Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

SŁOWNIK

Zapoznaj się ze słownikiem, aby uzyskać więcej informacji o niektórych terminach technicznych związanych z każdą z naszych 6 platform biznesowych: Lubricants, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Wastewater i Water Treatment.

A-gloss
 • Amylaza - enzym, który zapoczątkowuje rozkład węglowodorów.
 • Atomizery spalania - dodatki, które zmniejszają napięcie powierzchniowe paliwa skutkujące jego większą atomizacją (mniejsze kropelki). Pomagają poprawiać spalanie i zmniejszają emisje.
B-gloss
 • Bacillus – fakultatywne, beztlenowe bakterie Gram ujemne. Bakterie specjalnie wybierane do zastosowań w obszarze oczyszczania ścieków ze względu na zdolność do rozkładania tłuszczów, olejów i smarów
 • Bakterie tlenowe - bakterie, które do namnażania się wymagają tlenu/powietrza.
 • BZT - biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Określa ilość tlenu wymaganego przez mikroorganizmy tlenowe do rozkładania materii organicznej w instalacji ściekowej.
C-gloss
 • Cetan - bezbarwny, płynny węglowodór. Łatwo ulega zapłonowi pod wpływem ciepła.
 • Common Rail Technology - pompa wysokociśnieniowa przenosi paliwo do systemu wtrysku "common rail". System wtryskuje dokładną ilość paliwa pod ciśnieniem do 25 000 psi do komory spalania za pomocą sterowanych komputerowo elektronicznych wtryskiwaczy. Te ostatnie są niezależne od prędkości obrotowej silnika i obciążenia.
 • ChzT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Określa ilość materii organicznej w ściekach.
D-gloss
 • Dielektryk/Wytrzymałość dielektryczna - test olejów i rozpuszczalników stosowanych w urządzeniach elektrycznych. Pełna nazwa to dielektryczne napięcie przebicia. Dwie płytki metalowe zanurzane są w cieczy i przepuszczany jest przez nie prąd elektryczny o zwiększającym się napięciu, gdy prąd jest w stanie "przebić" się przez ciecz, odnotowywana jest wartość napięcia przebicia.
 • Dodatki do oleju napędowego - dodatki te stosowane są do poprawienia wydajności oleju napędowego (poprawiają spalanie, zmniejszają zanieczyszczenie, redukują emisje spalin i zwiększają smarowność).
 • Dodatki smarnościowe - kontrola tarcia i zużycia przez nałożenie warstwy środka zmniejszającego tarcie pomiędzy dwie poruszające się względem siebie powierzchnie.
E-gloss
 • Emisje (Mobilne źródła - pojazdy) - spalanie paliw prowadzi do emisji gazów spalinowych, które traktowane są jako zanieczyszczenia. Woda i CO2 nie mieszczą się w tej kategorii, ale tlenek węgla, tlenek azotu i węglowodory podlegają kontroli w świetle przepisów. Wszystkie trzy związki emitowane są przez silniki benzynowe. Silniki wysokoprężne emitują także cząstki stałe (np. PM10)
 • Emisje (Źródła stacjonarne) - skład paliwa może mieć wpływ na wielkość emisji tlenków siarki oraz cząstek stałych z elektrowni. Lokalne urzędy kontrolują zawartość siarki w ciężkich olejach opałowych stosowanych w takich obiektach
 • Emulgacja - mieszanie oleju z wodą lub jakichkolwiek dwóch substancji, które w sposób naturalny nie mieszają się z sobą i wymagające emulgatora.
 • Emulgator - substancja, która umożliwia mieszanie się oleju i wody lub jakichkolwiek dwóch substancji, które w sposób naturalny nie mieszają się z sobą.
 • EN590 - Norma EN 590 określa wymogi w zakresie właściwości fizycznych jakie olej napędowy musi spełnić, aby można było go sprzedawać na terenie UE, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Obecnie norma zezwala na domieszkę do 7% biodiesla (tj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych) do 'tradycyjnego' oleju napędowego.
