ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η σύγχρονη δουλεία είναι ένα έγκλημα και μια παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως η δουλεία, η υποτέλεια, η αναγκαστική και υποχρεωτική εργασία και η εμπορία ανθρώπων, όλες εξ’ αυτών έχουν από κοινού την στέρηση της ελευθερίας ενός ατόμου προκειμένου να το εκμεταλλευτούν για προσωπική ή εμπορική εκμετάλλευση. Η NCH Corporation και οι θυγατρικές της (συλλογικά "NCH", "εμείς" ή "μας") υιοθετούμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στη σύγχρονη δουλεία και δεσμευόμαστε να ενεργούμε δεοντολογικά και με ακεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές και σχέσεις μας και στην εφαρμογή και επιβολή αποτελεσματικών συστημάτων και ελέγχων για να διασφαλίσουμε ότι η σύγχρονη δουλεία δεν λαμβάνει χώρα οπουδήποτε στη δική μας επιχείρηση ή σε οποιαδήποτε από τις αλυσίδες εφοδιασμού μας.

Η NCH δεσμεύεται επίσης να διασφαλίσει διαφάνεια στη δική μας επιχείρηση και στην προσέγγισή μας για την αντιμετώπιση της σύγχρονης δουλείας σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού μας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που απορρέουν από το Νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί σύγχρονης δουλείας 2015. Αναμένουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα από όλους τους εργολάβους , προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και ως μέρος των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβάνουμε συγκεκριμένες απαγορεύσεις κατά της καταναγκαστικής, υποχρεωτικής ή διακινούμενης εργασίας ή οποιονδήποτε κρατείται σε δουλεία ή σε σκλαβιά, είτε πρόκειται για ενήλικες είτε για παιδιά, και αναμένουμε ότι οι προμηθευτές μας θα διατηρούν τους δικούς τους προμηθευτές στα ίδια υψηλά πρότυπα.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται για εμάς ή για λογαριασμό μας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων, των διευθυντών, των πρακτόρων, των αποσπασμένων εργαζομένων, των εθελοντών, των ασκούμενων, των αντιπροσώπων, των εργολάβων, των εξωτερικών συμβούλων, των συνεργατών.

Αυτή η πολιτική δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης εργασίας ενός υπαλλήλου και μπορούμε να την τροποποιήσουμε από καιρό σε καιρό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη να διασφαλίσει ότι η πολιτική αυτή συμμορφώνεται με τις νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις μας και ότι όλοι αυτοί που τελούν υπό τον έλεγχό τους συμμορφώνονται.

Η νομική ομάδα της NCH και οι προϊστάμενοι της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν πρωταρχική και καθημερινή ευθύνη για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, την παρακολούθηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητάς της, την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ερωτημάτων σχετικά με αυτήν και τον έλεγχο των συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για να διασφαλίσουν ότι είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της σύγχρονης δουλείας.

Η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της κατανόησης και συμμόρφωσης των εκπροσώπων αυτών με αυτήν την πολιτική και της κατάλληλης και τακτικής εκπαίδευσης σε αυτό και του ζητήματος της σύγχρονης δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Καλείστε να σχολιάσετε αυτή τη πολιτική και να προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί. Σχόλια, προτάσεις και αιτήματα είναι καλοδεχούμενα και πρέπει να απευθύνονται στο compliance@nch.com.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαβάζετε, κατανοείτε και συμμορφώνεστε με αυτήν την πολιτική.

Η πρόληψη, η ανίχνευση και η αναφορά της σύγχρονης δουλείας σε οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης ή των αλυσίδων εφοδιασμού μας είναι ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Απαιτείται να αποφύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει ή να υποδείξει παραβίαση αυτής της πολιτικής.

Πρέπει να ειδοποιήσετε τον υπεύθυνο σας, την επαφή της επιχείρησης ή την εμπιστευτική γραμμή βοήθειας 001-888-471-4033 όσο το δυνατό γρηγορότερα εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι πραγματοποιείται μια παράβαση αυτής της πολιτικής, ή μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

Σας ενθαρρύνουμε να εκφράσετε ανησυχίες σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα ή υποψία σύγχρονης δουλείας σε οποιαδήποτε μέρη της επιχείρησής μας ή αλυσίδων εφοδιασμού οποιασδήποτε βαθμίδας προμηθευτών το συντομότερο δυνατόν.

Εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση αυτής της πολιτικής ή ότι μπορεί να συμβεί, πρέπει να ενημερώσετε τον αρμόδιο για θέματα συμμόρφωσης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας compliance@nch.com ή να την αναφέρετε το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με την Πολιτική Καταγγελίας.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το αν μια συγκεκριμένη πράξη, η γενικότερη αντιμετώπιση των εργαζομένων ή οι συνθήκες εργασίας τους σε οποιαδήποτε βαθμίδα των αλυσίδων εφοδιασμού μας συνιστούν κάποια από τις διάφορες μορφές σύγχρονης δουλείας, αναφέρετε την στον παγκόσμιο αξιωματικό συμμόρφωσης ή μέσω της εμπιστευτικής γραμμής βοήθειας.

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε το άνοιγμα και να υποστηρίξουμε όσους θέτουν γνήσια προβλήματα καλής πίστης στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ακόμη και αν αποδειχθούν λάθος. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα υποστεί καμιά καταχρηστική μεταχείριση λόγω της υποβολής με καλή πίστη της υπόνοιας ότι η σύγχρονη δουλεία οποιασδήποτε μορφής είναι ή μπορεί να συμβαίνει σε οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας ή σε οποιαδήποτε από τις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Η ζημιογόνος μεταχείριση περιλαμβάνει απόλυση, πειθαρχική δίωξη, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση που συνδέεται με την ανησυχία. Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί κάποια τέτοια θεραπεία, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού ή τον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Αν το ζήτημα δεν αποκατασταθεί και είστε υπάλληλος, θα πρέπει να το θέσετε τυπικά χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διαφωνίας της σχετικής χώρας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η εκπαίδευση σε αυτήν την πολιτική και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας από τη σύγχρονη δουλεία στις αλυσίδες εφοδιασμού της εντάσσεται στην διαδικασία εισαγωγής όλων των ατόμων που εργάζονται για μας και θα παρέχεται τακτική εκπαίδευση,.

Η προσέγγισή μας στη μηδενική ανοχή στη σύγχρονη δουλεία στις επιχειρησιακές μας αλυσίδες και τις αλυσίδες εφοδιασμού πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους επιχειρηματικούς εταίρους κατά την έναρξη της επιχειρηματικής μας σχέσης με αυτούς και να ενισχύεται ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κάθε υπάλληλος που παραβιάζει αυτή την πολιτική θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίσημη ανάληψη δράσης μέχρι και την απόλυση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη σχέση μας με άλλα άτομα και οργανώσεις που εργάζονται για λογαριασμό μας, αν παραβιάζουν αυτήν την πολιτική.