Du kan få yderligere oplysninger om nogle af de tekniske udtryk, der er tilknyttet hver af vores seks forretningsplatforme – smøremidler og brændstofadditiver, vedligeholdelse, rengøring af dele, Partsmaster, spildevand og vandrensning – på vores ordliste.

A-gloss
 • Aerobisk vækst - bakterier, der kræver oxygen/luft for at kunne gro.
 • Afvandingsmidler - additiver, der adskiller og skubber vandet ned til bunden af tanken. Hjælper med at reducere filtertilstopninger om vinteren pga. isdannelse.
 • Amylase - enzym, der indleder nedbrydning af kulhydrater.
 • Antændelsespunkt - den laveste temperatur (°C), hvorved et opløsningsmiddel antændes, når det eksponeres for en antændelseskilde.
 • Antikorrosionsmidler - additiv, der beskytter lubrikerede metaloverflader imod kemiske angreb fra vand og andre kontaminanter.
B-gloss
 • Bacillus - gramnegative fakultative anaerobe bakterier. Benyttes specifikt til spildevandsformål grundet deres evne til at nedbryde fedt og olier.
 • Baffel/stemmeværk - fysisk barriere i en fedtudskiller, der muliggør separation af faste emner fra vand.
 • Benzinmotor - en benzinmotor er en intern forbrændingsmotor med gnistantændelse designet til at køre på benzin. Således foregår eksplosionsprocessen:
  1.Indsugningsslag – brændstof blandes med luft
  2.Kompressionsslag – stemplet går op, blandingen af brændstof og luft komprimeres
  3.Antændelsesslag – brændstof/luft antændes ved brug af et tændrør
  4.Udstødning – stemplet går op og presser udstødningen ud igennem udstødningsventilen
 • BOD - krav om biologisk oxygen. Målinger, der bestemmer den mængde oxygen, der skal bruges af aerobiske organismer, som nedbryder organisk indhold i et spildevandssystem.
C-gloss
 • Cetan - farveløs, flydende kulbrinte. Antændes let, når det udsættes for små mængder varme.
 • Cetanboostere - et additiv (sædvanligvis et organisk nitrat), der øger brændstoffets cetantal af hensyn til forbedret forbrænding.
 • Cetantal - cetantallet er et mål for dieselbrændstoffets antændingskvalitet. Jo højere cetantallet er, desto nemmere forbrændes brændstoffet ved en given kompressionsindstilling (såsom i en dieselmotor).
 • COD - kemisk oxygenkrav. Målinger, der bestemmer mængden af organisk materiale i spildevand.
 • Commonrailteknologi - en højtryksbrændstofpumpe overfører brændstof til et commonrailsystem (hulaksel). Dette opbevarer og leverer derefter præcise mængder brændstof ved op til 25.000 psi til forbrændingskammeret via computerkontrollerede elektroniske indsprøjtningsdyser. Sidstnævnte er uafhængig af motorhastighed og -belastning.
D-gloss
 • Dielektrisk/dielektisk styrke - en test til olier og opløsningsmidler, der anvendes på elektriske dele. Den komplette betegnelse er dielektisk nedbrydningsspænding. To metalplader nedsænkes i en væske, og der sendes en voksende elektrisk strøm mellem dem. Når spændingen er tilstrækkeligt høj til at "bryde" væsken, registreres strømmens spænding.
 • Dieseladditiver - dieseladditiver anvendes til at forbedre ydeevnen af dieselbrændstof (forbedre forbrænding, reducere forurening, reducere udledninger og forøge lubricitet).
 • Dieselmotor - dieselmotoren blev designet og patenteret af Rudolf Diesel i 1892 og er en indvendig forbrændingsmotor, der anvender varme fra kompression til at indlede antænding og afbrænde det brændstof, der er blevet indsprøjtet i forbrændingskammeret. Således foregår eksplosionsprocessen:
  1.Indsugningsslag – indsugningsventilen åbnes, luft ledes ind, stemplet går ned
  2.Kompressionsslag – stemplet går op, luften komprimeres (opvarmes til over 540 °C)
  3.Forbrændingsslag – brændstoffet sprøjtes ind (rettidigt), tænding, stemplet går ned
  4.Udstødning – stemplet går op og presser udstødningen ud igennem udstødningsventilen
 • Dieselkvalitet - kvaliteten af brændstoffet påvirkes af produktionsprocessen. Grovere kvaliteter af råolie udvindes. De bedste dele anvendes til at producere benzin, flybrændstof og petroleum. Dieselbrændstof raffineres med henblik på at imødekomme minimumsstandarder for regionale markeder. Kvaliteten kan dog variere fra område til område og også internt i de enkelte områder.