 • Enzym - substancja, zwykle stosowana w małych ilościach w stosunku do reagentów, która modyfikuje i zwiększa szybkość reakcji nie biorąc w niej udziału.
F-gloss
 • Fakultatywne bakterie beztlenowe - bakterie, które rozmnażają się z dostępem i bez dostępu do powietrza.
 • FAME - estry metylowe kwasów tłuszczowych. FAME powstaje w wyniku katalizowanej zasadowo reakcji pomiędzy tłuszczami (oleje roślinne, zwierzęce lub zużyte oleje kuchenne) lub kwasami tłuszczowymi i metanolem. Ma właściwości fizyczne podobne do tradycyjnego oleju napędowego, jest nietoksyczny i ulega biodegradacji. Cząsteczki w biodieslu to głównie FAME
 • Filtr cząstek stałych - filtr cząstek stałych (DPF) jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania cząstek stałych lub sadzy ze spalin. Filtr DPF regenerowany jest zwykle przez działanie pasywne (temperatura wylotowa jest dostatecznie wysoka aby wypalić cząstki sadzy).
 • FOG - tłuszcze, oleje i smary. Wartość określa stężenie tych elementów w ściekach. Tłuszcze, oleje i smary są największym problemem dla klientów w przypadku przemysłowych instalacji ściekowych (separatory tłuszczu). Poziom FOG nie jest parametrem testowym ścieków.
I-gloss
 • Inhibitory - inhibitory korozji pomagają chronić konstrukcje lub powierzchnie.
 • Inhibitor korozji - dodatek, który chroni powierzchnie metali przez chemicznym działaniem wody lub zanieczyszczeń.
 • Inhibitory utleniania - dodatki, które spowalniają utlenianie magazynowanego paliwa, które mogłoby prowadzić do tworzenia się żywic oraz zatykania instalacji.
J-gloss
 • Jakość oleju napędowego - na jakość oleju napędowego wpływ ma proces produkcji. Wydobywa się gorszej jakości paliwa kopalniane. Najlepsze składniki używane są do produkcji benzyny, paliwa lotniczego i nafty. Część na olej napędowy jest poddana rafinacji, aby spełnić minimalne normy na rynkach regionalnych, jednakże jego jakość może być różna pomiędzy regionami, a nawet w obrębie tego samego regionu.
K-gloss
 • Katalizator - integralna część instalacji kontroli spalin w pojazdach od 1975 r. Rolą katalizatora jest zamiana szkodliwych zanieczyszczeń na mniej szkodliwe emisje. Katalizatory utleniające pomagają usuwać węglowodory i tlenek węgla (CO) ze spalin, podczas gdy katalizatory redukcyjne pozwalają kontrolować emisje tlenków azotu (NOx).
 • Komórki wegetatywne - komórki bakterii zdolne do aktywnego wzrostu.
 • Kwas chlorowodorowy - związek chemiczny kwasu chlorowodorowego jest wodnym (bazującym na wodzie) roztworem chlorowodoru (HCl). Jest to silny kwas, główny składnik kwasu żołądkowego i ma szerokie zastosowania przemysłowe. Wysoce korozyjna ciecz.
 • Kwas fosforowy - czysty wodny roztwór 75-85% (najczęściej spotykany) to ciecz klarowna, bez zapachu, bezwonna, nielotna, raczej lepka, o konsystencji syropu, ale ciągle płynna. Kwas fosforowy jest bardzo często stosowany jako 85% roztwór wodny kwasu fosforowego lub H3PO4. Ponieważ jest to skoncentrowany kwas, roztwór 85% może być korozyjny, chociaż nie jest toksyczny po rozpuszczeniu.
 • Kwas sulfamidowy - kwas sulfamidowy, zwany także kwasem amidosulfonowym, kwasem amidosiarkowym jest związkiem cząsteczkowym o formule H3NSO3. Ten bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie związek chemiczny znajduje wiele zastosowań. Kwas sulfaminowy należy do następującego szeregu związków chemicznych: H2SO4 (kwas siarkowy), H3NSO3 (kwas sulfaminowy ), H4N2SO2 (sulfamid)
 • Kwasy tłuszczowe - kwasy powstające w procesie rozkładu tłuszczów. Kwasy te nie rozpuszczają się łatwo w wodzie i mogą być używane jako źródło energii dla większości komórek.
