Pro více informací o některých technických pojmech týkajících se našich šesti obchodních platforem (Lubricants & Fuel Additives, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water a Water Treatment) můžete nahlédnout do našeho slovníčku pojmů.

A-gloss
 • Aerobní růst - Bakterie, které k růstu vyžadují kyslík/vzduch.
 • Amyláza - Enzym, který spouští rozklad karbohydrátů.
 • Antikorozní činidla - Přísady, které chrání promazané kovové plochy před chemickým narušením vodou nebo jinými nečistotami.
B-gloss
 • Bacillus - Gramnegativní fakultativně anaerobní bakterie. Je specificky vybrána pro aplikace úpravy odpadních vod pro svou schopnost rozkládat tuky, oleje a mastnoty.
 • Blow-by - Průchod pro nespálené palivo a spaliny kolem pístních kroužků spalovacích motorů. Způsobuje zředění paliva, znečištění motorového oleje a ztrátu výkonu.
 • Bod vzplanutí - nejnižší teplota (stupně Celsia - °C), při které se rozpouštědlo vznítí v případě, že v kontaktu se zdrojem vznícení.
 • BSK - Biologická spotřeba kyslíku. Měření, které určuje množství kyslíku potřebné pro aerobní organismy k tomu, aby dokázaly rozložit organický obsah v systému odpadních vod.
C-gloss
 • Cetan - bezbarvý, kapalný uhlovodík. Při vystavení malému množství tepla se snadno zapálí.
 • Cetanové číslo - Cetanové číslo je měřítkem kvality zapalování motorové nafty. Čím vyšší je cetanové číslo, tím snadněji se palivo spálí v daném kompresním poměru (jako například v naftovém motoru).
 • Chlorovaná / fluorovaná rozpouštědla - ropné látky, do kterých byl přidán chlor a fluor, aby byly méně hořlavé nebo zcela nehořlavé.
 • CHSK - chemická spotřeba kyslíku. Míra, která určuje množství organického materiálu v odpadních vodách.
 • Čistící rozpouštědla - uvolňují a odstraňují usazeniny pro zlepšení výfukových emisí a výkonu.
 • Common Rail technologie - vysokotlaké čerpadlo dopravuje palivo do systému common rail (dutý hřídel). Zde se palivo hromadí a dávkuje v přesném množství pod tlakem až 25000 psi do spalovací komory pomocí počítačem ovládaných vstřikovacích trysek. Tyto trysky jsou zcela nezávisle na otáčkách a zatížení motoru.
 • ČOV - čistička odpadních vod.
D-gloss
 • Dielektrická pevnost - zkouška pro oleje a rozpouštědla používaná v elektrických zařízeních. Správný název je odolnost materiálu vůči elektrickému poli. Dva plechy se ponoří do kapaliny a prochází jimi zvyšující se elektrické napětí. Když je napětí dostatečně vysoké, aby prošlo kapalinou, daná hodnota elektrického napětí se zaznamená.
 • Disperzanty a detergenty - aditiva, která pomáhají rozptýlit nežádoucí nečistoty a čistí palivové potrubí.
E-gloss
 • Emise (mobilní zdroje - vozidla) - spalování paliva způsobuje emise výfukových plynů, které mohou být považovány za znečišťující látky. Voda a CO2 do této kategorie nepatří, ale CO, NOx a uhlovodíky podléhají legislativní kontrole. Všechny tři jsou součástí výfukových plynů spalovacích motorů. Vznětové motory také vypouštějí pevné částice (např. PM10).
 • Emise (stacionární zdroje) - složení paliva může ovlivnit emise oxidů síry a pevných částic z elektráren. Místní úřady kontrolují v těchto aplikacích obsah síry v těžkých topných olejích.
 • Emulgace - míchání oleje a vody nebo jakýchkoliv dvou látek, které nejsou přirozeně smíchatelné a vyžadují emulgátor.
 • Emulgátor - látka, která podporuje promíchání oleje a vody nebo jakýchkoliv dvou látek, které nejsou přirozeně promíchatelné.
 • EN590 - popisuje fyzické vlastnosti, které musí motorová nafta splňovat, aby ji bylo možné prodávat v Evropské unii, Chorvatsku, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. V současnosti umožňuje promíchání až 7% bionafty (tj. methylesterů mastných kyselin) s “běžnou” naftou.
