Polityka

Współczesne niewolnictwo stanowi przestępstwo i naruszenie podstawowych praw człowieka. Przybiera ono różne formy, takie jak niewolnictwo, poddaństwo, przymusowa i obowiązkowa praca oraz handel ludźmi, z których wszystkie mają wspólną cechę pozbawienia wolności osoby przez inną osobę w celu wykorzystania ich do celów osobistych lub handlowych. NCH Corporation i jej spółki zależne (zwane łącznie "NCH", "my" lub "nasze") stosują zasadę "zero tolerancji" wobec współczesnego niewolnictwa i zobowiązujemy się do działania etycznie i uczciwie we wszystkich naszych relacjach biznesowych i relacjach oraz do wdrażania i egzekwowania prawa, skutecznych systemów i kontroli, aby zapewnić, że współczesne niewolnictwo nie ma miejsca w naszej własnej działalności ani w żadnym z naszych łańcuchów dostaw

NCH zobowiązuje się również do zapewnienia przejrzystości w ramach prowadzenia swojej działalności oraz w naszym podejściu do walki z nowoczesnym niewolnictwem w naszych łańcuchach dostaw, zgodnie z obowiązkami dotyczącymi ujawniania informacji zgodnie z brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Oczekujemy tych samych wysokich standardów od wszystkich naszych kontrahentów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Zawierane przez nas umowy zawierają także konkretne zakazy stosowania przymusowej, obowiązkowej lub nielegalnej pracy, lub oraz stosowania jakichkolwiek form niewoli lub poddaństwa, zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i dzieci, i oczekujemy, że nasi dostawcy będą stosować wobec własnych dostawców takie same wysokie standardy.

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich osób pracujących dla nas lub w naszym imieniu w dowolnym charakterze, w tym pracowników na wszystkich szczeblach, dyrektorów, urzędników, osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, oddelegowanych pracowników, wolontariuszy, stażystów, pracowników agencji, wykonawców, zewnętrznych konsultantów, przedstawicieli stron trzecich i partnerów biznesowych.

Niniejsza polityka nie stanowi części umowy o pracę pracownika i możemy ją zmieniać wedle własnego uznania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ

Zarząd ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie, aby polityka ta była zgodna z naszymi zobowiązaniami prawnymi i etycznymi oraz aby wszyscy podległe osoby przestrzegały jej przepisów.

Dział prawny NCH i szefowie sieci dostaw ponoszą główną i codzienną odpowiedzialność za wdrażanie tych zasad, monitorowanie ich wykorzystania i skuteczności, zajmowanie się wszelkimi zapytaniami na ten temat oraz za audyt systemów kontroli wewnętrznej i procedur w celu zapewnienia skutecznego zwalczania współczesnego niewolnictwa.

Menadżerowie na wszystkich szczeblach są odpowiedzialni za zapewnienie, że osoby, które im podlegają, rozumieją i stosują się do tych zasad oraz otrzymują odpowiednie i regularne szkolenia na ten temat oraz kwestię współczesnego niewolnictwa w sieci dostaw.

Zachęcamy do komentowania, pytań i sugestii - należy je kierować na adres compliance@nch.com.

ZGDONOŚĆ Z POLITYKĄ

Upewnij się, że zapoznałeś się, rozumiesz i przestrzegasz tych zasad.

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków współczesnego niewolnictwa w jakiejkolwiek części naszej działalności lub sieci dostaw jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla nas lub pod naszą kontrolą. Musisz unikać wszelkich działań, które mogą prowadzić do naruszenia tych zasad lub sugerować takie naruszenie.

Musisz powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego, inną osobę przełożoną lub anonimową infolinię 001-888-471-4033 tak szybko, jak to możliwe, jeśli podejrzewasz lub możesz podejrzewać, że doszło do naruszenia powyższych zasad lub że może się to zdarzyć w przyszłości.

Zachęcamy do natychmiastowego zgłaszania wszelkich obaw dotyczących problemów lub podejrzeń przypadków współczesnego niewolnictwa w jakiejkolwiek części naszej działalności lub sieci dostaw w odniesieniu do jakiegokolwiek dostawcy.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że doszło do naruszenia tych zasad lub że doszło do takiego działania, musisz powiadomić globalnego inspektora do spraw zgodności za pośrednictwem adresu e-mail compliance@nch.com lub zgłosić je zgodnie z naszą polityką zgłaszania nieprawidłowości tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nie masz pewności, czy konkretna czynność, ogólne traktowanie pracowników, czy też warunki pracy w obrębie jakiejkolwiek warstwy naszej sieci dostaw stanowi jedną z form nowoczesnego niewolnictwa, zgłoś ją za pośrednictwem globalnego specjalisty ds. zgodności lub za pomocą anonimowej linii pomocy .

Chcemy zachęcać do otwartości i będziemy wspierać każdego, kto w dobrej wierze zgłosi powstałe problemy w ramach tej polityki, nawet jeśli okaże się, że się myli. Zobowiązujemy się dopilnować, aby nikt nie doznał jakiejkolwiek szkody w wyniku zgłoszenia w dobrej wierze podejrzeń przypadków wystąpienia współczesnego niewolnictwa w jakiejkolwiek formie ma miejsce lub może mieć miejsce w jakiejkolwiek części naszej działalności lub w którejkolwiek naszej sieci dostaw. Szkoda obejmuje zwolnienia, postępowanie dyscyplinarne, groźby lub inne niekorzystne traktowanie związane z zgłaszaniem wątpliwości. Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany w ten sposób, powinieneś niezwłocznie powiadomić zespół HR lub globalnego inspektora nadzoru. Jeśli sytuacja nie została rozwiązana, a Ty jesteś pracownikiem, powinieneś ją oficjalnie zgłosić w procedurze rozpatrywania skarg danego kraju.

POWIADOMIENIA I ZNAJOMOŚĆ POLITYKI

Szkolenie dotyczące powyższej polityki i ryzyka, na jakie jest narażona nasza firma w toku codziennej działalności, stanowi integralną część procesu zatrudnienia. Wszelkie dodatkowe szkolenia zostaną zapewnione w razie potrzeby.

Nasze podejście "zero tolerancji" wobec współczesnego niewolnictwa w ramach naszej działalności i sieci dostaw musi zostać zakomunikowane wszystkim dostawcom, kontrahentom i partnerom biznesowym na początku naszej relacji biznesowej z nimi, a następnie wzmocnione, stosownie do okoliczności.

NARUSZENIE POLITYKI

Każdy pracownik, który naruszy powyższą politykę podlega działaniom dyscyplinarnym, które mogą skutkować podjęciem formalnych działań, włącznie ze zwolnieniem.

Zastrzegamy sobie prawo do zerwania naszych stosunków z innymi podmiotami i organizacjami działającymi w naszym imieniu, jeśli naruszają one powyższe zasady.