L-gloss
 • Liczba cetanowa - określa zdolność oleju napędowego do zapłonu. Im wyższa liczba cetanowa, tym łatwiej paliwo ulega spalaniu przy ustalonym ciśnieniu (w silniku wysokoprężnym).
 • Liczba oktanowa - standardowa miara wydajności benzyny. Im wyższa liczba oktanowa, tym bardziej paliwo może zostać sprężone przed zapłonem (bez iskry). Ogólnie rzecz biorąc, paliwa o wyższej liczbie oktanowej stosowane są w wysokowydajnych silnikach spalinowych, które wymagają wyższych stopni sprężania.
 • Lipaza - enzym, który zapoczątkowuje rozkład tłuszczów, olejów i smarów.
M-gloss
 • Materia organiczna - materiał, który pochodzi od organizmu uprzednio żyjącego i ulega rozkładowi lub stanowi produkt rozkładu lub składa się ze związków organicznych.
N-gloss
 • Nagar - cienki, nierozpuszczalny, niedający się zetrzeć nalot powstający we wnętrzu silnika. Nalot ten może powodować przywieranie i złe działanie części poruszających się względem siebie w bardzo bliskiej odległości. W silnikach wysokoprężnych określany terminem 'lakier'.
 • Nagary - twarde lub trwale nagromadzone osady, pozostałości olejowe oraz resztki węglowe z powodu przedmuchu niespalonego lub częściowo spalonego paliwa lub częściowego rozkładu oleju smarującego skrzynię korbową. Woda z kondensacji produktów spalania, węgla, pozostałości z dodatków do paliwa lub oleju smarującego, pył i cząstki metalowe także przyczyniają się do powstawania nagaru.
 • N - azot. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej siedem. W temperaturze pokojowej jest to gaz składający się z cząsteczek dwuatomowych, bezbarwny i bezwonny.
 • Niepalna - jakakolwiek substancja, która nie podtrzymuje palenia. Wiele zakazanych rozpuszczalników fluorowanych i chlorowanych było niepalnych. Obecnie coraz większa liczba rozpuszczalników jest łatwopalna lub palna.
O-gloss
 • Odtłuszczacze bazujące na wodzie - Odtłuszczacze, które zwykle zawierają ponad 50% wody.
 • Odtłuszczacze rozpuszczalnikowe - Odtłuszczacze, które zawierają ponad 50% ropy lub rozpuszczalników terpenowych.
P-gloss
 • Palna [flammable] - jakakolwiek substancja, która podtrzymuje spalanie. Dla potrzeb oznaczania produktów każdy produkt z temperaturą zapłonu 38°C lub niższą uważa się za łatwopalny. Ciecze palne ulegają zapłonowi przy kontakcie z iskrą lub wyładowaniem elektrycznym.
 • Palny - Ciecz lub ciało stałe, które samoistnie pali się po zapłonie.
 • Parowanie - szybkość, z jaką ciecz zmienia swój stan z ciekłego w gazowy. Rozpuszczalniki z niską temperaturą zapłonu oraz silnie palne zwykłe odparowują szybko.
 • P - fosfor. Niemetaliczny związek chemiczny o symbolu P i liczbie atomowej 15.
 • Środki penetrujące - Dodatki, które przenikając przez smar/zabrudzenia umożliwiając lepsze czyszczenie lub smarowanie.
 • Płukanie kompletne - nie pozostawia tłustych pozostałości, które przyciągają pył. Nie ma potrzeby zeskrobywania po zastosowaniu.
 • Podnoszenie liczby cetanowej - dodatek (zwykle azot organiczny), który podwyższa liczbę cetanową paliwa, co pozwala na jego lepsze spalanie.
 • Pozostałości węglowe - materiał koksowy pozostający po tym jak olej został wystawiony na działanie wysokich temperatur w kontrolowanych warunkach.