 • Dispergerings- og vaskemidler - additiver, der kan hjælpe med at fortrænge uønskede kontaminanter og rengøre brændstofrøret.
E-gloss
 • Emissioner (mobile kilder - køretøjer) - forbrænding af brændstof fører til udledning af de udstødningsgasser, der kan blive betragtet som forureningsemner. Vand og CO2 er ikke omfattet af denne kategori, men CO, NOx og kulbrinter er underlagt kontrol fra myndighedernes side. Alle tre udledes af benzinmotorer. Dieselmotorer udsender også partikler (f.eks. PM10)
 • Emissioner (stationære kilder) - brændstofsammensætning kan påvirke udledninger af svovloxider og partikler fra elværker. Lokale myndigheder kontrollerer svovlindholdet af de tunge brændstofolier, der anvendes til sådanne formål.
 • Emulgering - blanding af olie og vand eller øvrige kombinationer af to emner, der ikke naturligt kan blandes af sig selv, og som kræver en emulgator.
 • Emulgator - et emne, der fremmer blanding af olie og vand eller øvrige kombinationer af to emner, der ikke naturligt kan blandes af sig selv.
 • EN590 - EN590 beskriver de fysiske egenskaber, der kendetegner al automobildiesel, hvis den skal sælges i EU, Kroatien, Island, Norge og Schweiz. P.t. tillades iblanding af op til 7 % biodiesel (dvs. fedtsyrebaserede methylætere) i "traditionel" diesel.
 • Enzym - et emne, sædvanligvis i små mængder i forhold til de reaktanter, der modificerer og forøger reaktionshastigheden uden at være en del af processen.
F-gloss
 • Fakultativ anaerobisk vækst - bakterier, der vokser med eller uden oxygen/luft.
 • FAME - fedtsyrebaserede methylætere. FAME produceres af en alkali-katalyseret reaktion mellem fedtstoffer (vegetabilske, animalske eller brugte madolier) eller fedtsyrer og metanol. Det har fysiske egenskaber, der minder om konventionel diesel og er ikke-toksisk og biologisk nedbrydeligt. Molekylerne i biodiesel er primært FAME
 • Fedtstopper - udendørs (sædvanligvis nedkravet) fysisk separator, der adskiller fedt og faste emner fra spildevand. Dette er sædvanligvis det sidste punkt, før spildevandet sendes ind til byen.
 • Fedtsyrer - syrer, der produceres, når fedtstoffer nedbrydes. Disse syrer er ikke højtopløselige i vand og kan anvendes til energi af de fleste celletyper.
 • Fedtudskiller - indendørs fedtstopper monteret over eller under jordniveau. En fedtudskiller er en enhed, der er designet til at adskille og opfange affaldsfedt og faste førdevarerester fra vandet i produktionskøkkener.
 • Fernis - en tynd, uopløselig, ikke-aftørbar film, der dannes på motorens indvendige dele. Kan forårsage klæbning og fejlfunktionalitet i bevægelige dele på steder med begrænset plads. Kaldes lak i dieselmotorer.
 • FOG - fedtstoffer og olie. Et mål, der bestemmer koncentrationen af disse emner i spildevand. FOG er sædvanligvis det største problem for kunder med erhvervsspildevand (fedtudskillere). FOG er ikke en testet parameter for spildevand.
 • Forbrændingsforstøvere - additiver, der reducerer overfladespændingen af brændstoffet og fører til finere forstøvning (mindre dråber). Hjælper med at forbedre forbrænding og reducerer emissioner.
 • Fordampning - den hastighed, hvorved væske overgår fra at være flydende til at blive til gas. Opløsningsmidler med lavt antændingspunkt eller høj antændelighed fordamper typisk hurtigt.
 • Fosforsyre - rene 75-85 % vandige opløsninger (det mest almindelige) er rene, farveløse, lugtfri, ikke-flygtige, relativt viskøse og sirupsagtige men stadig hældbare. Fosforsyre anvendes i vid grad som en vandig opløsning bestående af 85 % fosforsyre eller H3PO4. Fordi det er en koncentreret syre, kan en opløsning på 85 % være ætsende (dog ikke toksisk) ved fortynding.
 • Friskylning - efterlader ingen olierester, der kan tiltrække støv. Intet behov for skrubning efter påføring.
