NCH CZECHOSLOVAKIA, SPOL. S. R. O. – Politika boje proti novodobému otroctví a obchodování s lidmi

Ve společnosti NCH Czechoslovakia, spol. s. r. o. (dále jen „společnost“) jsme odhodláni chránit a respektovat lidská práva a zastáváme přístup nulové tolerance k otroctví a obchodování s lidmi ve všech jeho podobách. Toto prohlášení je učiněno v souladu s § 54 (1) zákona Spojeného království o novodobém otroctví z roku 2015. Přijali jsme politiku NCH proti otroctví (dále jen „politika“) s cílem zajistit, že přísně zakážeme praktiky novodobého otroctví a obchodování s lidmi při naší obchodní činnosti a v rámci dodavatelského řetězce. Jsme a nadále budeme odhodláni zavádět systémy a kontroly zaměřené na zajištění toho, aby k novodobému otroctví nedocházelo nikde v naší organizaci ani v žádném z našich dodavatelských řetězců. Toto prohlášení bude každoročně přezkoumáváno.

Organizační struktura

Jsme výrobcem chemických látek a poskytovatelem úpravy vody. Jsme součástí NCH Group (dále jen „skupina“) a naší mateřskou společností je NCH Corporation, která má hlavní sídlo ve Spojených státech amerických. Skupina má více než 8 500 zaměstnanců po celém světě a působí v 50 zemích.

Skupina má celosvětový roční obrat 665 milionů liber.

Naše politiky boje proti otroctví a obchodování s lidmi

Jsme odhodláni zajistit, aby v našich dodavatelských řetězcích ani v jakékoliv fázi našeho podnikání nedocházelo k novodobému otroctví nebo obchodování s lidmi. Naše zásady odrážejí náš závazek jednat eticky a bezúhonně ve všech našich obchodních vztazích a zavádět a prosazovat účinné systémy a kontroly, abychom zajistili, že nikde v našich dodavatelských řetězcích nedochází k otroctví a obchodování s lidmi.

V rámci naší iniciativy k určení a zmírnění rizik máme postupy na:

  • Každoroční přezkoumání naší politiky, a
  • Zjištění změn, které by naši politiku mohly zlepšit.Procesy náležité péče pro otroctví a obchodování s lidmi

V rámci naší iniciativy k určení a zmírnění rizik zavádíme sytémy s cílem:

  • Identifikovat a posoudit potenciální rizikové oblasti v našich dodavatelských řetězcích.
  • Zmírnit riziko otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích.
  • Monitorovat potenciálních rizikové oblastí v našich dodavatelských řetězcích.
  • Chránit oznamovatele.Interně jsme přidělili odpovědnost jednomu z našich oddělení, abychom zajistili, že naše procesy náležité péče jsou tak odolné, jak jen mohou být, a abychom identifikovali jakékoli změny, které by mohly být průběžně prováděny ke zlepšení našich procesů.

Dodržování našich hodnot a etických zásad ze strany dodavatelů, smluvních stran a dalších obchodních partnerů

Máme nulovou toleranci k otroctví a obchodování s lidmi. Naši dodavatelé, dodavatelé a další obchodní partneři jsou povinni vyžadovat od vlastních dodavatelů stejně vysoký etický standard.

Domníváme se, že největší riziko nodovobého otroctví v našich dodavatelských řetězcích hrozí při jednání se společnostmi se sídlem v jurisdikcích, které nemají rovnocenné normy a legislativní předpisy jako Česká republika.

V rámci našeho průběžného hodnocení rizik a procesů náležité péče zvažujeme, zda nás okolnosti opravňují k provádění auditů dodavatelů s cílem zjistit, zda dodržují naše zásady. Posuzujeme také, zda okolnosti opravňují k tomu, abychom do našich smluv s třetími stranami zahrnuli konkrétní zákazy používání novodobého otroctví a práce s lidmi. Pomocí našeho přístupu založeného na rizicích také posoudíme opodstatněnost písemného oznámení dodavatelům, kteří po nich budou vyžadovat dodržování našich zásad, které stanoví minimální standardy požadované pro boj proti nodovobému otroctví a obchodování s lidmi.

Pokud zjistíme, že ostatní jednotlivci nebo organizace pracující naším jménem porušili naše zásady, podnikneme příslušná opatření. To se může pohybovat od zvážení možnosti nápravy porušení a toho, zda by to mohlo představovat nejlepší výsledek pro jednotlivce postižené porušením, až po ukončení takových vztahů.

Školení

Abychom zajistili vysokou úroveň porozumění rizikům novodobého otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích a při naší obchodní činnosti, poskytujeme našim zaměstnancům průběžná školení.

Investujeme do vzdělávání našich zaměstnanců, aby rozpoznali rizika novodobého otroctví a obchodování s lidmi v naší obchodní činnosti a v dodavatelských řetězcích. Prostřednictvím našich školicích programů jsou zaměstnanci poučeni, aby poznali a nahlásili jakékoli potenciální porušení našich zásad. Zaměstnanci jsou poučeni o výhodách přísných opatření v boji proti otroctví a obchodování s lidmi v našem podnikání a v našich dodavatelských řetězců´ích.

Další kroky

Po přezkoumání účinnosti kroků, které jsme podnikli, abychom zajistili, že v našich dodavatelských řetězcích nedochází k žádným praktikám spadajícím pod otroctví nebo obchodování s lidmi, hodláme podniknout následující další kroky k boji proti otroctví a obchodování s lidmi:

  • Provedení přezkumu našeho dodržování novodobého otroctví.
  • Přezkoumání našich zásad.
  • Poskytování školení novým zaměstnancům.Toto prohlášení je učiněno v souladu s § 54 (1) zákona Spojeného království o novodobém otroctví z roku 2015 a představuje naše prohlášení o boji proti otroctví a obchodování s lidmi za finanční rok končící 30. dubna 2022.

Prohlášení bylo schváleno představenstem společnosti dne 7. března 2023.