 • Protaza - enzym, który zapoczątkowuje rozkład białek.
 • Przechwytywacz tłuszczu - zewnętrzny (zwykle zakopany w ziemi) fizyczny separator tłuszczu i elementów stałych ze ścieków. Jest to zwykle punkt końcowy zanim ścieki trafią do miejskiej kanalizacji.
 • Przedmuch - przedostawanie się niespalonego paliwa i gazów spalinowych przez pierścienie tłoków do obudowy wału korbowego w silnikach spalinowych. Skutkuje to rozcieńczeniem i zanieczyszczeniem oleju silnikowego i utratą mocy.
 • Przegroda/Jaz - fizyczna bariera w separatorze tłuszczu, która pozwala na oddzielanie zawiesin i zestalonych tłuszczów od wody.
 • Pseudomonas - bakterie, które nie tworzą zarodników i pozostają komórkami wegetatywnymi.
 • Punkt zapłonu - najniższa temperatura (w °C), w której nastąpi zapłon rozpuszczalnika w kontakcie ze źródłem zapłonu.
R-gloss
 • Rozpuszczalnik - związek węglowodorowy lub chlorowany o zdolności do całkowitego odparowania. Każda substancja zdolna do rozpuszczenia innej substancji i tworzenia mieszaniny.
 • Rozpuszczalniki chlorowane/fluorowane - materiały ropopochodne, do których zostały dodane chlor i fluor, by zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ich palność.
 • Rozpuszczalnik ropopochodny - ciecz węglowodorowa pochodząca z rafinowanej lub częściowo rafinowanej ropy naftowej lub gazu ziemnego.
 • Rozpuszczalnikowe środki czyszczące - rozbijają i usuwają osady dla poprawy emisji spalin i ogólnego działania.
 • Rozpuszczony tlen (DO) - wynik pomiaru ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie i dostępnego do wspierania rozwoju bakterii.
 • Rozszerzalność wodna - Rozpuszczalnik/detergent do stosowania rozpuszczony w wodzie.
S-gloss
 • Selektywna redukcja katalityczna (SCR) - Selektywna redukcja katalityczna (SCR) zamienia tlenki azotu (NOx), przy pomocy katalizatora oraz środka chemicznego na azot (N2) i wodę. Ten środek chemiczny jest zwykle roztworem mocznika (np. Adblue), który jest wtryskiwany do strumienia wylotowego i w kontakcie z katalizatorem SCR, wytwarza amoniak, który następnie zamienia NOx na azot i wodę.
 • Separator tłuszczu - Przechwytywacz tłuszczu, wewnętrzny, naziemny lub podziemny. Separator tłuszczu jest urządzeniem do oddzielania i przechwytywania tłuszczów i odpadów z żywności ze ścieków z kuchni przemysłowych.
 • Silnik benzynowy - silnik spalania wewnętrznego o zapłonie iskrowym, którego paliwem jest benzyna. Proces spalania przedstawia się następująco:
  1. Suw ssania - paliwo miesza się z powietrzem
  2. Suw sprężania - tłok idzie w górę, następuje sprężenie mieszanki powietrza z paliwem
  3. Suw spalania - Mieszanina paliwa z powietrzem ulega zapłonowi za pomocą świecy zapłonowej
  4. Wydech - tłok idzie do góry, wypycha spaliny przez zawód wylotowy
 • Silnik Diesla - skonstruowany przez Rudolfa Diesla i opatentowany w 1892 roku, silnik wysokoprężny jest silnikiem spalinowym o spalaniu wewnętrznym, który wykorzystuje wzrost temperatury pod wpływem sprężania powietrza do zainicjowania zapłonu i spalania paliwa wtryskiwanego do komory spalania. Proces spalania przedstawia się następująco:
  1. Suw ssania - zawór wlotowy otwiera się, powietrze wlatuje, tłok wykonuje ruch w dół
  2. Suw sprężania - tłok idzie w górę, następuje sprężenie powietrza (pogrzanego do temp. powyżej 540°C)
  3. Suw spalania - następuje wtrysk paliwa (we właściwym momencie), zapłon, tłok idzie w dół
  4. Wydech - tłok idzie do góry, wypycha spaliny przez zawód wylotowy
 • Środki dyspergujące i detergenty - dodatki, które pomagają rozpuszczać i rozpraszać nagary i osady oczyszczając układ paliwowy.
