BELEIDSVERKLARING

Moderne slavernij is een misdaad en een schending van de fundamentele mensenrechten. Het neemt verschillende vormen aan, zoals slavernij, dienstbaarheid, gedwongen en verplichte arbeid en mensenhandel, die allen gemeen hebben dat de vrijheid van een persoon door een ander wordt beroofd om ze voor persoonlijk of commercieel gewin te exploiteren. NCH Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "NCH", "wij" of "onze") hebben een nul-tolerantie benadering van moderne slavernij en we willen ethisch en integer handelen bij al onze zakelijke relaties en relaties en bij het implementeren en handhaven van effectieve systemen en controles om ervoor te zorgen dat moderne slavernij nergens plaatsvindt in onze eigen zaken of in een van onze toeleveringsketens.

NCH wil ook zorgen voor transparantie in onze eigen onderneming en in onze aanpak van de moderne slavernij in onze toeleveringsketens, in overeenstemming met onze openbaarmakingsverplichtingen onder de UK Modern Slavery Act 2015. We verwachten dezelfde hoge normen van al onze aannemers, leveranciers en andere zakelijke partners, en als onderdeel van onze contractprocedures, omvatten we specifieke verbodsbepalingen tegen het gebruik van gedwongen, verplichte arbeid, of iemand die wordt gehouden in slavernij of dienstbaarheid, of volwassenen of kinderen, en we verwachten dat onze leveranciers hun eigen leveranciers onderwerpen aan dezelfde hoge normen.

Dit beleid is van toepassing op alle personen die voor ons of namens ons werken, in welke hoedanigheid dan ook, inclusief werknemers op alle niveaus, directeuren, functionarissen, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers, vrijwilligers, stagiaires, agenten, contractanten, externe consultants, externe vertegenwoordigers en zakenpartners.

Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en we kunnen het van tijd tot tijd wijzigen.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET BELEID

De raad van bestuur heeft de complete verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit beleid in overeenstemming is met onze wettelijke en ethische verplichtingen en dat al diegenen onder hun beheer deze naleven.

Het juridische team van NCH en de verantwoordelijken van de toeleveringsketen hebben de primaire en dagelijkse verantwoordelijkheid voor de implementatie van dit beleid, het toezicht op het gebruik en de doeltreffendheid ervan, het omgaan met eventuele vragen daarover, en het controleren van interne controlesystemen en procedures om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn in de bestrijding van moderne slavernij.

Management op alle niveaus is verantwoordelijk dat degenen die aan hen rapporteren, dit beleid begrijpen en naleven en krijgen adequate en regelmatige training hierover m.b.t. de moderne slavernij in toeleveringsketens.

U wordt uitgenodigd om te reageren op dit beleid en suggesties te doen voor manieren waarop dit kan worden verbeterd. Opmerkingen, suggesties en vragen worden aangemoedigd en moeten worden gericht aan compliance@nch.com.

NALEVING VAN HET BELEID

U moet ervoor zorgen dat u dit beleid leest, begrijpt en naleeft.

Het voorkomen, detecteren en rapporteren van moderne slavernij in een deel van onze bedrijfsvoering of toeleveringsketen is de verantwoordelijkheid van iedereen die voor ons werkt of onder ons beheer staat. U moet elke activiteit die tot een inbreuk op dit beleid leidt of suggereert, vermijden.

U moet uw manager, belangrijke zakelijke contactpersoon of de vertrouwelijke hulplijn 001-888-471-4033 zo snel mogelijk op de hoogte stellen als u denkt of vermoedt dat er een conflict met dit beleid is opgetreden of in de toekomst kan optreden.

U wordt aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium zorgen te uiten over elke kwestie of elk vermoeden van moderne slavernij in alle delen van ons bedrijf of toeleveringsketens van leveranciers.

Als u van mening bent of vermoedt dat dit beleid is overtreden of dat dit kan gebeuren, moet u de nalevingsfunctionaris op de hoogte brengen via e-mail compliance@nch.com of dit zo snel mogelijk rapporteren in overeenstemming met ons Klokkenluidersbeleid.

Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling, de behandeling van werknemers in het algemeen of hun arbeidsomstandigheden binnen een van onze lagen van onze toeleveringsketen, een van de verschillende vormen van moderne slavernij vormt, vraag dit dan bij de wereldwijde nalevingsfunctionaris of via de vertrouwelijke hulplijn.

We willen openheid aanmoedigen en zullen iedereen ondersteunen die te goeder trouw oprechte zorgen oproept onder dit beleid, zelfs als ze zich vergissen. We willen niemand schade toebrengen als gevolg van het te goeder trouw melden van de verdenking dat moderne slavernij, in welke vorm dan ook, plaatsvindt in een deel van onze eigen onderneming of in een van onze toeleveringsketens. Een nadelige behandeling omvat ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of andere ongunstige behandeling in verband met het uiten van een probleem. Als u denkt dat u een dergelijke behandeling heeft ondergaan, moet u het HR-team of de wereldwijde nalevingsfunctionaris onmiddellijk op de hoogte brengen. Als de kwestie niet wordt verholpen en u een werknemer bent, moet u dit formeel indienen met behulp van de klachtenprocedure van het betreffende land.

COMMUNICATIE EN BEWUSTMAKING VAN DIT BELEID

Training over dit beleid, en het risico van moderne slavernij in haar toeleveringsketens, maakt deel uit van het introductieproces voor alle personen die voor ons werken, en er zal indien nodig regelmatig training worden gegeven.

Onze nultolerantiebenadering van moderne slavernij in onze bedrijfs- en toeleveringsketens moet aan alle leveranciers, aannemers en zakelijke partners worden meegedeeld aan het begin van onze zakelijke relatie met hen en zo nodig worden versterkt.

INBREUK OP DIT BELEID

Elke medewerker die dit beleid schendt, krijgt te maken met disciplinaire maatregelen, wat kan leiden tot formele actie tot en met ontslag.

We behouden ons het recht voor om onze relatie met andere personen en organisaties die voor ons werken te beëindigen als ze dit beleid schenden.