G-gloss
 • Gennemtrængningsmidler - additiver, der penetrerer fedt/snavs for at fremme rengøring eller smøring.
I-gloss
 • Ikke-letantændelig - et hvilket som helst emne, der ikke understøtter forbrænding. Mange af de nu forbudte fluorinerede og klorinerede opløsningsmidler var ikke-letantændelige. I dag er flere og flere opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler letantændelige eller brændbare.
 • Inhibitorer - korrosionshæmmere hjælper med at beskytte substrater eller overflader.
K-gloss
 • Katalysator - integreret del af bilers kontrolsystem til udstødning siden 1975. De har til opgave at konvertere skadelige forureningsemner til mindre skadelige emissioner. Oxiderende konvertere hjælper med at reducere kulbrinter og kulmonoxid (CO) fra udstødningsgasser, mens reducerende konvertere kontrollerer udledningerne af nitrogenoxid (NOx).
 • Klorinerede/fluorinerede opløsningsmidler - petroleumsmaterialer, der er tilsat klor eller fluor med henblik på at gøre dem mindre letantændelige eller helt flammehæmmende.
 • Kulstofrester - koksmateriale, der bliver tilbage, når olien har været udsat for høje temperaturer under kontrollerede forhold.
L-gloss
 • Letantændelig - et hvilket som helst emne, der understøtter forbrænding. I nogle lande betyder "ikke-antændelig" det samme. Ved produktetikettering betragtes alt, der har et antændingspunkt på 38 °C eller derunder, som letantændeligt. Letantændelige væsker bryder i brand med blot en gnist eller elektrisk udladning.
 • Letantændelig - enhver væske eller ethvert fast materiale, der brænder, når det antændes af en flamme.
 • Lipase - enzym, der indleder nedbrydning af FOG.
M-gloss
 • Motoraflejringer - hård eller genstridig ophobning af slam, lak og kulstofholdige rester pga. passerende uforbrændt og delvist afbrændt brændstof eller delvis nedbrydning af krumtaphusets smøremiddel. Vand fra kondensering af forbrændingsprodukter, kulstof, brændstofrester eller smøreolieadditiver, støv og metalpartikler bidrager også.
N-gloss
 • N - Nitrogen. Er grundstoffer med atomnummer 7. Ved stuetemperatur er det en gas bestående af diatomiske molekyler, og den er farveløs og lugtfri.
 • Nitrogenoxid - nitrogenoxider (NOx, NxO) kan referere til en binær forbindelse bestående af oxygen og nitrogen eller en blanding af sådanne forbindelser.
O-gloss
 • Oktantal - oktantallet er et standardmål for ydeevnen for petroleumsbaseret brændstof/benzin. Jo højere oktantallet er, desto mere kompression kan brændstoffet modstå, før det antændes (uden en gnist). I en bredere forstand anvendes brændstoffer med et højt oktantal i højtydende benzinmotorer, der kræver større kompressionsforhold.
 • Opløsningsmidler til rengøring - løsner og fjerner aflejringer af hensyn til forbedrede udledninger og præstationer.
 • Opløsningsmiddel - kulbrinte eller klorineret forbindelse med komplet fordampningsevne. Et hvilket som helst emne, der er i stand til at opløse et andet emne for at danne en dispergeret blanding.
 • Opløsningsmiddelbaserede affedtningsmidler - affedtningsmidler, der indeholder over 50 % petroleum eller terpenopløsningsmidler.
 • Opløst oxygen (DO) - mål for mængden af opløst oxygen i vandet, der er tilgængeligt til at fremme bakterievækst.
 • Organiske emner - materiale, er kommet fra en tidligere levende organisme, og som kan henfalde, produktet af henfaldet eller en sammensætning af organiske forbindelser.
 • Oxidationsinhibitorer - additiver, der reducerer påbegyndelsen af oxidation i opbevaringstanke, hvilket kan føre til gummidannelse og tilstopninger i rør.
P-gloss
 • P - Fosfor. Et ikke-metallisk grundstof med symbolet P og atomnummer 15.
 • Partikelfilter - et dieselpartikelfilter (DPF) er en enhed, der er designet til at fjerne dieselpartikler eller sod fra udstødningsgassen. DPF'et regenereres normalt af passiv handling (udstødningstemperaturen er høj nok til at afbrænde sodpartiklerne).
 • Passerende gas - passage af uafbrændt brændstof og forbrændingsgasser forbi stempelringene i interne forbrændingsmotorer. Dette resulterer i brændstoffortynding, forurening af motorolie og tab af effekt.
