Industriunderhåll har länge setts som tufft, smutsigt och skadligt för miljön. De senaste årens forskning och produktutveckling har ändrat detta synsätt. Tack vare ny teknologi har vi tillgång till allt fler miljövänliga och hållbara produkter.

Många verksamheter är medvetna om det växande problemet som är klimatförändringar. De vänder nu uppmärksamheten mot gröna initiativ och fokuserar på att göra hållbarhet till en del av sin affärsmodell. Verksamheterna jobbar för hållbarhet inom produktutveckling och drift, vilket kommer med konkurrensfördelar och en förbättrad varumärkesprofil. Detta öppnar samtidigt upp nya marknader och ökar avkastning på investering. Ju mer människor blir medvetna om sina val, desto mer är de villiga att investera i produkter och tjänster.   

Hur säkerställer man att mål inom hållbarhet och miljö uppnås i en industri som förlitar sig på starka rengöringsmedel för sitt maskinunderhåll? Låt oss ta en titt på 10 olika sätt att göra industriunderhåll mer miljövänligt på.

1. Byt från lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel till vattenbaserade avfettningsmedel

Inom de flesta industrier, där delar och maskiner behöver smörjas med fett eller olja, behöver man använda avfettningsmedel för att minska föroreningar och tränga igenom envis smuts.

Lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel var det man använde för att ta bort fett. Dessa avfettningsmedel finns fortfarande ute på marknaden, men tack vare avanceringar inom teknologi har vattenbaserade alternativ börjat dominera.

Använd vattenbaserat istället för lösningsmedelsbaserat. Vattenbaserade avfettningsmedel är inte lika skadliga för miljön och är därmed ett säkrare alternativ.

Ångor från lösningsmedel utsätter användaren för hälsorisker orsakade av inandning, medan de höga nivåerna av flyktiga organiska föreningar (VOC) och brandfarligheten kan leda till att man bryter mot lokal lagstiftning.  Vattenbaserade avfettningsmedel utgör ingen risk vid inandning. De är inte brandfarliga och har inga, eller låga halter av, flyktiga organiska föreningar.

Den industriella marknaden för underhåll börjar föredra vattenbaserade smådelstvättar. Dessa vattenbaserade smådelstvättar är säkrare att använda och är skonsammare mot miljön. De minskar mängden avfall som produceras och minskar risken för kontakt med skadliga lösningsmedel.

2. Förbättra ditt underhåll

Att maximera effektiviteten av maskiner och minska stilleståndstiden är viktigt för att kunna nå miljömålen. Genom att implementera program för underhållsstyrning kan man minska avfallsproduktionen samtidigt som man ökar produktiviteten.

Utför regelbunden service på maskiner. Analysera, testa och fyll på vätskor för att hålla systemen i drift på full kapacitet. Applicering av smörjmedel görs endast när det är nödvändigt, vilket minskar överanvändning av produkter. Tack vare detta minskas produktavfall och beställningarna blir färre.

Om du har gamla eller opålitliga komponenter och maskiner, kan det vara värt att byta ut dessa mot mer energieffektiva versioner som använder sig av nyare teknologi. 

3. Minska slöseri med hjälp av doseringssystem

I takt med att allt fler verksamheter implementerar och förbättrar miljöpraxis, blir fördelarna med doseringssystem tydligare. Sådan utrustning späder och dispenserar kemiska produkter direkt där användaren behöver dem.

Även om färdigblandade medel kan ses som praktiska, är de inte bara dyrare långsiktigt utan också mer skadliga för miljön. Ett doseringssystem gör det möjligt att dosera kemikalierna i återanvändbara hinkar, flaskor o.s.v. Detta minskar mängden förpackningsavfall, vilket i sin tur minskar verksamhetens koldioxidavtryck.

Ett doseringssystem ger en bättre översikt över hur mycket produkt som används, vilket underlättar vid budgetering och planering av nästa inköp. Detta förhindrar i sin tur extra beställningar och leveranser, vilket ytterligare minskar koldioxidavtrycket.