 • Enzym - látka, obvykle používaná v malém množství ve vztahu k reakčním složkám, která upravuje a urychluje průběh reakce, aniž by během procesu došlo k jejímu spotřebování.
F-gloss
 • Fakultativní anaerobní růst - bakterie, které rostou v prostředí s kyslíkem i bez kyslíku / vzduchu.
 • FAME - methylestery mastných kyselin. FAME se vyrábí pomocí alkalicky katalyzované reakce tuků (rostlinnými, živočišnými nebo odpadními jedlými oleji) nebo mastných kyselin a metanolem. Fyzické vlastnosti jsou podobné běžné naftě. Je netoxická a biologicky odbouratelná. Molekuly bionafty tvoří převážně FAME.
 • Filtr pevných částic - je zařízení určené k odstraňování pevných částic nebo sazí z výfukových plynů. Filtr lze obvykle regenerovat pasivním procesem (teplota výfukových plynů je dostatečně vysoká, aby spálila částice sazí).
 • FOG - Tuky, oleje a mastnoty. Měření, které určuje koncentraci těchto látek v odpadních vodách. FOG obvykle pro zákazníky představuje největší problém týkající se komerčních aplikací s odpadní vodou (lapače tuků). FOG není testovaným parametrem odpadních vod.
G-gloss
 • Grease Interceptor - venkovní (obvykle se nachází v zemi) fyzický odlučovač tuků a pevných látek z odpadních vod. Obvykle se jedná o poslední místo úpravy vody před tím, než je odpadní voda odvedena do městské kanalizace.
H-gloss
 • Hořlavina - jakákoliv kapalina nebo pevná látka, která bude po zapálení plamenem hořet.
 • Hořlavina - jakákoliv látka, která podporuje hoření. Jakýkoliv výrobek s bodem vzplanutí 38°C nebo nižším musí být označen jako hořlavý. Hořlavé kapaliny mohou vzplanout jen kontaktem s jiskrou nebo elektrickým výbojem.
I-gloss
 • Inhibitory - inhibitory koroze pomáhají chránit substráty nebo povrchy.
 • Inhibitory oxidace - aditiva omezující vznik oxidace skladovaného paliva. Oxidace může vést ke gelovatění a ucpání palivového potrubí.
J-gloss
 • Karbonizace - tenká, nerozpustná, neomyvatelná vrstva, která vzniká na vnitřních částech motoru. Může způsobit poškození a poruchu těsných pohyblivých částí.
 • Katalycký konvertor - Je nedílnou součástí regulace emisí vozidel od roku 1975. Jeho úkolem je přeměnit škodlivé látky na méně škodlivé emise. Oxidační konvertory pomáhají odstranit uhlovodíky a oxid uhelnatý (CO) z výfukových plynů při současném snížení emisí oxidu dusíku (NOx).
 • Kvalita motorové nafty - kvalitu paliva ovlivňuje výrobní proces. Těží se hrubší stupně ropy. Nejlepší složky se používají k výrobě benzínu, leteckého paliva a petroleje. Složka motorové nafty se rafinuje, aby splňovala minimální standardy na regionálních trzích. Její kvalita se ale může výrazně lišit jak v jednotlivých regionech, tak v rámci samotných regionů.
 • Kyselina chlorovodíková - chemická sloučenina, která je vodný roztok plynného chlorovodíku. Jde o silnou kyselinu, která je hlavní složkou žaludečních kyselin a má široké použití v průmyslu. Je to vysoce korozivní kapalina.
 • Kyselina fosforečná - čistý 75-85% vodný roztok (nejčastější poměr) je čirý, bezbarvý, bez zápachu, netěkavý, poněkud viskózní, sirupová kapalina. Často používá jako vodný roztok 85% kyseliny fosforečné nebo H3PO4. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncentrovanou kyselinu, 85% roztok může být korozivní, i když není po zředění toxická.
L-gloss
 • Lapač tuků - vnitřní odlučovač tuků, který také může být umístěn pod zemí. Lapač tuků je zařízení určené k separaci a zachycení odpadních tuků a pevných částic jídla z odpadních vod komerčních kuchyní.
 • Lipáza - enzym, který spouští proces rozkladu FOG.
L-gloss
 • Mastné kyseliny - kyseliny, které se tvoří při rozkladu tuků. Tyto kyseliny nejsou ve vodě dobře rozpustné a většina typu buněk je používá pro tvorbu energie.
