ZÁSADY POLITIKY

Novodobé otroctvo je trestný čin a porušenie základných ľudských práv. Môže mať rôzne formy ako napríklad otroctvo, nevoľníctvo, nútená a povinná práca alebo obchodovanie s ľuďmi, ktorých spoločným znakom je zbavenie jedinca osobnej slobody inou osobou s úmyslom využívať tohto jedinca k osobným alebo obchodným účelom. NCH Corporation vrátane dcérskych spoločností (spoločne „NCH“ alebo „my“) zastáva prístup nulovej tolerancie novodobého otroctva. Zaväzujeme sa vo všetkých obchodných rokovaniach a vzťahoch konať eticky a čestne a zaviesť a presadzovať účinné systémy a kontrolné opatrenia proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v rámci celej NCH a našich dodávateľských reťazcov.

NCH sa tiež zaväzuje zabezpečiť transparentnosť v našej spoločnosti a transparentný prístup k boju s novodobým otroctvom v našich dodávateľských reťazcoch v súlade s informačnou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona Spojeného kráľovstva o modernom otroctve z roku 2015. Rovnako vysoký štandard očakávame od všetkých spolupracovníkov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov a v rámci procesu uzatvárania zmlúv zahŕňame konkrétne zákazy využívania nútenej a povinnej práce, práce obetí obchodovania s ľuďmi alebo akýchkoľvek dospelých či maloletých osôb držaných v otroctve alebo nevoľníctve, a očakávame, že naši dodávatelia zabezpečia rovnako vysoké štandardy u vlastných dodávateľov.

Táto politika sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú pre nás alebo vystupujú pod naším menom, tj. zamestnanci všetkých úrovní, vedúci, riaditelia, agentúrni pracovníci, dočasne pridelení pracovníci, dobrovoľníci, stážisti, zástupcovia, zmluvní dodávatelia, externí poradcovia, zástupcovia tretích strán a obchodní partneri.

Táto politika nie je súčasťou zamestnaneckých zmlúv a môže podliehať občasným úpravám.

ZODPOVEDNOSŤ ZA POLITIKU

Všeobecnú zodpovednosť za súlad politiky s právnymi a etickými povinnosťami má správna rada, ktoré tiež zodpovedá za dodržiavanie politiky všetkými subjektmi, o ktorých rozhoduje.

Primárna zodpovednosť za presadzovanie tejto politiky v každodennej prevádzke, sledovanie jej uplatňovania a účinnosti, odpovedanie na otázky a audit vnútorných kontrolných systémov a postupov na zabezpečenie účinného boja proti modernému otroctvu má právne oddelenie NCH a členovia vedenia dodávateľského reťazca.

Za dostatočné porozumenie tejto politike a rokovania v súlade s ňou, a za adekvátne a pravidelné školenia zamestnancov súvisiace s touto politikou a problematikou novodobého otroctva v dodávateľských reťazcoch zodpovedajú manažéri spoločnosti všetkých úrovní u zamestnancov im podriadeným.

Vyzývame vás k vyjadreniu pripomienok k tejto politike a navrhnutiu možných zlepšení. Podporujeme všetky pripomienky, návrhy a otázky, ktoré smerujte na adresu compliance@nch.com.

ZABEZPEČENIE SÚLADU S POLITIKOU

Je vašou povinnosťou si túto politiku prečítať, porozumieť jej a konať v súlade s jej zásadami.

Prevencia, odhalenie a nahlásenie prípadov novodobého otroctva v akejkoľvek súčasti našej spoločnosti alebo dodávateľských reťazcov je zodpovednosťou všetkých osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú pre nás alebo vystupujú pod naším menom. Musíte sa vyhýbať všetkým aktivitám, ktoré by mohli viesť k porušeniu tejto politiky alebo k podozreniu na jej porušenie.

Ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo k rozporu s touto politikou alebo by tento rozpor mohol nastať, musíte o tejto skutočnosti okamžite oboznámiť svojho priameho nadriadeného, hlavnú kontaktnú osobu spoločnosti alebo kontaktovať linku dôvery na telefónnom čísle 001-888-471-4033.

Odporúčame Vám upozorniť na akýkoľvek prípad alebo podozrenie na prípad novodobého otroctva v akejkoľvek časti našej spoločnosti alebo dodávateľských reťazcov všetkých úrovní čo najskôr.

Ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo k rozporu s touto politikou alebo by tento rozpor mohol nastať, musíte o tejto skutočnosti okamžite oboznámiť globálneho riaditeľa oddelenia súladu s právnymi predpismi na e-mailovej adrese compliance@nch.com alebo skutočnosť čo najskôr nahlásiť v súlade s pravidlami politiky ochrany oznamovateľov.

Ak si nie ste istí, či konkrétne jednanie, zaobchádzanie so zamestnancami všeobecne alebo pracovné podmienky zamestnancov na ktorejkoľvek úrovni našich dodávateľských reťazcov možno považovať za jednu z foriem novodobého otroctva, upozornite na túto skutočnosť globálneho riaditeľa oddelenia súladu s právnymi predpismi alebo skutočnosť oznámte na linku dôvery.

Chceme podporovať otvorenosť a postavíme sa za každého, kto v dobrej viere oprávnene upozorní na potenciálny problém, aj keď sa preukáže, že išlo o omyl. Vynasnažíme sa zabezpečiť, že s nikým nebude nepriaznivo zaobchádzané v dôsledku toho, že v dobrej viere nahlásil podozrenie na výskyt jednej z foriem novodobého otroctva v rámci celej našej spoločnosti alebo v ktoromkoľvek dodávateľskom reťazci. Nepriaznivým zaobchádzaním sa chápe výpoveď z pracovného pomeru, disciplinárne konanie, vyhrážky a akékoľvek ďalšie nepriaznivé zaobchádzanie v spojitosti s upozornením na problém. Ak sa domnievate, že s Vami bolo nepriaznivo zaobchádzané, bezodkladne skutočnosť nahláste personálnemu oddeleniu alebo globálnemu riaditeľovi oddelenia súladu s právnymi predpismi. Ak sa situáciu nepodarí napraviť a ste zamestnancom spoločnosti, mali by ste v súlade s miestnymi predpismi podať oficiálnu sťažnosť.

INFORMOVANOSŤ O POLITIKE A JEJ ŠÍRENIE

Zaškolenie do tejto politiky a otázky rizika novodobého otroctva v dodávateľských reťazcoch našej spoločnosti sú súčasťou úvodného školenia všetkých nových spolupracovníkov a podľa potreby budú prebiehať ďalšie pravidelné školenia.

O našom prístupe nulovej tolerancie novodobého otroctva v rámci spoločnosti aj dodávateľských reťazcov musíme informovať všetkých dodávateľov, poskytovateľov a obchodných partnerov pri nadviazaní obchodného vzťahu a ďalej tento prístup podľa potreby presadzovať.

PORUŠENIE ZÁSAD POLITIKY

So zamestnancom, ktorý poruší zásady tejto politiky, bude začaté disciplinárne konanie, ktorého výsledkom môžu byť formálne kroky vrátane výpovede z pracovného pomeru.

V prípade porušenia zásad tejto politiky si vyhradzujeme právo ukončiť vzťahy s ostatnými jedincami a organizáciami konajúci v našom mene.