POLICYFÖRKLARING

Modernt slaveri är ett brott och kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Det förekommer i olika former såsom slaveri, träldom, tvångsarbete eller människohandel, som alla innebär berövandet av en annan människas frihet för personlig eller kommersiell vinning. NCH Corporation och dess dotterbolag (samlat i denna text under “NCH”, “vi” eller “vår”) har en nolltolerans mot modernt slaveri och är fast beslutna att agera etiskt och med integritet vid alla affärer och relationer, samt att införa och genomdriva effektiva metoder och åtgärder för att se till att modernt slaveri inte pågår någonstans inom verksamheten eller i någon av distributionskedjorna.

I överensstämmelse med lagstiftningen ”UK Modern Slavery Act 2015” om skyldigheten att offentliggöra information, är vi även fast beslutna att se till att det finns en klarhet och tydlighet inom verksamheten och sättet att motarbeta modernt slaveri inom distributionskedjorna. Vi förväntar oss samma höga standard från alla våra avtalsparter, leverantörer och övriga affärspartners. Som en del av våra avtalsprocesser, har vi särskilda förbud som skyddar både vuxna och barn mot tvångsarbete, människohandel, slaveri eller träldom. Vi förväntar oss att våra leverantörer håller sina egna leverantörer till samma höga standard.

Denna policy berör alla individer som jobbar för oss eller på våra vägnar och inkluderar alla anställda oavsett nivå; chefer, styrelseledamöter, uthyrningspersonal, utstationerad personal, frivilligarbetare, praktikanter, ombud, leverantörer, externa konsulter, tredjepartsrepresentanter och affärspartners.

Denna policy utgör inte någon del av arbetstagarnas anställningsavtal och kan komma att kompletteras.

ANSVAR FÖR POLICYN

Styrelsen har övergripande ansvar för att se till att alla under deras tillsyn följer den, samt att policyn är i enlighet med våra juridiska och etiska skyldigheter.

NCH:s juridiska team och cheferna inom distributionskedjorna har det huvudsakliga, dagliga ansvaret för att verkställa denna policy, undersöka dess nytta och effektivitet, svara på frågor kring den, samt granska interna metoder och tillvägagångssätt för att säkerställa att de är effektiva i motverkandet av modernt slaveri.

Ledningen på alla nivåer ansvarar för att se till att de personer som rapporterar till dem förstår och följer denna policy, samt att de regelbundet ges lämplig utbildning kring policyn och modernt slaveri inom distributionskedjor.

Du är välkommen att komma med kritik på denna policy och föreslå förbättringar. Kommentarer, förslag och frågor skickas till compliance@nch.com.

FÖLJANDET AV POLICYN

Se till att du har läst, förstått och instämmer med denna policy.

Alla som jobbar för oss eller som är under vår kontroll ansvarar för att förhindra, upptäcka och rapportera modernt slaveri i någon del av verksamheten eller distributionskedjorna. Du är skyldig till att undvika aktiviteter som kan leda eller antyda till brott mot denna policy.

Du måste underrätta din funktionsansvariga chef, huvudkontakt eller telefonhjälplinjen på 001-888-471-4033 så fort som möjligt om du tror eller misstänker att det har inträffat, eller kommer att inträffa, något i konflikt med denna policy.

Vi uppmuntrar att du så tidigt som möjligt tar upp bekymmer kring frågor eller misstankar om modernt slaveri inom alla delar av vår verksamhet eller distributionskedjor.

Om du tror eller misstänker att det har skett, eller kommer att ske, ett brott mot denna policy måste du meddela den globala efterlevnadsansvariga via mejl till compliance@nch.com eller rapportera det enligt vår policy kring larm om missförhållanden (Whistleblowing Policy) så fort som möjligt.

Om du är osäker på om en viss handling, behandling av anställda eller deras arbetsförhållanden inom våra distributionskedjor innebär någon form av modernt slaveri, ta upp det med den globala efterlevnadsansvariga eller telefonhjälplinjen.

Vi uppmuntrar ärlighet och kommer att ge stöd till dem som i god tro tar upp bekymmer och oro under denna policy, även om det visar sig vara felaktigt. Vi är fast beslutna att se till att ingen utsätts för något slags skadligt beteende till följd av att i god tro ha rapporterat misstanke om någon form av modernt slaveri inom vår verksamhet eller några av våra distributionskedjor. Skadligt beteende innefattar avvisande och avståndstagande, disciplinära åtgärder, hotelser eller andra negativa behandlingar i samband med att ha tagit upp bekymmer. Om du känner att du har utsatts för sådan behandling ska du omedelbart informera HR-avdelningen eller den globala efterlevnadsansvariga. Om problemet inte löses, bör du officiellt ta upp det genom en förhandlingsframställan.

INFORMATION OCH KÄNNEDOM OM DENNA POLICY

Utbildning kring denna policy, och konsekvenserna som vår verksamhet står inför om det pågår modernt slaveri inom distributionskedjorna, är en del av introduktionsprocessen för alla individer som jobbar för oss. Regelbunden utbildning kommer att erbjudas.

Vår nolltolerans mot modernt slaveri inom verksamheten och distributionskedjorna måste förmedlas till alla leverantörer, avtalsparter och affärspartners i början av affärsrelationen, samt förstärkas därefter om det ses lämpligt.

BROTT MOT POLICYN

Den anställde som bryter mot denna policy kommer att ställas inför disciplinära åtgärder som skulle kunna leda till tjänsterelaterade konsekvenser, inklusive avskedande.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta samarbete med individer och organisationer som jobbar på våra vägnar om de bryter mot denna policy.