 • Mazací činidla - kontrola tření a opotřebení pomocí vytvoření vrstvy mezi pohybujícími se plochami, která snižuje tření.
N-gloss
 • N - Dusík. Je chemický prvek s atomovým číslem sedm. Při pokojové teplotě má plynné skupenství tvořené dvouatomovými molekulami. Je bezbarvý a bez zápachu.
 • Nehořlavé - jakákoliv látka, která nepodporuje hoření. Mnoho zakázaných fluorovaných a chlorovaných rozpouštědel bylo nehořlavých. Stále více a více dnešních rozpouštědel jsou hořlaviny.
 • Naftová aditiva - používají se pro zvýšení výkonu motorové nafty (zlepšují spalování, omezují nečistoty, snižují výfukové emise a zlepšují mazivost paliva).
O-gloss
 • Odčerpávání - obsah odlučovače tuků (voda, ztužené FOG, pevné látky) je odčerpán do nádrže nákladního auta.
 • Odmašťovadla na bázi rozpouštědel - odmašťovadla, která obsahují přes 50% rozpouštědel na bázi ropy nebo terpenů.
 • Odmašťovadla na vodní bázi - odmašťovadla, která obvykle obsahují více než 50% vody.
 • Odpařování - rychlost, při které kapalina přechází z tekutého stavu do plynného. Vysoce hořlavá rozpouštědla se obvykle odpařují velmi rychle.
 • Odvodňovací činidla - aditiva, která separují vodu a vytlačují ji na dno nádrže. Přispívají k ochraně proti ucpávání filtrů v zimním období v důsledku tvorby ledu.
 • Oktanové číslo - standardní měřítko výkonu benzínového paliva. Čím vyšší oktanové číslo je, tím větší kompresi palivo dokáže odolat, než dojde k jeho vznícení (bez zážehu). Obecně platí, že se paliva s vyšším oktanovým číslem používají ve vysoce výkonných zážehových motorech, které vyžadují větší kompresní poměr.
 • Organická hmota - materiál, který pochází z kdysi živých organismů a je biologicky rozložitelný. Také se může jednat o produkt biologického rozkladu nebo směs organických sloučenin.
 • Oxid dusnatý - oxidy dusíku (NOx, NxO) mohou odkazovat na binární sloučeninu kyslíku a dusíku nebo směs takových sloučenin.
P-gloss
 • P - Fosfor. Nekovový chemický prvek se symbolem P a atomovým číslem 15.
 • Penetrační činidla - aditiva, která pronikají skrz mastnoty a nečistoty a umožňují snazší čištění nebo mazání.
 • Přepad - Fyzická bariéra v lapači tuků, která umožňuje separaci pevných mastnot a vody.
 • Přeplňovaný motor - název Turbo-diesel označuje jakýkoliv vznětový motor vybavený turbodmychadlem. Proces přeplňování stlačuje vzduch, aby se do válce dostalo více vzduchu a více paliva, a tím je dosaženo většího výkonu. V moderních autech a nákladních vozech se turbodmychadla běžně používají pro vyšší výkon, nižší emise a lepší účinnost ve srovnání s motorem o stejném objemu.
 • Proteáza - enzym, který spouští proces rozkladu bílkovin.
 • Pseudomonas - bakterie, které nevytvářejí spory a vytvářejí vegetativní buňky.
P-gloss
 • Recirkulace výfukových plynů (EGR) - systém, který pomáhá snížit emise oxidů dusíku (NOx). Přes ventil promíchává určité množství výfukových plynů se vzduchem. Tím snižuje množství potřebného kyslíku, což vede k nižším teplotám spalování a také se omezuje tvorba NOx. Ve většině systémů EGR se výfukové plyny před promícháním se vzduchem také ochlazují.
 • Ředitelnost vodou - rozpouštědlo nebo detergent, který se před použitím obvykle ředí vodou.
 • Rozpouštědlo - uhlovodík nebo chlorovaná sloučenina schopná kompletního odpaření. Jakákoliv látka schopná rozpouštět jinou látku, přičemž vznikají homogenní směsi, roztoky.
 • Rozpuštěný kyslík (DO) - měření množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, který je k dispozici pro podporu růstu bakterií.
S-gloss
 • Selektivní katalytická redukce (SCR) - převádí oxidy dusíku (NOx) pomocí katalyzátoru a chemické látky na dusík (N2) a vodu. Jako chemická látka se obvykle používá močovina (např. AdBlue), která se vstřikuje do proudu výfukových plynů a při kontaktu s SCR katalyzátorem produkuje čpavek, který pak převádí NOx na dusík a vodu.