 • Petroleumsbaseret opløsningsmiddel - en kulbrintevæske afledt af raffineret eller delvist raffineret råolie eller naturgas.
 • Protease - enzym, der indleder nedbrydning af proteiner.
 • Pseudomonaer - bakterier, der ikke danne en spore og forbliver en vegetativ celle.
R-gloss
 • Recirkulation af udstødningsgas (EGR) - system til reduktion af nitrogenoxidudledninger (NOx). Igennem en ventil blander det nogle af udstødningsgasserne med luftindsugning. Dette reducerer mængden af oxygen, der er behov for, hvilket fører til lavere forbrændingstemperaturer og reducerer således dannelsen af NOx. I de fleste EGR-systemer nedkøles udstødningen også, før den blandes med gas.
S-gloss
 • Saltsyre - den kemiske forbindelse saltsyre er en vandig opløsning af hydrogenkloridgas (HCl). Det er en stærk syre og den primære komponent i mavesyre og anvendes i vidt omfang i industrien. En yderst ætsende væske.
 • Selektiv katalytisk reduktion (SCR) - selektiv katalytisk reduktion (SCR) konverterer nitrogenoxider (NOx) ved hjælp af en katalysator og et kemikalie til nitrogen (N2) og vand. Kemikaliet er typisk en opløsning af urinsyre (f.eks. Adblue), der injiceres i udstødningssystemet. Ved kontakt med SCR-katalysatoren producerer det ammoniak, der efterfølgende konverterer NOx til nitrogen og vand.
 • Smøremidler - kontrol af friktion og slitage ved brug af en friktionsreducerende film mellem overflader i bevægelse.
 • Spore - en Bacillus-spore er en hvilkende celle dækket af en slags skal.
 • SS - suspenderede faste emner. Små faste partikler, der forbliver i suspension i vand. Det anvendes som en indikator for vandkvalitet. Fjernelse af SS opnås generelt igennem brug af sedimentering og/eller vandfiltre. Dette efterfølges af desinfektion med henblik på at sikre, at evt. resterende SS gøres ineffektivt.
 • Sulfaminsyre - sulfaminsyre, der også kendes som amidosulfonsyre, sulfamsyre, sulfamidsyre og amidosvovlsyre, er en molekylær forbindelse med formlen H3NSO3. Disse farveløse, vandopløselige forbindelser anvendes til mange formål. Sulfaminsyre er en del af følgende forbindelsesserier: H2SO4 (svovlsyre), H3NSO3 (sulfaminsyre), H4N2SO2 (sulfamid).
 • Svovl - et naturligt smøremiddel i et dieselbrændstof, der leverer ekstra lubricitet. Med henblik på at forebygge udslip af svovldioxidgasser (SOx) m.v. har EU dog indført en maksimumsgrænse på 10 ppm svovl i dieselbrændstof.
T-gloss
 • Terpener - naturlige opløsningsmidler, der forekommer i de fleste essentielle olier og panteharpiks – de fleste kommercielle terpener udledes af citrusskaller eller nåletræer.
 • TSS - samlede suspenderede faste emner. Mål, der bestemmer den procentdel af faste emner, der er suspenderet i vandet. Sædvanligvis er disse partikler ikke synlige for det menneskelige øje.
 • Turbomotor - turbodiesel refererer til en hvilken som helst dieselmotor, der er udstyret med en turbolader. Turboladning komprimerer luften, således at der kan presses mere luft ind i en cylinder med mere brændstof med henblik på at opnå mere effekt. Almindelige i moderne bil- og lastbiler med dieselmotorer og genererer højere effektoutput, lavere udledningsniveauer og forbedret effektivitet fra en tilsvarende motorkapacitet.
U-gloss
 • Udpumpninger - indeholdet af en fedtstopper (vand, fast FOG, faste partikler) udpumpes igennem sug i tanken i en tankvogn.
 • Udvidbarhed i vand - opløsningsmiddel/rensemiddel, der opløses i vand ved brug.
V-gloss
 • Vandbaserede affedtningsmidler - affedtningsmidler, der typisk indeholder over 50 % vand.
 • Vegetativ celle - en bakteriecelle, der er i stand til at vokse aktivt.
 • VOC - flygtige organiske forbindelser er organiske kemikalier, der nemt danner dampe ved normale temperaturer og tryk – de er også farveløse og lugtfri. De er organiske, fordi de indeholder grundstoffet kulstof i deres molekylære strukturer.
W-gloss
 • WWTP - rensningsanlæg.