky hraje velkou roli typ vodního systému. Některé systémy jsou totiž mnohem proměnlivější než ostatní, například:

A. Chladicí věže – Prostředí v chladicích věžích je ze samé podstaty velmi dynamické. V systémech chladicích věží se odpařuje 50-90 % přivedené vody v závislosti na její kvalitě. Odpařenou vodu musí nahradit voda doplňovací, čímž vzniká prostor pro nejrůznější potíže. Ačkoliv frekvenci testování v provozu můžete snížit zavedením automatického kontrolního zařízení, nikdy nemůžete manuální testování zcela odbourat – senzory automatických zařízení mohou být špatně nakalibrované nebo může docházet k občasným výpadkům spojení.
B. Parní kotle – Systémy s parními kotlemi jsou rovněž velmi proměnlivé. V prostředí kotelních systémů často dochází k extrémním výkyvům, čímž může rychle dojít k rozvoji problému s provozní vodou – zejména v případě selhání prvotního ošetření nebo odluhovacího zařízení.
C. Uzavřené okruhy – V okruzích, z nichž neuniká velké a nečekané množství vody nebo v nichž nedochází k procesní kontaminaci, většinou nevyžadují tak časté testování.

Celkově se v chladicích věžích a parních kotlech musí parametry vody testovat častěji než u uzavřených okruhů, kde voda neprochází tolika změnami a výkyvy.

2. Význam systému pro provoz

Pokud by došlo k nenadálé poruše systému, kolik to firmu bude stát? Ovlivní porucha i další zařízení – nepovede selhání systému k řetězovému efektu?

Všechny systémy jsou samozřejmě z hlediska provozu společnosti důležité, některé ale přece jen hrají důležitější roli než jiné. Pokud je vodní systém pro udržení provozu závodu nezbytný, je důležité ho pravidelně monitorovat a testovat parametry systémové vody. Díky tomu dokážete zabránit rozvoji problémů dřív, než způsobí poruchu či odstávku celého systému a potažmo i provozu firmy.

Čím důležitější systém, tím častěji je nutné stav vody monitorovat.


3. Jsou zaměstnanci proškolení a mají čas vodu testovat?

Kolik je v provozu dostupných zaměstnanců? V dnešní zrychlené době musí pracovníci často zvládat několik povinností najednou. Často je pak fyzicky nemožné vodu v systému testovat častěji než jednou denně či dokonce pouze několikrát týdně. Mnohokrát navíc testování připadne méně zkušeným zaměstnancům, kteří nemusí umět výsledky správně interpretovat a vyhodnotit, k jakým změnám je třeba přistoupit.

Pokud je situace podobná i u vás, je nutné spolupracovat s odborníkem na úpravu vody a dohodnout se, jaké parametry se musí testovat a jak často testování provádět. Nezbytné je také zaškolit obsluhu systému ohledně správného testování vody a následných kroků v případě odhalení problému. I nepravidelné testování je však lepší než vůbec žádné.


4. Zákonné a firemní předpisy

Musíte vodu v systému testovat, protože podléháte zákonným předpisům (např. pro provoz kotelních systémů, prevenci Legionelly atd.) nebo firemním směrnicím? Některé úřady nařizují firmám pravidelné testování parametrů provozní vody. Jinde mohou zase platit firemní politiky ohledně počtu a typu testů, které je nutné provádět. Oba typy předpisů většinou vychází z dosavadních poznatků a ověřených postupů prevence. Je proto důležité mít povědomí o předpisech, které se na provoz systému vztahují.

Přehled v těchto požadavcích vám může udělat právě odborný zástupce Chem-Aqua, který vám doporučí ideální frekvenci testování vody v systému.

5. Spolehlivost a kontrola

Fungují metody prvotního ošetření vody (např. změkčovače, snižovače pH, filtrační systémy, reverzní osmóza) spolehlivě a bez problémů? Pracují automatické prvky systému správně, nedochází ke ztrátě kalibrace nebo jiným problémům? Daří se vám udržovat systémové parametry dlouhodobě v povolených limitech? Jak zásadní problém představuje procesní kontaminace z hlediska udržování stavu vody? Používáte automatické metody monitoringu vody?

Dobrý přehled o prvcích úpravy vody vám pomůže nejen určit vhodnou frekvenci testování, ale také snáz odhalíte případné zárodky problémů, které můžete včasně odstranit.

Závěr

Při stanovení vhodné frekvence testování vody přichází v úvahu řada různých faktorů. Není možné vždy se stoprocentní přesností určit, kdy v systému dojde k problému, ale můžete přijmout vhodná opatření, kterými výskyt potenciálních potíží snížíte na minimum. Patří mezi ně pravidelné testování vody, správná údržba a skladování a vhodné postupy v případě dočasné odstávky systému.

Jen časté testování nemusí vždy vést k dobrým výsledkům. Často systém nejvíce získá zavedením online monitoringu stavu vody, který pak podpoříte nepravidelným, ale o to významnějším testováním.

Kontaktujte zástupce Chem-Aqua a domluvte si bezplatné zmapování systému – doporučíme vám, jak často máte parametry vody testovat.