 • Síra - přírodní mazivo v motorové naftě, které palivu dodává dodatečnou mazivost. Nicméně ve snaze zabránit úniku plynů oxidu siřičitého (SOx) Evropské společenství omezuje množství síry v motorové naftě maximálně na 10 ppm.
 • Spalovací atomizéry - aditiva, která snižují povrchové napětí paliva, což způsobuje větší atomizaci (menší kapičky). To zlepšuje spalovací charakteristiku a snižuje emise.
 • Spora - spory bakterií bacillus jsou ve spícím, klidovém stavu pokryté určitým druhem skořápky.
 • SS - nerozpuštěné látky - malé pevné částice, které zůstávají ve vodě. Používá se jako indikátor kvality vody. Nerozpuštěné látky se obvykle odstraňují pomocí sedimentace nebo vodních filtrů. Pak následuje dezinfekce, aby se zajistilo, že jsou zbývající nerozpuštěné látky neaktivní.
 • Sulfamová kyselina - také známá jako kyselina amidosulfonová, je molekulární sloučenina se vzorcem H3NSO3. Tato bezbarvá, ve vodě rozpustná sloučenina, má mnoho aplikací. Sulfamová kyselina patří do skupiny těchto sloučenin: H2SO4 (kyselina sírová), H3NSO3 (kyselina sulfamová), H4N2SO2 (sulfamid).
T-gloss
 • Terpeny - přírodní rozpouštědla, které se vyskytují ve většině esenciálních olejů a rostlinných pryskyřic. Většina komerčně používaných terpenů se vyrábí ze slupek citrusů a borovicových stromů.
 • TSS - celkové množství nerozpuštěných látek - míra, která určuje procentuální poměr nerozpuštěných látek ve vodě. Obvykle se jedná o částice, které nejsou pouhým okem viditelné.
T-gloss
 • Uhlíkové usazeniny - Spečený materiál, který vzniká poté, co byl olej vystaven vysokým teplotám v řízeném prostředí.
 • Usazeniny v motoru - tvrdé nebo trvalé hromadění kalu a uhlíkatých usazenin z nespáleného nebo částečně spáleného paliva a také z částečně rozloženého maziva klikové skříně. Svou měrou přispívá také voda z kondenzace spalin, uhlík, zbytky paliva nebo mazacích aditiv, prach a kovové částice.
V-gloss
 • Vegetativní buňka - buňka bakterie, která je schopna aktivně růst.
 • VOC těkavé organické látky - jsou organické chemické látky, které snadno tvoří výpary při normální teplotě a tlaku. Jsou také bezbarvé a bez zápachu. Říká se jim organické, protože jejich molekulární struktura obsahuje uhlík.
 • Volné oplachování - nezanechává olejový povlak, který přitahuje prach. Po aplikaci není třeba čistit.
 • Vznětový motor - navržen a patentován Rudolfem Dieselem v roce 1982. Vznětový motor je typ spalovacího motoru, který využívá teplo komprese ke vznícení paliva, které bylo vstříknuto do spalovací komory. Proces spalování se skládá ze čtyř dob:
  1. Sání - sací ventil se otevře, píst jde dolů a nasává vzduch
  2. Komprese - píst jde nahoru, vzduch je stlačován (a ohřívá se na teplotu přes 540°C)
  3. Rozpínání - palivo je vstříknuto (ve správnou dobu), vznícení, píst jde dolů
  4. Výfuk - píst jde nahoru a vytlačuje výfukové plyny ven přes výfukový ventil.
W-gloss
 • Zážehový motor - je typ spalovacího motoru se zážehovým zapalováním, který je navržen pro benzín. Proces chodu motoru tvoří 4 doby:
  1. Sání - palivo se míchá se vzduchem
  2. Komprese - píst jde nahoru, směs paliva a vzduchu je stlačena
  3. Expanze - směs paliva a vzduchu je zapálena pomocí zapalovací svíčky
  4. Výfuk - píst jde nahoru a vytlačuje výfukové plyny ven přes výfukový ventil.
 • Zlepšovače cetanového čísla - aditivum (obvykle organický dusičnan), který zlepšuje cetanové číslo paliva a tím zlepšuje jeho spalovací charakteristiku.