Att späda ut kemiska koncentrat med ett doseringssystem innebär att man bara använder så mycket kemikalier och vatten som behövs - inget onödigt slöseri! Utöver att minska risken för kontakt med den kemiska produkten, säkerställer den också att produkten blandas korrekt och utför uppgiften effektivt. Produkter som är felaktigt utspädda ger undermålig rengöring av ytor och maskiner.

4. Få bättre kontroll över VVS-system

Ditt VVS-system använder en stor mängd av anläggningens energi. Genom en kombination av termodynamik, strömningsmekanik och värmeöverföring reglerar VVS-systemet temperaturen i anläggningen.

Det är viktigt att underhåll och kontroller av VVS-system görs regelbundet för att säkerställa att det fungerar effektivt. Produktionsutrustningen kanske förlitar sig på reglerad temperatur för en smidig drift. Kanske har du kunder som besöker arbetsplatsen och som du vill ska få en bra upplevelse.

Det finns ett antal steg du kan ta för att underhålla VVS-systemet på din anläggning och säkerställa att rören är rena. Olika partiklar som exempelvis fett, sot och damm samlas på rör som sitter på utsidan av kondensorer. Dessa rör drabbas ofta av korrosion och oxidering. Rör på insidan utsätts för samlingar av ludd, hår och damm. Alla dessa partiklar sänker VVS-systemets effektivitet, vilket leder till ökad energiförbrukning och högre vattenkostnader.

För att säkerställa att VVS-systemet utnyttjas till sin fulla kapacitet, att energiförbrukningen hålls låg och att miljömålen uppnås, måste rören hållas rena från smuts och andra avlagringar. Genom att avlägsna skadliga, isolerande avlagringar med ekonomiska rengöringsmedel, kan du sänka energikostnader, minska på beställningar och därmed även leveranser. Detta minskar i sin tur verksamhetens koldioxidutsläpp.

Du kan också säkerställa att VVS-systemet underhålls på ett miljövänligt sätt genom att använda icke-brandfarliga rengöringsmedel som är fria från syror.  Att välja produkter som är skonsammare mot miljön hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål. 

5. Sänk kostnaderna för avloppsvatten och förhindra föroreningar

Syftet med ett avloppsreningsverk är att förhindra förorening. Där omvandlas lösligt material till fasta ämnen som sedan separeras från vattnet. Reningsverken måste hantera stora mängder av olika förorenande ämnen. På grund av detta uppfyller inte alltid resultaten de satta kraven.

Ditt reningsverk kanske inte utnyttjas till sin fulla kapacitet eller så förväntas den göra mer än vad den egentligen klarar av. Detta kan leda till problem förknippade med slam, energi, kemikalier och arbetskraft.

Lokala vattenmyndigheter övervakar halten av fetter och oljor, biokemisk syreförbrukning och fasta ämnen som släpps ut av verksamheter i kommunala avloppssystem. Att säkerställa att dessa halter hålls låga kan vara utmanande för företag, speciellt de som är verksamma inom servicebranschen.

Ett bra sätt att sänka miljöavgifter och säkerställa en effektiv behandling av avloppsvatten är genom biologiska lösningar. Denna typ av behandling är inte ett nytt koncept, men det är ett koncept som har utvecklats och förbättrats genom åren. Biologiska behandlingar bryter ner organiskt material i avfallsflöden, samt sänker halten av fetter, oljor, biokemisk syreförbrukning och fasta ämnen till acceptabla nivåer. Allt detta utan att skada miljön.

Den rätta biologiska behandlingen kan förhindra stopp och översvämningar, ta bort dåliga lukter, sänka driftkostnader och sätta stopp för miljöavgifter.

6. Återuppliva dina biologiskt nedbrytbara underhållsprodukter 

Biologiskt nedbrytbara produkter är långt ifrån ett nytt koncept. Du har säkert ganska många sådana i förrådet, som håller toaletter och köksytor rena. En av fördelarna med att investera i biologiskt nedbrytbara produkter är att de alltid utvecklas. Förbättringar görs ständigt och nya teknologier gör innovativa produkter tillgängliga på marknaden.