 • Środki odwadniające - dodatki, które oddzielają i wypychają wodę na dno zbiornika. Pomagają zmniejszyć możliwość zablokowanie filtrów w zimie z powodu tworzenia się kryształków lodu.
 • Środki penetrujące - Dodatki, które przenikając przez smar/zabrudzenia umożliwiając lepsze czyszczenie lub smarowanie.
 • SS - zawiesiny stałe. Małe cząsteczki stałe, które pozostają w formie zawiesiny w wodzie. Ich zawartość stosowana jest jako wskaźnik jakości wody. Usuwanie zawiesin stałych zwykle odbywa się z wykorzystaniem sedymentacji i/lub filtrów wody. Po tym następuje dezynfekcja, by zagwarantować, że jakakolwiek ilość zawiesin stałych zostaje usunięta.
 • Siarka - naturalny środek smarny w oleju napędowym, które zapewnia lepsze smarowanie. Jednakże, aby uniknąć uwalniania dwutlenki siarki (SOx) itd., Unia Europejska ogranicza poziom siarki w oleju napędowym do maksymalnie 10 ppm.
 • Silnik turbo - silnik turbo oznacza dowolny silnika wysokoprężny wyposażony w turbosprężarkę. Turbosprężanie powoduje sprężenie powietrza, tak że więcej powietrza można wprowadzić do cylindra z większą ilością paliwa, aby zyskać na mocy silnika. Powszechnie stosowany w nowoczesnych samochodach oraz ciężarówkach z silnikiem Diesla dla uzyskania wyższych osiągów, niższych poziomów emisji oraz zwiększonej wydajności z podobnej pojemności silnika.
T-gloss
 • Terpeny - naturalne rozpuszczalniki, które występują w większości podstawowych olejów i żywicach roślin - większość terpenów przemysłowych pochodzi ze skórek owoców cytrusowych lub drzew sosny.
 • Tlenek azotu - tlenki azotu (NOx, NxO) odnoszą się do binarnych związków tlenu i azotu lub mieszaniną tych związków chemicznych
 • TSS - całkowita zawartość zawiesin. Wielkość, która określa procentową ilość ciał stałych, które są zawieszone w wodzie. Te cząsteczki nie są zwykle widoczne gołym okiem.
U-gloss
 • Układ recyrkulacji spalin (EGR) - układ pozwalający redukować emisję tlenków azotu (Nox). Za pośrednictwem zaworu system miesza część gazów wylotowych z pobieranym powietrzem. Zmniejsza to ilość potrzebnego tlenu skutkując niższymi temperaturami spalania, tym samym redukując tendencję do tworzenia się tlenków azotu. W większości układów EGR wylot zostaje także schłodzony zanim nastąpi jego zmieszanie z gazem.
V-gloss
 • VOC - lotne związki organiczne są organicznymi związkami chemicznymi, które łatwo tworzą opary w normalnej temperaturze i ciśnieniu, są bezbarwne i bezwonne. Zwane są organicznymi, ponieważ zawierają węgiel w swoich strukturach cząsteczkowych.
W-gloss
 • WWTP - zakład oczyszczania ścieków.
 • Wypompowanie - zawartość przechwytywacza tłuszczu (woda, tłuszcze, smary i oleje oraz odpady stałe) wypompowane są przez ssanie do zbiornika lub cysterny.
 • Z-gloss
  • Zarodnik - zarodnik bakterii Bacillus jest nieaktywną, uśpioną komórką otoczoną swego rodzaju powłoką.
  Przechwytywacz tłuszczu - zewnętrzny (zwykle zakopany w ziemi) fizyczny separator tłuszczu i elementów stałych ze ścieków. Jest to zwykle punkt końcowy zanim ścieki trafią do miejskiej kanalizacji.

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.