ZÁSADY POLITIKY

Novodobé otroctví je trestný čin a porušení základních lidských práv. Může nabývat různých forem jako například otroctví, nevolnictví, nucená a povinná práce nebo obchodování s lidmi, jejichž společným rysem je zbavení jedince osobní svobody jinou osobou s úmyslem využívat tohoto jedince k osobním nebo obchodním účelům. NCH Corporation včetně dceřiných společností (společně „NCH“ nebo „my“) zastává přístup nulové tolerance novodobého otroctví. Zavazujeme se ve veškerých obchodních jednáních a vztazích jednat eticky a čestně a zavést a prosazovat účinné systémy a kontrolní opatření proti otroctví a obchodování s lidmi v rámci celé NCH a našich dodavatelských řetězců.

NCH se rovněž zavazuje zajistit transparentnost v naší společnosti a transparentní přístup k boji s novodobým otroctvím v našich dodavatelských řetězcích v souladu s informační povinností vyplývající ze zákona Spojeného království o moderním otroctví z roku 2015. Stejně vysoký standard očekáváme od veškerých spolupracovníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů a v rámci procesu uzavírání smluv zahrnujeme konkrétní zákazy využívání nucené a povinné práce, práce obětí obchodu s lidmi nebo jakýchkoliv dospělých či nezletilých osob držených v otroctví nebo nevolnictví, a očekáváme, že naši dodavatelé zajistí stejně vysoké standardy u vlastních dodavatelů.

Tato politika se vztahuje na veškeré osoby, které jakýmkoliv způsobem pracují pro nás nebo vystupují naším jménem, tj. zaměstnanci všech úrovní, vedoucí, ředitelé, agenturní pracovníci, dočasně přidělení pracovníci, dobrovolníci, stážisti, zástupci, smluvní dodavatelé, externí poradci, zástupci třetích stran a obchodní partneři.

Tato politika není součástí zaměstnaneckých smluv a může podléhat občasným úpravám.

ODPOVĚDNOST ZA POLITIKU

Obecnou odpovědnost za soulad politiky s právními a etickými povinnostmi má správní rada, které rovněž zodpovídá za dodržování politiky všemi subjekty, o nichž rozhoduje.

Primární odpovědnost za prosazování této politiky v každodenním provoze, sledování jejího používání a účinnosti, zodpovídání dotazů a audit vnitřních kontrolních systémů a postupů k zajištění účinného boje proti novodobému otroctví má právní oddělení NCH a členové vedení dodavatelského řetězce.

Za dostatečné porozumění této politice a jednání v souladu s ní a za adekvátní a pravidelná školení zaměstnanců související s touto politikou a problematikou novodobého otroctví v dodavatelských řetězcích zodpovídají manažeři společnosti všech úrovní u zaměstnanců jim podřízeným.

Vyzýváme vás k vyjádření připomínek k této politice a navrhnutí možných zlepšení. Podporujeme veškeré připomínky, návrhy a dotazy, které směřujte na adresu compliance@nch.com.

ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S POLITIKOU

Je vaší povinností si tuto politiku přečíst, porozumět jí a jednat v souladu s jejími zásadami.

Prevence, odhalení a nahlášení případů novodobého otroctví v jakékoliv součásti naší společnosti nebo dodavatelských řetězců je odpovědností všech osob, které jakýmkoliv způsobem pracují pro nás nebo vystupují naším jménem. Musíte se vyhýbat veškerým aktivitám, které by mohly vést k porušení této politiky nebo k podezření na její porušení.

Pokud se domníváte nebo máte podezření, že došlo k rozporu s touto politikou nebo by tento rozpor mohl nastat, musíte o této skutečnosti neprodleně obeznámit svého přímého nadřízeného, hlavní kontaktní osobu společnosti nebo kontaktovat linku důvěry na telefonním čísle 001-888-471-4033.

Doporučujeme vám upozornit na jakýkoliv případ nebo podezření na případ novodobého otroctví v jakékoliv části naší společnosti nebo dodavatelských řetězců všech úrovní v co nejbrzčím stádiu.

Pokud se domníváte nebo máte podezření, že došlo k rozporu s touto politikou nebo by tento rozpor mohl nastat, musíte o této skutečnosti neprodleně obeznámit globálního ředitele oddělení souladu s právními předpisy na e-mailové adrese compliance@nch.com nebo skutečnost co nejdříve nahlásit v souladu s pravidly politiky na ochranu oznamovatelů.

Pokud si nejste jistí, zda konkrétní jednání, zacházení se zaměstnanci obecně nebo pracovní podmínky zaměstnanců na kterékoliv úrovni našich dodavatelských řetězců lze považovat za některou z forem novodobého otroctví, upozorněte na tuto skutečnost globálního ředitele oddělení souladu s právními předpisy nebo skutečnost oznamte lince důvěry.

Chceme podporovat otevřenost a postavíme se za každého, kdo v dobré víře oprávněně upozorní na potenciální problém, i pokud se prokáže, že šlo o omyl. Vynasnažíme se zajistit, že s nikým nebude nepříznivě zacházeno v důsledku toho, že v dobré víře nahlásil podezření na výskyt jedné z forem novodobého otroctví v rámci celé naší společnosti nebo v kterémkoliv dodavatelském řetězci. Nepříznivým zacházením se chápe výpověď z pracovního poměru, disciplinární řízení, výhrůžky a jakékoliv další nepříznivé zacházení ve spojitosti s upozorněním na problém. Domníváte-li se, že s vámi bylo nepříznivě zacházeno, neprodleně skutečnost nahlaste personálnímu oddělení nebo globálnímu ředitele oddělení souladu s právními předpisy. Pokud se situaci nepodaří napravit a jste zaměstnancem společnosti, měli byste v souladu s místními předpisy podat oficiální stížnost.

INFORMOVANOST O POLITICE A ŠÍŘENÍ

Zaškolení do této politiky a otázky rizika novodobého otroctví v dodavatelských řetězcích naší společnosti je součástí úvodního školení všech nových spolupracovníků a podle potřeby budou probíhat další pravidelná školení.

O našem přístupu nulové tolerance novodobého otroctví v rámci společnosti i dodavatelských řetězců musíme informovat veškeré dodavatele, poskytovatele a obchodní partnery při navázání obchodního vztahu a dále tento přístup dle potřeby prosazovat.

PORUŠENÍ ZÁSAD POLITIKY

Se zaměstnancem, který poruší zásady této politiky, bude zahájeno disciplinární řízení, jehož výsledkem mohou být formální kroky včetně výpovědi z pracovního poměru.

V případě porušení zásad této politiky si vyhrazujeme právo ukončit vztahy s ostatními jedinci a organizacemi jednající naším jménem.