Många handtvålar för användning inom industrin innehåller mikroplast, som används i skrubbande produkter. Vi vet nu att dessa mikroplaster är skadliga för det marina livet och har en katastrofal påverkan på ekosystemen i havet. Länder som Italien och Storbritannien har redan förbjudit användning av mikroplast, men ett fullständigt EU-förbud är ännu inte aktuellt. Att byta till en produkt med naturliga, biologiskt nedbrytbara skrubbpartiklar är ett snabbt och enkelt sätt för verksamheten att nå miljömålen.

Biologiskt nedbrytbara produkter innebär en lägre risk. Dessa produkter har även färre skydds- och faroangivelser på etiketten. Färre skadliga kemikalier släpps ut i miljön och det blir säkrare för personalen att använda produkterna. Ta en titt på vilka produkter du har i förrådet och hitta områden där du kan göra en förändring.

7. Återvinning av avfallsmaterial

Beroende på verksamheten, kan avfallet vara allt från metall till olja. Många verksamheters slutgiltiga mål är att sluta producera avfall. För verksamheter inom industriunderhåll, speciellt de som sysslar med tillverkning, kan det vara svårt att nå detta mål. Mycket av det avfall som skapas är svårt att återvinna.

Det finns flera olika sätt att jobba mot ett ”zero waste”-mål och minska din nuvarande avfallsproduktion. Att byta till miljövänliga eller biologiskt nedbrytbara råvaror hjälper till att minska mängden avfall. Det avfall som produceras blir även lättare att bortskaffa.

Din verksamhet kan hjälpa till att minska förbrukningen av material och skydda naturtillgångarna. Att sänka mängden avfall på detta sätt säkerställer att din verksamhet vidtar miljövänliga åtgärder.

Att vidta åtgärder för att minska mängden avfall som produceras innebär att verksamheten redan är på god väg att nå sitt miljömål. Att ta hjälp från företag som hanterar bortskaffandet tar dig ett steg närmare målet. Men innan du bestämmer dig för hur avfallet ska återvinnas, är det en bra idé att mäta och övervaka avfallsproduktionen för att få en bild av hur mycket och vilket slags avfall som produceras. Detta blir också en bra möjlighet för dig att se om det bör göras förändringar inom verksamheten för att minska mängden avfall.

Med avfallsproduktionen övervakad har du mer flexibilitet över hur du vill hantera avfallet. Det finns flera olika alternativ som erbjuds av återvinningsföretagen. Du kan välja att placera ut avfallskärl i anläggningen som hämtas och töms regelbundet, eller om du väljer att själv transportera kärlen till en återvinningscentral. Oavsett hur du väljer att implementera avfallsåtervinning inom den vardagliga driften, kan kostnaderna för bortskaffande av avfall sänkas tack vare återvinning.

8. Miljömål vid byggnadsunderhåll

Reparation av tak, betong eller golv - byggnadsunderhåll är nödvändigt för att hålla verksamheten i drift. Men hur gör man byggnadsunderhållet mer miljövänligt? Produkterna som används för att utföra underhållet har stor påverkan på om du når miljömålen eller inte.

Att välja produkter som är vattenbaserade och icke-brandfarliga är inte bara bättre för miljön, utan även för personalen. Tack vare förbättrade användningsmetoder kan produkter för byggnadsunderhåll hålla längre. Detta leder i sin tur till att behovet för flera olika produkter minskar, förrådet slipper bli överfyllt och beställningarna blir färre. Med färre beställningar sker färre leveranser, vilket minskar verksamhetens koldioxidavtryck.

De senaste åren har vissa produkter också blivit säkrare att använda och mer miljövänliga. Detta tack vare ny lagstiftning och förbud mot användning av vissa ingredienser. Ett bra exempel på detta är förbudet av diklormetan i färgborttagningsmedel, efter att ämnet visat sig ge cancer. Färgborttagningsmedel utan klor finns nu som alternativ. Dessa medel ger utmärkta resultat på de tuffaste beläggningar, även de innehållande polyuretan.

9. Hur dieseltillsatser kan hjälpa till att minska utsläpp

Det finns många områden inom verksamheten där förbättringar kan göras för att uppnå miljömålen. Utöver att vidta underhållsåtgärder för att förbättra produktionen, maskineriet och tillverkningsprocesserna, kan ändringar inom dina fordon också hjälpa dig att nå de satta miljömålen.

Ett sätt att bli mer miljövänlig och minska verksamhetens koldioxidavtryck är genom att uppgradera till el-, hybrid- eller lågutsläppsfordon. För många verksamheter är detta en stor investering eller ett mer långsiktigt mål. Så vad kan du göra nu? Att använda andra produkter inom dina nuvarande fordon är en perfekt start. Om du har äldre fordon som körs på diesel, kan du dra nytta av att använda en dieseltillsats för att förbättra bränslekvaliteten.

Varför är bränslekvalitet så viktigt? Dieselbränsle är oftast en stor kostnad för företaget och har dessvärre en negativ miljöpåverkan. Dieselrelaterade problem ökar bränsleförbrukningen och leder till haverier, reservdelsbyten och stilleståndstid.

Kvaliteten på dieselbränslet kan påverkas av en rad olika faktorer. Produktion och hantering kan orsaka föroreningar, exempelvis när bränslet förflyttar sig från raffinaderiets ledningar till tankbilar och förvaringstankar.

Att använda en dieseltillsats ger dina fordon en rad olika fördelar. Förutom att förbättra prestanda och möjliggöra start i kalla temperaturer, kan dieseltillsatser hjälpa till att minska skadliga utsläpp. Minskning av utsläpp är inte bara bra för miljön, utan ger också en bättre förbränning och ett renare system. Detta hjälper din verksamhet att minska sitt koldioxidavtryck i linje med hållbarhetsmålen.

10. Långsiktiga förändringar för miljövänlighet

Dina miljömål kan bestå av enkla åtgärder som är lätta att vidta, exempelvis att släcka lampor eller stänga av maskiner när de inte används. De kan även bestå av större förändringar som en del av ett långsiktigt initiativ. Det finns många förändringar man kan göra inom sitt underhåll för att bli mer miljövänlig samtidigt som man förbättrar verksamhetens drift. Låt oss ta en titt på de långsiktiga målen och förändringarna som kan implementeras inom verksamheten.

Resepolicy: om ditt underhållsföretag hjälper verksamheter i flera olika länder, sker det troligtvis många flygresor när personal ska besöka kunderna. Att minska på flygresorna, där det är möjligt, minskar också på utsläppet. Detta är inte något som kan introduceras snabbt, utan tar några månader.

Förnybar energi: att byta till förnybara energikällor tar din verksamhet ett steg närmare en framtid med ren energi, med ett minskat utsläpp av koldioxid och andra förorenande ämnen.

Miljövänliga råvaror: att ändra aspekter inom produktutvecklingen är något som behöver input från teamet inom forskning och utveckling, kemister och andelsägare. Där det är möjligt att göra denna förändring, är det inte bara bra för att nå miljömålen utan även för att förbättra verksamhetens rykte.

Miljömål har blivit av största vikt för verksamheter. De kommer med många fördelar och förbättrar verksamhetens rykte ute på marknaden. När kunderna letar efter nya produkter och tjänster, föredrar dem verksamheter som tar ett miljöansvar. Miljövänligare underhåll minskar föroreningar i våra vatten samt den negativa påverkan på ozonlagret och den globala uppvärmningen. Oavsett hur din verksamhet jobbar med hållbarhet, kan dina handlingar göra skillnad.

Vill du implementera ett mer miljövänligt underhåll inom din verksamhet? Kontakta oss för att ta reda på mer om våra lösningar.